Boli si všetci apoštoli navzájom rovní ?

Otázky, príspevky z KC/RKC a vaše reakcie umiestňujte sem
Používateľov profilový obrázok
Tomas12345
Príspevky: 148
Dátum registrácie: Pi Máj 15, 2020 18:34

Boli si všetci apoštoli navzájom rovní ?

Príspevok od používateľa Tomas12345 »

Dnes je veľmi častým tvrdením to, že všetci Ježišovi apoštoli si boli navzájom rovní, a slovo a autorita každého z nich mala rovnakú váhu. Apoštol Peter preto nemal žiadne výsostné postavenie - primát, ani jeho slovo nemalo väčšiu autoritu pred ostatnými apoštolmi.

Najprv si ukážeme argumenty, ktoré hovoria v prospech Petrovho primátu a potom sa pozrieme na argumenty, ktoré hovoria v prospech rovnosti všetkých apoštolov.Argumenty pre Petrov primát :1) Postavenie Petra v spisoch Nového zákona :

Niet pochybnosti o tom, že osoba svätého Petra zaujíma medzi Pánovimi apoštolmi osobitné miesto. Uvediem niektoré skutočnosti: v novozákonných spisoch sa spomínajú štyri zoznamy apoštolov (Mt 10, 2 - 4; Mk 3,16 -19; Lk 6,14 -16; Sk 1, 13) a Peter sa vždy uvádza ako prvý apoštol v zozname;

a) Mt 10 : 2-4 : "A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil."

b) Mk 3 : 14-19 : "Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo znamená Synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil"

c) Lk 6 : 14-16 : "Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom."

d) Sk 1: 13 : "Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov."

Poznámka : Ide o 4 zoznamy apoštolov, a vo všetkých z nich je ako prvý menovaný zakaždým Peter. Už zo Starého Zákona môžeme poznať, že významnejšie osoby sa uvádzali na prvých miestach v zoznamoch - tak napríklad prvorodený bývali v zoznamoch na prvých miestiach pred druhorodenými. Zaujímavé je aj to, že Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom, bol vždy vymenovaný ako posledný v zozname, to by nasvedčovalo tomu že bol z apoštolov najmenší - pretože sa stal zradcom.

2) : Len svätý Peter (spolu s Jánom a Jakubom) tvorí trojicu, ktorá je svedkom premenenia na vrchu i svedkom Ježišovej agónie v Getsemanskej záhrade, ako aj vzkriesenia Jairovej dcéry;

3) Ježiš sa modlil len za Petra, aby jeho viera nezlyhala (Lk 22,31n) lebo má posilnovať svojich bratov.

Poznámka : Ježiš sa mohol modliť za všetkých apoštolov, ale modlil sa len za Petra, pretože Peter bol kamenom cirkvi, bez ktorého by cirkev nemohla existovať.

4) : Ježiš sa po svojom zmŕtvychstaní zjavuje ako prvému z apoštolov Petrovi :

Lk 24 :34 : "a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“

1Kor 15 :3-5 : "že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem,že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim."

5) : Z apoštolov povedal Ježiš jedine Petrovi "pas moje ovce" (Jn 21:16)

6) : Z apoštolov povedal Ježiš jedine Petrovi "A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." (Mt 16:18)

7) : Po zoslaní Ducha v deň Turíc, je to Peter, kto je hlavným rečníkom apoštolov. Po vzkriesení sa často používa ako „technický termín“ označenie Peter s Jedenástimi či Peter s ostatnými.

8) : Peter je ten, ktorý riešil spory u apoštolov : "A keď nastala veľká hádka, vstal Peter a povedal im: „Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili" (Sk 15:7)

9) : Apoštol Ján rešpektuje Petrovo prvenstvo, ked vstupuje k hrobu druhý :

"Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.

10) : Ježiš z apoštolov dal nové meno len Petrovi - Kéfas. Zmena mena Bohom bola v Písme výnimočná. U mužov sa tak okrem Petra stalo len v prípade Abraháma (Gn 17:5) a Jakuba (Gn 32:29). V oboch prípadoch išlo o veľmi významné osoby.

11: Gal 1: 18-20 :

"Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa, a zostal som uňho pätnásť dní. Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. A čo vám píšem, hovorím pred Bohom, že neklamem."

Pavol sa ako s prvým z apoštolov stretáva s Petrom.

12) List Galaťanom 2:9
a keď poznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva, že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných.

Len Jakub,Kéfas a Ján boli pokladaný za stĺpy a rozhodovali kto pôjde medzi pohanov a kto medzi židov.

13) Peter bol prvý z apoštolov, ktorí zvestoval evanjelium pohanom :

(Sk 2 :38-39), (Sk 15:7)

14) Lk 5: 4-7 :

"Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali."

Cirkevní otcovia v obrovskom úlovku rýb, nie nadarmo vidia predobraz veľkého množstva učeníkov, ktoré Petrova cirkev získa. To potvrdzuje aj Lk 5:10 : "Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“

15) : Prečo by si mali byť všetci apoštoli rovní ? Písmo totiž nezvykne hovoriť o rovnosti, ba práve naopak :

a) Evanjelium podľa Matúša 5:19
"Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.

Ani medzi Božími prikázaniami neexistuje rovnosť, niektoré prikázania sú väčšie, iné zas menšie. Ani v hierarchii neba. Najväčší je Boh, potom sú to anjeli, a po nich nasledujú ľudia - hoci aj u nich bude v nebi delenie medzi najväčšími a najmenšími.

b) Kniha proroka Jeremiáša 42:1
"Tu pristúpili všetci velitelia oddielov, tiež Jochanan, syn Kareho, a Jezoniáš, syn Ozaiášov, a všetok ľud od najväčšieho po najmenších"

Ani medzi ľudmi na Zemi, nie sú si všetci rovní, ale jeden je väčší, iný zas menší.

c) Evanjelium podľa Matúša 2:6
»A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.«“

Ani mestá nie sú si rovné, ale niektoré sú väčšie a iné zas menšie.

d) Ani knihy Starého Zákona či Nového Zákona nie sú si rovné. V Starom Zákone sú dominantné knihy predovšetkým knihy Tóry a veľkí proroci ako sú Ezechiel, Jeremiáš, Izaiáš. V Novom Zákone sú dominantné knihy predovšetkým evanjelia. Inú hodnotu majú evanjelia a napríklad list Filemonovi.

e) Vyvstáva teda dôležitá otázka, existuje v Písme niečo, v čom by sa prejavovala rovnosť ?


Protiargumenty voči Petrovmu primátu :

1) : Peter Ježiša tri krát zaprel ( Mk 14 : 66-72) a od apoštola Pavla si zaslúžil pokarhanie (Gal 2:11). Niektorí si teda kladú otázky, mohol sa takto správať vodca apoštolov ?

Odp : Peter Ježiša zaprel ešte predtým ako dostal Ducha Svätého, a nezaprel ho len Peter, ale od Ježiša sa odtiahli všetci apoštoli. Co sa týka Gal 2:11, Pavol Petra pokarhal, preto že sa v Antiochii oddeľoval od pohanov (kresťanov, ktorí boli nežidia) keď ta prišli kresťania zo židovstva, aby ich nepodráždil. A teda ako keby sa za tých kresťanských nežidov pred židmi hanbil. Peter sa teda previnil vo svojich vlastnostiach, ale nie vo veciach viery. Veď aj dnešní pápeži priznávajú, že sú omylný vo svojich skutkoch a vlastnostiach, ale nie sú omylný vo veciach viery a mravov a to keď hovoria ex catedra.

2) :

Lk 22 : 23-27

"A oni (apoštoli) sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť. Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší. Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje."

Odp : Odporcovia Petrovho primátu veľmi často používajú tento verš, ako dôkaz rovnosti apoštolov a neexistenciu primátu. Na prvý pohľad sa skutočne zdá, že majú pravdu, zdanie však klame. Ježiš slovami, "Kto je medzi vami najväčší" a "vodca ako služobník" nepriamo potvrdzuje existenciu najväčšieho a vodcu. A veľmi zaujímavé je predovšetkým to, že Pán Ježiš sám seba označuje ako služobníka (a vodca ako služobník), ktorý obsluhuje. Hoci teda Pán Ježiš sám seba označuje za najmenšieho (služobníka), predsa len dnes azda nikto nepochybuje že Ježiš je zo všetkých najväčší a Jeho slovo malo rozhodujúci vplyv a autoritu.

Keď teda Ježiš hovorí o tom, aby sa najväčší označoval za najmenšieho a vodca ako služobník, nemyslí tým to, že by neexistoval žiaden primát, ale ukazuje na to, že aj keď niekto z nich bude najväčší a vodca, nemá sa nad druhými skutkami a duchovne vyvyšovať. Jeho Slovo a autorita síce bude najväčšia, no jeho duchovná poníženosť musí byť tým pádom najväčšia.

Uveďme si to na príklade umývania nôh. Hoci bol Ježiš Boh a Mesiáš, aj napriek svojej nekonečnej autorite sa duchovne uponížil až na toľko, že umýval svojim učeníkom pri poslednej večeri s apoštolmi tu na Zemi nohy. Ďaľší príklad môže byť v tom, že hoci bol Ježiš Bohom, duchovne sa uponížil až natoľko, že sa nechal pohanmi ubičovať a ukrižovať na kríži. Tiež to, že hoci bol Ježiš Bohom, nenarodil sa v královskom paláci, ale narodil sa v maštali a vyrastal v skromných podmienkach. Preto aj nástupcovia Petra, hoci majú právom najväčšiu autoritu, mali by sa duchovne uponížiť tak ako to spravil Ježiš.


3) : Peter sám seba v Písme nikde nevyhlasuje za vodcu a jedinú hlavnú autoritu apoštolov :

Odp : V podstate to ani netreba. Tým že Peter sám seba nevyhlasuje za vodcu, znamená iba to, že Petrovo vodcovstvo sa nedá dokázať z Biblie priamo. Avšak dá sa to na základe všetkých hore uvedených argumentov dokázať nepriamo. A v Písme je veľa vecí, ktoré sa nedajú dokázať priamo, no dajú sa dokazovať a vyplývajú nepriamo.

Osobne si však myslím, že Peter sám seba nevyhlásil za vodcu a najväčšieho, kvôli duchovnej poníženosti o ktorej hovoril Ježiš v Lk 22: 23-27. Navyše apoštoli o Petrovom primáte vedeli, a preto im Peter nepotreboval dokazovať svoju moc, a neustále sa vystatovať svojim prvenstvom. Hoci teda o svojom prvenstve vedel, verejne sa tým nechválil a nevystavoval to každému na nos. Zachoval sa tak, ako to chcel Ježiš.

Stále totiž platí nasledujúci verš :

Evanjelium podľa Lukáša 14:11

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“


4) Ježiš označil Petra za satana (Mk 8:33), a ked Peter kráčal po vode poklesol vo viere (Mt 14 :28-31)

Odp : Znova teda platí, že sa takto stalo ešte pred tým ako Petra naplnil Duch Svätý. Peter bol predtým ešte len obyčajným človekom s chybami

Napísať odpoveď