Alexandrov "Tyrus-trik" a biblické proroctvo o Týre.

Vkladajte len texty vysvetľujúce teologické otázky preberané v inej časti fóra. Ostatné budú mazané. Na články v tejto sekcii nereagujte.
stefan
Príspevky: 172
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Alexandrov "Tyrus-trik" a biblické proroctvo o Týre.

Príspevok od používateľa stefan »

(Článok má slúžiť ako doplnková informácia pre identifikáciu diela Satanovho a jeho konečnej likvidácie Bohom.)

V roku 332 pr.Kr. nechal Alexander Veľký v priebehu siedmych mesiacov postaviť približne 60m široký násyp medzi pevninou a ostrovom, na ktorom ležalo jadro antického mesta Týrus, vzdialeného od pevniny približne 1km, aby tak navždy platnosť doposial nedobytného mesta, bolo prístupné a konečne bol s touto poslednou baštou spečatený zánik perzského Impéria.
V tom čase bol Tyrus najdôležitejším Feníckym prímorským mestom pod Perzským panstvom. Obchodný styk prebiehal od Červeného mora a Indického oceánu v prístave Elath cez Petru Nabatejskú po Rhinocolura vo Fenícii a odtiaľ loďami z Týrusu do všetkých prístavov stredomoria. Týrus bol po stáročia trvajúcimi obchodnými stykmi takpovediac "pánom morí" a prekladišťom tovaru z celého sveta. Z tejto činnosti tieklo enormné bohatstvo do mesta Týrus, ktoré neskôr malo za povinnosť nastúpiť inú cestu s jasným koncom.
Ešte pred niekolkými mesiacmi si geológovia lámali hlavy nad tým, ako mohol Alexander Veľký so svojou armádou dospieť k takémuto legendárnemu výsledku a postaviť tak mohutnú hrádzu s technickými možnosťami tých časov? Teraz už majú (Geo-) Archeológovia jedno možné vysvetlenie.: Skaly okolo Týrusu pozostávajú z pieskovca, ktorý veľmi rýchlo eroduje. Tým sa mohlo morské pobrežie pretvárať, zväčšovať ostrov a naplavovať piesok aj do koryta medzi ostrovom a mestom na pevnine. Tým vlastne vznikol ostrov, strategicky bezpečné miesto a ktorý bol z pevniny takmer nedobytný. Na východnej strane, medzi ostrovom a pevninou sa ukladali sedimenty na základe zoslabenia energie morských vĺn a pohybu vodných más. Tak mohla na tomto mieste vzniknúť asi jeden až dva metre pod vodnou hladinou prirodzená podvodná hrádza. Alexander a jeho vojská, ako aj jeho práve spriatelený Féničania využili túto prostú "prirodzenú" pomoc a odhodlali sa už len dokončiť "vlastnými rukami" toto prírodou načaté dielo. Ako stavebný materiál použili, ako hovoria rozprávania zachované z tých čias, drevo z Libanonských hôr, kamene a zemina z predtým zničeného mesta na pevnine. Dobytím mesta Alexandrom Veľkým stratilo mesto postavenie a glanc vo svete, a už sa z toho nikdy nespamätalo.

Pripadá vám možno k neuvereniu, ale zoberte si Bibliu do ruky, a presvedčte sa, čo povedal Boh ústami proroka Ezechiela o meste Týrus približne 300 rokov predtým. Chceme vám priblížiť, celkom nezaujate, bez fylozofických predsudkov, intelektuálnych výhovoriek a metafyzických špekulácií autentickosť prorockých výrokov z Biblie o meste Týrus. Ezechiel žil v 6. storočí pred Kristom.:

Kapitola 26
verš:3/ ...preto takto hovorí Pán, Hľa, som proti tebe, Týrus, a privediem proti tebe mnohé národy, ako more privaľuje svoje vlny.
verš:4/ Zrúcajú múry Týru a pováľajú jeho veže. Potom z neho povymetám jeho prach a premením ho na holú skalu.
verš:7/ Lebo toto hovorí Pán: Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu, kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov.
verš:8/ Tvoje dcéry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyp a zhotoví proti tebe štít.
verš:12/ Vykoristia tvoje bohatstvo a vylúpia tvoj tovar, zrúcajú tvoje múry a tvoje skvostné domy zváľajú; kamene, drevá a prach z teba pohádžu doprostred vody.
verš:14/ Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete; nepostavia ťa viac, pretože ja, Pán, som hovoril, hovorí Pán.
verš:21/ Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa; budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu, hovorí Pán.


Zvýraznené prorocké výpovede.:
I. Prídem na teba Týre a dovalím hore na teba mnohé národy
II. Dovediem na Týrus Nabuchodonozora / Nabukadnecara, Babylonského Kráľa
II. Rozváľajú tvoje múry a obrátim ťa na holú skalu, budeš miestom na prestieranie sietí
IV. Postaví proti tebe hradby a nasype val, poboria tvoje domy a kamene nasypú do vody
V. Mesto nebude nikdy znovu obnovené (nikdy nenadobudne slávy obchodného charakteru)
VI. Nenájdu ťa viac, na veky.

Toto Ezechielove proroctvo sa už vyplnilo a musíme sa pozrieť do dejín, aby sme spoznali ako ďaleko bolo v detailoch presné. Musíme zdôrazniť, že proroctvo bolo Božím "diktátom", bolo to hovorené slovo k vyvolenému dôverníkovi Boha a "diktát" bol priamy s menami a priamym pomenovaním udalostí. Prorok vyvolený Bohom, nemusí skrývať a meniť slovosled odkazu, ako sme zvyknutý dajme tomu pri šifrovaných podaniach tzv. proroctiev Nostradama (tento nie je prorok v pravom slova zmysle). Prorok vyvolený Bohom, podáva proroctvo s výsadami nič nezatajiť a hovoriť otvorene, aj keby sa to priečilo adresátovi o čom je v Písme množstvo príkladov.


Prehľad dejín a udalostí k tomuto proroctvu.:

585-573 pr.Kr.: Nabuchodonozor II. obliehal mesto dlhých 13 rokov a vyjednával podmienky s Týrom. Skončilo uznaním Babylonskej nadvlády.
573 pr.Kr.: Nabuchodonozor II. zničil mesto Týrus na pevninskom pobreží. Väčšina obyvateľov si zachránila život na ostrove a založili nové mesto. Toto mesto zostalo pri moci ešte pár storočí.
538 pr.Kr.: Tyrus prešiel zo zvyškom Feníčanov pod nadvládu achemenidijskej Perzie.
332 pr.Kr.: Alexander Veľký, potom čo premohol Dariusa III. pri Issuse, pochodoval na juh smerom na Egypt. Na ceste tam, vyzýval Fénické mestá, aby mu otvárali brány. Kde kládli odpor, dobyl ho obliehaním. Zatial čo Nabukadnecar zaujal Týrus len na pevnine, Alexander Veľký sa rozhodol, podmaniť si celé mesto aj s ostrovom. K tomu je ale potrebná výstavba akéhosi mostu k prepojeniu mesta na ostrove s mestom na pevnine. Ako materiál boli použité najmä trosky mesta na pevnine, ktoré zanechal ničením po sebe Nabukadnecar II. Trosky boli nahádzané do mora. Na konci "umelého" móla, boli postavené obliehacie veže a útočné mechanizmy (praky). Týrania sa snažili obliehanie Alexandra Veľkého silou mocou prekaziť, ale vymáhaním - nútenou pomocou premožených poddaných donútil Alexander zoskupiť flotilu 224 lodí na pomoc. S takouto flotilou to už nemal Alexander Veľký príliž ťažké dostavať hrádzu a dobyť mesto. Malá časť obyvateľstva bola vyvraždená (8000) a ostatok (30.000) bol predaný do otroctva.
314 pr.Kr.: Tyrus bol po pätnásť mesačnom obliehaní daný do správy Diadochénovi Alexandra Veľkého (Antigonos), rýchlo sa zotavil z obliehania, ale nikdy nedosiahol stupňa rozmachu v akom bol 20 rokov predtým.
285-247 pr.Kr.: Obdobie vlády Ptolemajusa II. Philadelphusa. "Ten obnovil prístav Bereniky v Červenom mori, nechal postaviť trasu-cestu so stanicami s pitnou vodou do Koptosu a otvoril kanál, ktorý spájal Pelujské rameno Nílu so suezským zálivom. Tým vznikla trvalá strata výhod Týrusu, pretože pre obohacovanie sa z obchodného ruchu vznikla iná výhodnejšia trasa.
638 po.Kr.: Tyrus bol znovu dobytý Moslimami

Križiacke výpravy.: Tyrus bol dôležitou základňou pre Ritierov Kríža, ktorú v r. 1291 definitívne opäť prehrali s Mohamedánmi. Mesto otvorilo svoje brány bez akéhokoľvek odporu. J.F. Michaud napísal: "Tieto mestá (Tyrus a iné), ktoré nepodporovali Ptolemajov a mysleli si že ich ochraňuje prímerie, muselo byť všetko obyvateľstvo zabité, rozohnané, odvedené do otroctva, áno, zlosť moslimov spoznali dokonca aj kamene, pôda musela byť preoraná, zem sprehádzaná, ktorú šliapali kresťania. Ich domy, ich chrámy, pamätníky ich živnostenskej usilovnosti povolania, ich zbožnosti a statočnosti, všetko bolo zatratené, s nimi zahynulo všetko železom a ohňom".
Dejepisec Filip Myers k tomu napísal.: "Väčšia časť územia ostrova je holá ako povrch nejakého skalného masívu. Je to miesto, kde rybári rozťahujú svoje siete, aby sa mohli usušiť".


Plinius starší to napísal ešte trefnejšie.:
"Týrus, predtým vychýrené ako vzor mestám, Týrus, od ktorého pochádzajú mestá Leptis, Utica, veľký súper Rímskej ríše Kartágo, a tiež Kadic (Cadiz), založené za hranicami sveta, lenže z celej slávy Týrusu existuje už len hojný výskit Tresky škvrnitej – druh ryby a v purpurovom farbive".
Josh McDowell str./406 píše veľmi výstižne.:
"Kamene pochádzajúce z Týrusu na pevnine nájdeme rozsypané až k mestám Akko a Bejrút. Plno odkazov na velkú minulosť tohoto mesta a vykopávkami bolo odhalených mnoho vrstiev z dôb moreplavcov Fenície. Veľké a staré mesto Týrus ležalo pod hrubou vrstvou trosiek a stavebnej hlušiny. Ruiny Aqaduktu a pár rozptýlených stĺpov, ako aj ruiny kresťanskej Baziliky, boli jedinými zvyškami, ktoré sa našli nad zemou. Keď pozrieme do vody okolo ostrova, môžeme vo vode rozpoznať veľké množstvo granitových stĺpov a kamenných blokov, ktoré sú rozptýlené a odpočívajú na dne mora".

Tým môžeme povedať, že Biblické proroctvá sú pravdivé už 2500 rokov. Antický Týrus mal vo svete veľmi významné postavenie, ale nikdy nebolo obnovené, znovupostavené. Dlho zostalo holou, obnaženou skalou, obývané niekoľkými rybárskymi rodinami, ktorí tam vysúšali svoje siete. V miestach, kde ležal Týrus na pevnine, sa nachádzajú výdatné pramene čerstvej vody Reselainu. Tieto pramene odtekajú do mora, skoro 45 miliónov litrov denne. Je to nepochybne znamenité územie s dostatočným množstvom vody k založeniu moderného mesta, ale nebolo nikdy obnovené. Všetky predpovede Ezechiela sa tým vyplnili.
Osobné zhrnutie výsledku tohoto relatívne povrchného, ale impozantného opisu proroctiev a hystorických údajov, si musí urobiť každý osobitne. Slová výpovedí Ezechiela, aspoň v mojich očiach, rozhodne nepochádzajú od neho a žeby to mohla byť akákoľvek náhoda, nemôžeme uveriť. Ostatne, je to jasný dôkaz Božskej inšpirácie, že všetky zjavenia v Biblii sú slovom Boha.
Posudzuj a skúmaj sám.!
Pre, alebo proti Bohu sa musíš rozhodnúť sám, slobodnú volbu ti nemôže nikto odňať. To všetko je vecou osobného vzťahu k Bohu, ako takému. Pravá kresťanská viera sa opiera na skutočnosti a je rozumná všeobecne. Viera v kresťanskom zmysle, síce prechádza rozumom, ale nestojí mu v protiklade. Viera je vnútorné presvedčenie, ktoré sa odvoláva na skutočnosti (napr. na vyplnené proroctvo) - vznikne objektívna dôvera a tým rastie viera.

Volne spracované. Prameň, knižné podanie.:
Testovanie Biblie - Skutočnosti a argumenty právd obsiahnutých v Biblii, Josh McDowell

Čo je ale na Ezechielovom proroctve nesmierne dôležité pochopiť, je jeho podanie a prirovnanie "pyšného vojvodu Týru" k Satanovi v kap.28:12-19. Teda jedna jediná osoba je prirovnaná k samotnému Satanovi, ale vlečie so sebou celý svoj personál "managementu - logistiky obchodného centra" do záhuby. Týre (Satan) – si pečaťou úmernosti.
Po dôkladnom zvážení tohoto proroctva, uznáme, že sa tu hovorí o konečnom zúčtovaní so Satanom, diablom, hadom a Týr nám bol daný pred oči ako jedinečný príklad rozpoznať každému jedincovi, kam ho privedie „mamon“ a kam „strom večného života“. Každý jedinec si musí uvedomiť závažnosť, ktorou cestou sa uberá. Pečaťou úmernosti je našou neviditeľnou pečaťou v kľučkovaní medzi týmito dvomi cestami. Nikto by si nemal byť dopredu istý svojim vzkriesením, pretože pravdu sa dozvieme až pri našom súde, ale mali by sme vyvinúť maximálnu snahu držať sa len jednej cesty - Pravdy, plynúcej z Písma a prosiť Boha, aby sme sa nestali stratenou ovečkou, aby nám v tom pomohol (pozn. red.).

stefan
Príspevky: 172
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Re: Alexandrov "Tyrus-trik" a biblické proroctvo o Týre.

Príspevok od používateľa stefan »

Ešte by som k článku dodal, že McDowell je apologétom a možno vyvstanú námietky. Z Wikipédie, slobodnej encyklopédie - sa hovorí:

Apologetika (z gr. apo – proti, logos – reč) je obrana viery proti neveriacim; časť systematickej teológie, ktorej cieľom je obhajoba a zdôvodnenie vierouky pomocou dôvodov apelujúcich na rozum. V dejinách filozofie sa výrazom apologetika označuje aj učenie apologétov.

Apologetickému prístupu sa vytýka, ža v zápale pre svoju vec môže celkom ignorovať skutočné a objektívne fakty, najmä negatívne a prehnane vyzdvihovať a zveličovať fakty pozitívne. V tomto kontexte preto označenie apologét vyznieva väčšinou hanlivo.
Aj napriek tomu, má článok svoju hodnotu v spracovaní archeologických bádaní. Potvrdili svedectvo proroctva.

Napísať odpoveď