Cirkev tvrdí, že homosexualitu je v mnohých prípadoch možno

Človek z pohľadu samého seba a z pohľadu Boha, Svätého Písma
brotherrr
Príspevky: 60
Dátum registrácie: Št Nov 17, 2011 19:54

Cirkev tvrdí, že homosexualitu je v mnohých prípadoch možno

Príspevok od používateľa brotherrr »

Čo ty na to?
Vyhlásenie Cirkvi k problému homosexuality: xxxx


Základným postojom, ktorý prezentuje katolícka Cirkev Odporuje biblickým postojom ako nám ich predkladá Boh vo svojom Slove!Čo píše katechizmus Katolíckej cirkvi o homosexualite? xxxx

Katechizmus Katolíckej cirkvi o homosexualite: xxxx

2358 - Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne
sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich
skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa
akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto
osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu
a, ak sú
kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa
môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.

Stačí, dosť bolo učenia RKC na tomto fóre ...

Upravené administrátorom .... ešte jeden takýto skutočne vieroučný príspevok Brother a tvoje účinkovanie tu skončilo ...

stefan
Príspevky: 172
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Cirkev tvrdí, že homosexualitu je v mnohých prípadoch mo

Príspevok od používateľa stefan »

pre.:pavel,
Stačí, dosť bolo učenia RKC na tomto fóre ...

Upravené administrátorom .... ešte jeden takýto skutočne vieroučný príspevok Brother a tvoje účinkovanie tu skončilo ...
Myslím, že "brother"(čiže BRAT - s rovnakým zmýšľaním ako my), chcel najpravdepodobnejšie počuť náš názor. Z kontextu jeho príspevku sa nejaví propagovanie učenia RKC, ale chybná analýza (možno v tichosti pripúšťa ich omyl) Písma RKC a ich exegétov, pretože Písmo o tom hovorí jednoznačne, ale pre nás by táto otázka mala byť jasná a tak mala znieť aj odpoveď na jeho (brotherov) návrh položenia otázky "Čo ty na to?" (mal napísať: čo vy na to?).

Ap.Pavol o tom hovorí a je na nás, ako hlboko sme schopní pochopiť jeho slová (Rim.1:18-32 preštuduj - prečítať je pramálo).:
...ale zmár­niveli vo svojich myšlien­kach, a za­tem­nilo sa ich nerozum­né srd­ce,
22 hovoriac o sebe, že sú múd­ri, stali sa bláz­nami
23 a za­menili slávu ne­porušiteľného Boha za podob­nosť ob­razu porušiteľného človeka i vtákov i št­vor­nohých t­vorov i zemep­lazov.
24 Pre­to ich tiež aj Bôh ta vy­dal v žiados­tiach ich srd­ca do nečis­toty, aby prz­nili svoje telá medzi sebou,
25 jako takí, ktorí pre­menili prav­du Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a boho­slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný na veky. Ameň.
26 Pre­to ich Bôh vy­dal do haneb­ných náruživos­tí, lebo aj ich žen­ského po­hlavia osoby premenili prirodzené po­užívanie seba na také, ktoré je proti prírode,
27 a podob­ne aj mužs­kého po­hlavia osoby opustiac prirodzené po­užívanie ženy roz­pálili sa vo svojej h­riešnej žiadosti na­vzájom na­proti sebe, mužovia s mužmi páchajúc haneb­nosť a od­platu, jaká bola treba za ich šialený blud, do­stávajúc sami na sebe.
28 A jako ne­uz­návali za hod­né a po­treb­né mať Boha v pravej známos­ti, tak ich aj Bôh vy­dal v ne­o­svedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa ne­pat­rí, ...

32 ktorí, hoci dob­re po­znali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hod­ni smr­ti, nie len že to robia, ale to ešte aj sch­vaľujú tým, ktorí to tiež robia.
....
Nečudujme sa potom, že RKC vniesla tento článok do katechizmu, pretože si týmto výrokom v ňom, ochraňujú počestnosť vo svojich radoch, (kryjú si chrbát pred verejnou mienkou) pretože vieme, že práve vysokopostavení hodnostári RKC tieto praktiky homosexuality prevádzajú. Jednoducho neakceptujú Božie pravdy vyslovené Pavlom.
2358 - Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa
akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto
osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu
Úcta a súcit????? --- ktorí robia také veci, sú hod­ni smr­ti. !!! Nie však gilotínou, alebo sekerou, ale tou druhou smrťou a toto riziko im uniká z obzoru. Nie žeby to vylúčili zo svojich radov, ale článkom v katechizme si vylepšili Image a Božie pravdy sú im príťažou hodnými vedomého prehliadnutia s dôvodu čistoty pred svetom.
...
1Kor.6:9
9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nez­dedia kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa, ani smil­níci ani mod­lári ani cudzoložníci ani mäk­ci (teploši) ani sam­coložníci
...

Ak teda RKC propaguje prevziatie tradícií od Júdu (židov), mali by mať na pamäti, že Mojžiš dostal Príkazy od Boha v ktorých sa hovorí aj o tomto neduhu.
3.Moj.18:22-23
22 Nebudeš ležať s mužs­kým po­hlavím, ako sa líha so ženou; to je ohav­nosť. 23 Ani nebudeš ob­covať v súloži s ni­ktorým hovädom, aby si sa ním zanečis­til, ako ani žena sa ne­po­staví na súlož pred hovädo; to je ohav­ná pre­mrštenosť.
...
podobne aj
3:Moj.20:13 a 15
13 A človek, ktorý by ležal s mužs­kým po­hlavím, tak ako sa líha so ženou, obi­dvaja spáchali ohav­nosť, is­tot­ne zo­mrú; ich krv bude na nich.
15 A človek, ktorý by v súloži ob­coval s hovädom, is­tot­ne zo­mrie, a hovädo za­bijete.
...
Toľko Písmo a ja s ním súhlasím. Pridajte svoj názor---- Áno-----,alebo-----Nie .....(toto nie je hlasovanie).
...
Brother, čo ty na to??? Stačí ti odpoveď Písma?

stefan
Príspevky: 172
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Cirkev tvrdí, že homosexualitu je v mnohých prípadoch mo

Príspevok od používateľa stefan »

Žiaľ, svet sa už pozerá na tento problém v dnešnej dobe inak a myslím, že tolerovanie tohoto neduhu nespadá do oblasti plynúcich z právd nám zverených Písmom, ale zanedbanou výchovou bez prihliadania na tieto pravdy. Zhodou okolností som natrafil na tento článok.:
...
Aj samotné ženy sa niekedy sťažujú, že im chýbajú praví muži.

Moja najmladšia dcéra doniesla nedávno zo školy fotografiu ich triedy, postupne okomentovala, že spomedzi asi desiatich chlapcov sú siedmi gejovia. Oznámila mi to celkom prirodzene. Bol som prekvapený, že to pre ňu už nebola nálepka, mladí ľudia už neuvažujú normatívne, nesúdia toto je zlé, toto zas dobré. Vznikol priestor pre individuálne chute a názory.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6328934/sociolog-mi ... erata.html
Nuž, čo už, kto chce kam,... ale mu nepomáhajte pri tom.

Napísať odpoveď