Vytrhnutie nasledovníkov Ježiša Krista - 1.časť

Vkladajte len texty vysvetľujúce teologické otázky preberané v inej časti fóra. Ostatné budú mazané. Na články v tejto sekcii nereagujte.
leona
Príspevky: 4
Dátum registrácie: Št Dec 29, 2016 19:45

Vytrhnutie nasledovníkov Ježiša Krista - 1.časť

Príspevok od používateľa leona »

Viola Šallai: Čas sa naplnil

Doba, v ktorej žijeme, je výnimočná. Zaznamenali sme obrovský technický pokrok. „Pokorili“ sme prírodu, plánujeme sa dostať do vesmíru. Ale v súčasnosti to vyzerá tak, že všetky naše snaženia a túžby prinášajú do našej životnej sféry len skazu a spúšť. Mnoho kníh sa zaoberá dopadom vplyvu ľudského konania na prírodu. Napokon – stačí si pozrieť bežné správy a vidíme, že katastrofy a násilie sú „náš chlieb každodenný“. Zemetrasenia sú na dennom poriadku, hurikány, tornáda, záplavy , požiare a iné nešťastia sužujú každý deň ľudí vo všetkých častiach sveta. Prognózy vedcov sú veľmi varujúce: tieto pohromy budú stále naberať na intenzite. K tomu sa pridružil v posledných rokoch svetový terorizmus, narastá násilie, zanikajú rodinné hodnoty.
Všetky tieto javy boli predpovedané a napísané pred stáročiami v Biblii. Hovoril o nich Ježiš Kristus v súvislosti so svojím druhým príchodom. Povedal: „Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a bude bývať hlad a mor a zemetrasenia miestami.“ (Matúš 24,7). Mnohokrát počuť námietky veriacich aj neveriacich ľudí, že predsa vždy boli zemetrasenia, aj vojny, aj choroby, prečo by práve teraz mal Ježiš Kristus prísť?
Prírodné katastrofy v posledných rokoch sú neobvyklé. Potvrdzujú to vedci, štatistiky. Ich nárast je zjavný, ale to ešte nie je Boží súd nad týmto svetom. Sú to strašné pohromy, ale spôsobili sme ich aj my – ľudia. Pán Ježiš vedel, že k týmto katastrofám dôjde a preto o nich hovoril, aby upozornil generáciu, ktorá vtedy bude žiť – nás – že prichádza k zmene svetového systému (ešte nebude koniec sveta – len toho nášho).
Ježiš Kristus mal a stále má záujem na tom, aby sme vedeli, v akej dobe žijeme. Farizeov veľmi ostro pokarhal, keď si od Neho žiadali znamenie Jeho identity: „Pokrytci, tvárnosť neba znáte posúdiť a znamenia časov nemôžete?“ (Mat.16,3). Očakával od nich, že dokážu rozoznať čas Jeho prvého príchodu. Očakáva to aj od nás. Keby nechcel, aby sme mali časovú predstavu o Jeho druhom príchode, nepovedal by nám o udalostiach, ktoré mu budú predchádzať. Je pravda, že je napísané, že „o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám Otec“, ale opis doby, kedy sa to udeje, je nám daný. Nemôžeme vedieť deň ani hodinu druhého príchodu, pretože návrat Božieho Syna nie je určený časom, ale udalosťami. Preto nikto nemôže povedať, že Kristus sa vráti dňa XY, ale môžeme povedať, že sa vráti, keď sa stane to a to. A udalosti, o ktorých hovoril, že budú predchádzať Jeho príchod, sa dejú.

Druhý príchod Ježiša Krista
Na prelome tisícročí vznikla davová histéria – ide koniec sveta. Napriek toľkým očakávaniam sa nič nestalo. Bol vôbec dôvod na túto histériu?
Biblia je – ako veria kresťania – Božie slovo. A z toho titulu v nej nebude napísané nič, čo by nemalo spĺňať svoj účel. Napokon samotný Ježiš nás varoval pred prázdnymi rečami. Dnešné výskumy Biblie potvrdzujú jej výnimočnosť a informačnú hodnotu.1) Nakoľko Biblia obsahuje výroky samotného Stvoriteľa, môžeme predpokladať, že každá informácia v nej má výpovednú hodnotu. Z tohto uhla pohľadu si skúsme prejsť niekoľko častí Písma, ktoré by nám mohli naznačiť, či je reálne čakať návrat Ježiša Krista v dohľadnej dobe.
· A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec – Mat.24,14 – toto je dosť jednoznačné – keď sa evanjelium dostane medzi všetkých ľudí na planéte, príde koniec. Evanjeliá sú preložené do všetkých jazykov na Zemi a buď prostredníctvom tlače alebo cez internet sú prístupné každému človeku

· Keď Ježiš Kristus odchádzal do neba, stál na Olivovom vrchu v Jeruzaleme. Keď zmizol z dohľadu svojich učeníkov, anjeli im povedali, že Ježiš sa vráti tak, ako Ho videli odísť. A ten návrat sa udeje na Olivovom vrchu tak, ako to predpovedal prorok Zachariáš – A Jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu (Zach.14,4). Ježiš sa vráti domov – do Izraela, k svojmu národu. Takmer 2000 rokov tento národ bol rozptýlený medzi pohanov. Až v našej dobe znovu existuje štát Izrael s hlavným mestom Jeruzalemom. Práve o Jeruzaleme povedal Ježiš, že „Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov“. Luk.21,22. Jeruzalem sa vrátil do rúk svojich pôvodných majiteľov v roku 1967. Dovtedy bol pod rôznymi správami a bol len malým provinčným mestom. Život sa v ňom rozbehol až vtedy, keď sa do neho vrátili pôvodní obyvatelia. Aj táto podmienka návratu je splnená.

· Prorok Hozeáš vyriekol veľmi zaujímavé slovo: „Pôjdem, navrátim sa na svoje miesto, dokiaľ neuznajú svojej viny a nebudú hľadať moju tvár. Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia: Poďte a navráťme sa k Bohu, lebo On roztrhal a uzdraví nás; zbil a obviaže nás. Oživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred Jeho tvárou,“(Hozeáš 5,15-6,1.2). Hovorí sa tu o odchode Izraelom odmietnutého Mesiáša späť do neba až do času, kedy Ho židovský národ v čase veľkej úzkosti znovu začne hľadať. Oživenie Izraela nastane o dva dni – podľa apoštola Petra jeden deň u Pána je ako tisíc rokov (2.Petrova 3,8) – z toho by mohlo vyplynúť, že Izrael znovu ožije od odchodu Mesiáša do neba po dvoch tisícoch rokov. Na tretí deň – tretie tisícročie – Boh opäť postaví Izrael na nohy a oni budú žiť už naveky podľa Božích pravidiel.

· Ďalší náznak času Jeho návratu je v príbehu, ktorý je opísaný v Jánovom evanjeliu v kapitole 4. Opisuje sa tu návšteva Pána Ježiša medzi Samaritánmi. Samaritáni boli potomkovia pohanov, ktorí sa zmiešali s Izraelitami. Keďže zachovávali mnohé pohanské tradície, Židia ich odmietali zaradiť do izraelskej spoločnosti, dokonca sa s nimi ani nestýkali a pokladali ich za nečistých takisto ako pohanov. Z pohľadu učeníkov bolo nepochopiteľné, že Ježiš zašiel medzi týchto ľudí. Mesiáš sa zdržal medzi Samaritánmi dva dni a na tretí deň sa navrátil medzi svoj národ. Znovu sa tu stretávame s tým, že židovský Mesiáš odchádza z Izraela, dva dni – pozemských 2000 rokov - strávi medzi pohanmi a na tretí deň sa vracia medzi svojich pokrvných bratov. Pokiaľ pripustíme, že Pán Ježiš bol skutočne Božím Synom a teda viacej ako proroci, tak je veľmi pravdepodobné, že Jeho konanie malo vždy aj prorocký charakter.

· Apoštol Pavol píše veriacim v Ríme: „Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dovtedy, dokiaľ nevojde plnosť pohanov a tak bude celý Izrael spasený.“(Rimanom 11,25-26) Ak si tieto Pavlove slová dáme do súvislosti s výrokom Pána Ježiša, že Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov (Lukáš 21,24), vyjdú nám z toho tieto fakty:
· Izrael bol postavený bokom, aby mohli uveriť pohanské národy
· Keď skončí nadvláda pohanov nad Jeruzalemom, končia sa časy vymerané pohanským národom k tomu, aby mohli prijať vládu Ježiša Krista nad svojimi životmi
· Ježiš sa znovu obráti k svojmu národu a výsledkom toho bude to, že celý Izrael bude spasený.


Na základe týchto textov a ďalších, ktoré objavíme pri pozornom skúmaní Biblie, môžeme predpokladať, že žijeme v dobe návratu Ježiša Krista na Zem. Nevieme, kedy to bude, ale udalosti nasvedčujú, že ten čas je veľmi blízko. Svedčí o tom existencia štátu Izrael, nárast kvantity a intenzity prírodných katastrof a dostupnosť evanjelia pre každého človeka na Zemi. Posledným a rozhodujúcim znamením toho, že Ježiš Kristus je predo dvermi, bude existencia tretieho chrámu v Jeruzaleme.


Vytrhnutie
Tento termín je veľmi špecifický a stretneme sa s ním len v niektorých kresťanských kruhoch. Označuje sa ním udalosť, keď sa Pán Ježiš vráti pre niektorých ľudí, aby ich zobral so sebou na miesto, ktoré je Jeho domovom - nebo. Skúsme z Biblie nájsť odpovede na základné otázky, ktoré sa týkajú tejto témy:
1. Bude skutočne vytrhnutie?
2. Kedy ho možno očakávať?
3. Koho sa bude týkať?
4. Ako a kam sa uskutoční vytrhnutie?

Realita vytrhnutia
V evanjeliu Matúša 24. kapitole Pán Ježiš opisuje stav našej civilizácie pred udalosťou, ktorú biblickí bádatelia identifikujú s vytrhnutím: A ako bolo za dní Noacha, tak bude aj za príchodu Syna človeka: „38lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noach do korábu, 39a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila: tak bude aj za príchodu Syna človeka. 40Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 41Dve budú mlieť vo mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná.“ V týchto pasážach Písma je niečo veľmi zaujímavé – slovíčko vzatý. V gréckom origináli je tu použité jedno slovo, ktoré sa nikde inde v Biblii nevyskytuje. Je to slovo παραλαμβανεται - paralambanetai. Je to oznamovací spôsob od trpného rodu slova paralambano a znamená : “byť vzatý k niekomu (povolaný k), prijatý, skrze intímny milujúci skutok alebo spôsob niekým, kto vás dôverne pozná, niekoho vziať, odstrániť ho, uchvátiť ho, zmocniť sa niekoho – Strongova Konkordancia. V tejto časti teda Ježiš Kristus skutočne hovorí o tom, že budú v určitej dobe ľudia, ktorých si vezme zo Zeme. Potvrdzuje to tiež svojim priateľom – učeníkom v Jánovom evanjeliu v 14.kapitole: „2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ Na tomto mieste Biblie tiež čítame o tom, že je niekde nejaké miesto, ktoré Boží Syn pripravuje pre svojich ľudí. Prídem zase – povedal a doteraz sa to ešte nestalo. Ak veríme Jeho slovám, máme čakať, že sa to raz stane. A nehovorí tu o poslednom dni, pretože posledný deň je súdny deň ale tu sa hovorí o odchode niektorých ľudí z planéty Zem na iné miesto.
Ďalšia zaujímavá pasáž je v evanjeliu Lukáša v 21. kapitole, kde Pán Ježiš varuje svojich učeníkov pred katastrofickými udalosťami a potom im hovorí: „36Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.“ Táto časť Písma nám podáva viacero dôležitých informácií:
a) Bude veľmi zle na Zemi
b) Je možné pred tým zlom uniknúť
c) Uniknúť sa dá bdením a modlitbou
d) Záchrana bude u Syna človeka – Ježiša Krista
Znovu tu nachádzame odkaz na udalosť, ktorú nazývame vytrhnutie. Keďže tie katastrofické udalosti, o ktorých sa v tejto kapitole hovorí, sa týkajú celej zemegule a dokonca nejakým spôsobom sú to vesmírne udalosti, uniknúť tomu všetkému sa bude dať jedine odchodom z tejto časti vesmíru – k Synovi človeka na to miesto, kde je On.
Ďalšia časť Písma, ktorá hovorí o záchrane, je v Zjavení sv. Jána 3. kapitola: “ 10Preto, že si ostríhal slovo mojej trpezlivosti, i ja budem teba ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi.“ Rôzne preklady Biblie 2) tento verš zhodne prekladajú v tom zmysle, že niektorí ľudia budú pred pokušením ochránení takým spôsobom, že budú vzatí z pokušenia.
Pri dôslednom skúmaní Biblie nájde každý viacero odkazov na túto udalosť. Možno padne námietka, prečo sa nehovorí viac o takej výnimočnej udalosti, pri ktorej ide o zánik jednej civilizácie a záchrane „vyvolených“? Je veľmi pravdepodobné, že ani v generácii, ktorá žila pred potopou, nebrali prichádzajúcu katastrofu príliš vážne. Keby ju brali vážne, bolo by viac zachránených. V dobe pred potopou sa možnosti záchrany chopil len Noach so svojou rodinou. Aj dnes sa veľa hovorí o „konci sveta“ ale napokon to nikto neberie vážne. Nikto nie je ochotný sa zmeniť, hľadať hodnoty, ktoré sú večné. Vytrhnutie je záchranná akcia pred veľmi – veľmi hroznými udalosťami, ktoré sa na Zemi udejú. Keby ľudia – nevynímajúc ani kresťanov - naozaj verili slovám Pána Ježiša Krista o konci nášho sveta, urobili by aj nemožné, aby sa zachránili.
Na základe Božieho slova môžeme povedať s istotou: áno, vytrhnutie veriacich sa uskutoční!

Kedy dôjde k vytrhnutiu?
Vytrhnutie – tak ako aj druhý príchod Ježiša Krista – nie je determinovaný časom, ale udalosťami.
K vytrhnutiu dôjde v čase pokoja – dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný, dve budú v mlyne, jedna bude vzatá, druhá zanechaná – tieto verše poukazujú na dobu relatívneho pokoja; ľudia pracujú, nie je vojnový ani výnimočný stav. Viac zmienky o dobe pred vytrhnutím nájdeme v Lukášovom evanjeliu v 17. kapitole: „24Lebo ako blesk, blýskajúci sa od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom, ožaruje, tak bude aj Syn človeka v svoj deň. 25Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutým od tohto pokolenia. 26A ako bolo vo dňoch Noacha, tak bude aj vo dňoch Syna človeka; 27jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noach do korábu, a prišla potopa a zahubila všetkých. 28Aj podobne ako sa dialo vo dňoch Lotových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali; 29ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Boh, aby pršal oheň a síra s neba a zahubil všetkých. 30Tak iste bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka. 31Toho dňa kto bude na streche a jeho náradie v dome, nech neschádza, aby ho vzal; a ten, kto na poli, podobne, nech sa nevracia späť! 32Pamätajte na Lotovu ženu! 33Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, stratí ju; a ktokoľvek by ju stratil, splodí ju k životu. 34Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 35Dve budú spolu mlieť; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. 36Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný.“ Aj v tejto časti evanjelia vidíme, že pred vytrhnutím bude pokoj – bude sa obchodovať, ženiť, vydávať, stavať, obrábať zem – všetko bude fungovať ako doteraz. Nebude dôvod robiť paniku a znepokojovať sa akýmsi koncom sveta! Len je tu vážne varovanie – keď Noach vošiel do korábu a keď Lot vyšiel zo Sodomy, prišla katastrofa. Aj tuto vidíme, že ide o záchranu, budú ľudia, ktorí budú uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.
V evanjeliu Matúša v 25. kapitole je podobenstvo o desiatich pannách, ktoré očakávajú príchod ženícha: „1Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzali svoje lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 2Ale päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. 3Bláznivé vezmúc svoje lampy nevzali so sebou oleja; 4ale rozumné vzali oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. 5A keď neprichádzal ženích, podriemali všetky a pospali. 6Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu v ústrety! 7Vtedy vstali všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. 8A bláznivé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. 9Ale rozumné odpovedali a riekli: Aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúpte si! 10A keď odišli kúpiť, prišiel ženích, a tie, ktoré boli hotové, vošli s ním na svadbu, a zavreli sa dvere. 11Potom na koniec prišli aj tie ostatné panny a hovorili: Pane, Pane, otvor nám! 12Ale on odpovedal a riekol: Ameň vám hovorím, neznám vás! 13Bdejte teda, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka.“ Tu máme pred sebou príklad krásnych mladých žien, pripravených na svadbu. Problém bol ten, že časť z nich sa pripravila dôsledne a časť si povedala, že si nejako poradia. Ženích prišiel o polnoci, v čase najväčšej tmy a vtedy sa ukázalo, ktoré ženy sa pripravovali vážne a ktoré nie. Polnoc je čas, kedy je Slnko na opačnej strane zemegule a tma je najsilnejšia. Práve tento čas preveril panny.
Apoštol Pavol v 2.liste Tesaloničanom v 2. kapitole píše: “ 3Nech vás nikto nijako neoklame. Lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, 4ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. 5Či sa nepamätáte, že som vám hovoril o tom, keď som bol u vás? 6A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil až v čase preňho určenom. 7Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava. 8Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. 9Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými zázrakmi, 10so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. 11A preto dopúšťa Boh na nich silu zvodu, aby verili lži 12a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“ Pavol tuto hovorí miestnym veriacim o vytrhnutí, o antikristovi a o druhom príchode. Pravdepodobne sa už o týchto udalostiach viackrát rozprávali a vďaka tomu Pavol nehovorí jasne, ale sa odvoláva na predchádzajúci rozhovor. Čo vlastne je napísané na tomto mieste Písma?
Má sa zjaviť človek hriechu, ktorý sa bude vydávať za Boha – ide o toho, ktorého na inom mieste Biblia nazýva antikrist.
Posadí sa do chrámu – keďže Pavol bol Žid a poznal len jeden chrám – jeruzalemský – hovorí pravdepodobne o ňom. Tento scenár sa prvýkrát odohral asi 170 rokov p.n.l. kedy Antiochos Epifanos doniesol do Chrámu sviňu, obetoval ju na oltári, na ktorom sa prinášali obete Hospodinovi a zasvätil tento Chrám Jupiterovi. Na túto udalosť upozorňuje Pán Ježiš v Matúšovom evanjeliu keď hovorí: „ 15Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste (Kto čítaš, rozumej!), 16vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy;“ Toto sa zopakuje znovu, len miesto svine to bude muž, ktorý bude ovládaný samotným diablom, prehlási o sebe, že je Boh a nechá sa v jeruzalemskom znovupostavenom Chráme uctievať. Ale skôr, než sa tento človek prejaví ako posadnutý, musí byť zo Zeme vzatý Ten, kto mu teraz bráni v jeho plánoch. Kto je tak mocný na Zemi, aby mohol rušiť diablove plány na prevzatie moci nad ľudstvom? Môže to byť len Boh na Zemi – Svätý Duch. Na Letnice bol vyliaty na Zem a pred nástupom antikrista odíde. A keďže je napísané, že Boh neľutuje svojich darov, ktoré dal ľuďom, znamená to toľko, že tí veriaci, ktorí majú Svätého Ducha, budú vzatí zo Zeme spolu s Ním – pred nástupom antikrista. Antikrist sa potom ujme vlády vytvorí najhrozivejšiu diktatúru, aká kedy na Zemi bola a napokon spolu so svojimi prisluhovačmi bude zničený pri druhom príchode Ježiša Krista.
Kedy teda dôjde k vytrhnutiu?
1) V čase pokoja, pri bežných ľudských činnostiach
2) Pred masovými katastrofami
3) V čase odpadnutia od viery a najväčšej duchovnej tmy (o polnoci), následkom čoho si ľudstvo dobrovoľne zvolí za svojho vodcu satana v tele človeka
4) Pred nastolením poslednej diktatúry.

Kto môže byť vytrhnutý?
Táto otázka je kľúčová. Je mnoho veriacich, ktorí sa trápia kvôli tomu, či môžu byť vzatí pri vytrhnutí alebo nie. A potom je tu druhá skupina kresťanov, ktorí si hovoria, že touto otázkou sa netreba zaoberať, treba čakať „na Pána“ a budeme vzatí. Pozrime sa, čo hovorí o tomto Písmo sväté.
Obrátime sa k textom, ktoré už boli citované. V Lukášovom evanjeliu 21. kapitole Pán Ježiš hovorí: „36Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.“ Tu sme upozorňovaní na viac vecí:
· vždy máme bdieť – keby niekto na Titaniku tušil, že raz loď narazí na ľadovec a potopí sa, bdel by, aby v čase nárazu bol pripravený na záchranu
· pri tomto bdení sa máme modliť za to, aby nás Boh uznal za hodných záchrany – z tohto textu vyplýva, že nie každý veriaci bude automaticky vytrhnutý, musí byť toho hodný
· keď nás Najvyšší uzná za hodných záchrany, unikneme a môžeme odísť na stretnutie so Synom človeka – Pánom Ježišom Kristom tam, kde nám chystá príbytky.
Z tohto textu nám vyplýva, že máme bdieť – čiže čakať na záchranu, máme sa modliť a žiť tak, aby sme mohli byť zachránení.

Ďalší text Biblie, ktorý môže byť vodítkom je v 2. liste Tesaloničanom 2. kapitola: „7Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava.“ Pri vytrhnutí odíde zo Zeme Svätý Duch. Určite aj potom bude účinkovať na Zemi tak, ako v čase Starého zákona, ale nebude vyliaty ako je teraz. A keďže Boh neľutuje svoje dary, Svätý Duch nebude od nikoho odobratý – kto Ho má, ide spolu s Ním preč.

Ďalším vodítkom je podobenstvo o desiatich pannách. Päť z nich mali olej vo svojich lampách a päť nie. Keď bola polnoc, tie bez oleja nemohli svietiť. Pán Ježiš v Matúšovom evanjeliu 5. kapitole hovorí: „16Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Svetlo, ktoré má v našich lampách svietiť, sú naše dobré skutky, náš životný štýl, ktorý majú ľudia okolo nás vidieť a oslavovať za to Boha. Nie je to humanizmus ani žiadny iný „izmus“ ale život, ktorý pramení z prítomnosti Svätého Ducha v nás – On je ten olej, ktorý chýbal piatim pannám. Nestačí mať lampy, čo sú vonkajšie znaky príslušnosti k nejakej náboženskej skupine, ale musíme byť naplnení aj Svätým Duchom a musíme žiť a konať v súlade s Ním. Tie skutky – to sú Jeho skutky: „22Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; 23proti takým veciam nieto zákona. 24A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. 25Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme.“ Takto je to napísané v liste Galaťanom kapitola 5. Je mnoho ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, ale ich skutky sú v protiklade s Duchom svätým. Takíto „kresťania“ patria tomuto svetu a nemajú byť prečo z neho vzatí. Nie sú toho hodní.

Ďalšie indície o tom, kto bude vzatý, nájdeme v Lukášovom evanjeliu 17. kapitole. „26A ako bolo vo dňoch Noacha, tak bude aj vo dňoch Syna človeka; 28Aj podobne ako sa dialo vo dňoch Lotových . . . „ Aký ľudia boli Noach a Lot?
O Noachovi nájdeme zmienku v 1. knihe Mojžišovej: „8Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. 9Noach bol spravodlivý muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom.“ Toto je hodnotenie Boha, zapísané v Jeho Slove. Noach bol spravodlivý – neklamal, nevraždil, nekradol, správal sa férovo, nepodvádzal na rozdiel od zbytku ľudstva, o ktorom je napísané: „5A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. 11A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou. 12A Boh videl zem, a hľa, bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. 13A Boh riekol Noachovi: Koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti od nich, a hľa, skazím ich aj so zemou.“ Noach okrem toho, že bol spravodlivý, chodil s Bohom. Boh bol pre neho partner, s ktorým zrejme konzultoval svoj život. Nielen akceptoval Jeho existenciu, ale aj komunikoval s Ním a dal si od Neho radiť.
Aký bol Lot? „1A dvaja anjeli prišli do Sodomy večer. A Lot sedel v bráne Sodomy. A Lot uvidiac ich vstal a pošiel im oproti a poklonil sa tvárou k zemi. 2A povedal: Hľa, prosím, moji páni, uchýľte sa, prosím, do domu svojho služobníka a prenocujte tam a umyte svoje nohy a potom vstanúc skoro ráno pôjdete svojou cestou. A oni riekli: Nie, ale prenocujeme na ulici. 3No, keď ich len veľmi nútil, uchýlili sa k nemu a vošli do jeho domu, a spravil im hostinu a napiekol nekvasených chlebov, a jedli. 4Potom však prv ako si ľahli, mužovia mesta, sodomskí mužovia, obstúpili dookola dom, od mladého až do starého, všetok ľud odovšadiaľ. 5A volali na Lota a vraveli mu: Kde sú tí mužovia, ktorí prišli k tebe tejto noci? Vyveď ich k nám, aby sme ich poznali! 6A Lot vyšiel k nim von ku vchodu a dvere zavrel za sebou. 7A povedal: Prosím vás, moji bratia, nerobte zlého! 8Nože hľa, mám dve dcéry, ktoré nepoznali muža, prosím, nech ich vyvediem k vám, a urobte im podľa toho, čo je dobré vo vašich očiach. Len tým mužom nerobte ničoho, lebo preto vošli do tône mojej strechy. 9A povedali: Ber sa preč! A taktiež povedali: Sám prišiel sem bývať cudzinec a bude nás súdiť! Počkaj, teraz urobíme tebe horšie ako im! A útočili veľmi na človeka, na Lota, a pristúpili vylámať dvere. 10Ale mužovia-cudzinci vystreli svoju ruku a vtiahli Lota k sebe do domu a zavreli dvere.“ Lot bol milosrdný, až nástojčivo pohostinný, napriek tomu, že mal z toho problémy, za každú cenu chcel zachrániť cudzincov, ktorí boli jeho hosťami. Z takého konania sa dá usúdiť na dobrotu jeho srdca, ľútosť, pohostinnosť – vlastnosti, ktoré sú Bohu milé. Jeho slabinou bola pravdepodobne jeho manželka, ktorá mala ambície, milovala Sodomu a všetko, čo mesto ponúkalo. Asi jej nevadila morálna skazenosť a agresívne správanie jeho obyvateľov.
Noach a Lot – obaja poznali Boha a obaja žili v spoločnosti, ktorá Boha odmietala, žila podľa svojich predstáv a chúťok. Veľmi dôležitá informácia – k záchrane boli povolaní aj rodinní príslušníci oboch mužov. Kým Noachova rodina túto ponuku prijala, Lotova rodina dopadla horšie. Lotovi budúci zaťovia odmietli z mesta odísť a jeho manželka zahynula pri záchrannej akcii. Konzumný život sprevádzaný zábavou jej bol natoľko milý, že radšej stratila život, ako prísť o výdobytky civilizácie. Keď nám Pán Ježiš dáva za vzor týchto dvoch mužov, chce nás upozorniť na tieto fakty:
- obaja muži žili v skazenej dobe a v spoločnosti, museli čeliť úplne bezbožným a agresívnym manierom society, v ktorej žili
- aj keď boli obklopení zlými ľuďmi, zachovali svoju vieru, čistý charakter a dôveru v Boha, neprispôsobili sa väčšine
- súd nad spoločnosťou, v ktorej žili, prišiel až potom, keď už oni boli v bezpečí; ich sa súd nedotkol
- k záchrane boli povolaní aj rodinní príslušníci.

Máme tu ešte jedno veľmi dôležité varovanie: „Pamätajte na Lotovu ženu! 33Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, stratí ju; a ktokoľvek by ju stratil, splodí ju k životu.“ Lotova žena sa obzrela späť na horiace mesto. Zrejme jej bolo ľúto všetkého, čo tam zanechala: svoje osobné veci, na ktorých si veľmi zakladala, obchody, trhoviská, susedky, spoločenské vyžitie, budúcnosť svojich dcér. Nevidela zlobu, skazenosť, korupciu, bezuzdnosť, násilie. Je možné, že ani nechcela odísť, len sa nechala ťahať. Preto na ceste za životom o život prišla. Zachránil sa len Lot so svojimi dcérami. Ak máme svoje srdce tu, v tomto svete, ktorý nám ponúka zábavu, konzum, neviazanosť, násilie, sexuálnu voľnosť, karierizmus, korupciu a iné neduhy hriešneho človeka, tak nebudeme odtiaľto môcť odísť.
Zhrňme si to. Vzatý zo zeme pred súžením môže byť ten:
· Kto príchod Pána Ježiša očakáva
· Kto sa modlí a pripravuje
· Kto má Svätého Ducha a nechá sa Ním viesť
· Kto žije v súlade so Svätým Duchom a v živote prináša ovocie Svätého Ducha
· Kto sa neprispôsobuje manierom bezbožnej spoločnosti.

Ako a kam sa uskutoční vytrhnutie?
Vytrhnutie sa udeje v okamihu. „27Lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod Syna človeka.“ – Evanjelium Matúša 24. kapitola. V tomto verši sa hovorí o príchode Ježiša Krista pre vyvolených. Bude to ako blesk, ktorý sa zjaví, zablysne a zmizne. Takýmto spôsobom príde Boží Syn pre svojich. Táto istá udalosť je opísaná v evanjeliu Lukáša v kapitole 17: „24Ako blesk, blýskajúci sa od jedného kraja pod nebom po druhý kraj pod nebom ožaruje, tak bude aj Syn človeka v svoj deň.“
Stretne sa s nami v povetrí tak, ako to opisuje apoštol Pavol v 1. Liste Tesalonickým veriacim: „16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.“ Pri tejto udalosti Pán Ježiš nepríde na Zem, ale príde len pre vyvolených, ktorí budú hodní záchrany a preto na Zemi nebude o Jeho príchode vedieť nikto iný, len tí veriaci, ktorí budú pripravení odísť.
Veriaci budú zachránení pred súžením: „21Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude.“ – Matúš kapitola 24. Vtedy odíde aj Svätý Duch zo Zeme a dôjde k posledným udalostiam, ktoré budú predchádzať návratu Ježiša Krista na Zem, do Jeruzalema v Izraeli.
Kam odídu veriaci? Odpoveď nám dal Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu: „2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ Pôjdeme na to miesto, kde má svoje príbytky Boh – do neba, do zlatého mesta. Tam budeme chránení pred diablovým besnením na Zemi a pred následným Božím súdom nad odpadlými potomkami Adama . O tom hovorí aj prorok Izaiáš v 26. kapitole: „20Choď, ľud môj, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou; skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. 21Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme, na každom z nich. Vtedy odkryje zem svoju krv a nebude viacej prikrývať svojich pobitých.“ Odídeme do bezpečia, pod ochranu nášho Otca v nebi do času, kým sa neskončí terajší vek a Pán Ježiš sa vráti v sláve späť na zem.

Čo bude po vytrhnutí?
Bude to najhorší vek, aký zemeguľa a ľudia na nej kedy zažili. Nevieme akú dobu po vytrhnutí bude ešte pokoj, ale po nejakom čase dôjde k zhoršeniu pomerov na celej Zemi. Toto fatálne zhoršenie sa udeje v dvoch rovinách – na spoločenskej úrovni a v prírode.
Svätý Duch zo Zeme odíde. Už viac nebude brániť nástupu antikrista. Ľudia, ktorí zostanú na zemi, budú prežívať určitú dobu pokoj, ale veľmi narastie vzájomná nevraživosť, neprajnosť, zloba a všetky zlé charakterové črty človeka budú mať zelenú. Pán Ježiš hovorí o veriacich, že sú soľou zeme a svetlom sveta. Keď takíto ľudia odídu, nikto už nebude apelovať na svedomie. To, čo dnes zažívame – okrádanie, podvádzanie, klamanie, zabíjanie, podrazáctvo a všetky ďalšie zlé prejavy padlého človeka – bude prirodzené správanie. Narastie počet vrážd, násilností, terorizmus ešte viac vykvitne, vzniknú nové ohniská možných vojen – to všetko bude dôsledok toho, že globálne ľudstvo odovzdalo vládu nad svojím domovom a svojím životom diablovi, o ktorom Ježiš Kristus hovorí, že je vrahom od počiatku a otcom klamstva.
Ďalším problémom, ktorý sa objaví, bude príroda. Už teraz vidíme nárast množstva a intenzity prírodných katastrof každého druhu – zemetrasenia, sopky, zmena klímy a dopad tejto zmeny, vymieranie rôznych rastlinných a živočíšnych druhov a dôsledky tohto vymierania – toto všetko sa veľmi rozmnoží až do tej miery, že ľudia sa budú desiť a schovávať do skál, aby si zachránili životy. Zjavenie Jána opisuje strašné katastrofy: dopad meteoritu, nedostatok pitnej vody, globálne zatmenie Slnka, hviezd, Mesiaca, obrovský úhyn zvierat, choroby, zemetrasenie, aké ešte na zemeguli nebolo a následné zničenie veľkých miest a napokon svetová vojna. A toto všetko sa bude diať za totálnej diktatúry.
V Biblii sa opisuje nástup diktátora, ktorému dá diabol plnú moc a cez neho bude ovládať svet. Každý človek na Zemi dostane na pravú ruku alebo na čelo čip, ktorý bude skenovať a odosielať do centrály každý jeho krok: jeho nákupy, cesty, platby, choroby, priestupky, vzdelanie, zamestnanie – slovom: všetko. Pokiaľ niekto nebude súhlasiť s tým, aby mu bol implantovaný čip, bude podozrivý a nebude môcť žiť v spoločnosti. Takíto ľudia budú prenasledovaní, väznení a vraždení.
Diabol týmto prevzatím moci dovŕši svoj zámer, ktorý mal už v raji – ovládne ľudstvo a získa pod svoju kontrolu tento vesmír, ktorý bol daný Adamovi a jeho potomkom.
Bude to veľmi ťažké obdobie, ale práve v tejto najväčšej tme dôjde k veľkému prebudeniu. Nájdeme o tom zápis v 7. kapitole v Zjavení Jána: „9Potom som videl a hľa, veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení v dlhom bielom rúchu, a palmy v ich rukách, 13A jeden zo starcov odpovedal a riekol mi: Kto sú títo oblečení v tom dlhom bielom rúchu a odkiaľ prišli? 14A ja som mu povedal: Pane, ty vieš. A riekol mi: Toto sú tí, ktorí prišli z toho veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. 15Preto sú pred trónom Božím a svätoslúžia mu dňom i nocou v jeho chráme a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi.“ Tento veľký zástup ľudí uveril počas súženia. Zaplatili za svoju vieru svojím životom a preto stoja priamo pred Božím trónom – najsvätejším miestom v nebi. Aj počas vlády antikrista budú na zemi ľudia, ktorí sa obrátia k Bohu aj za cenu života. Mnohí z nich budú tí, ktorí nebrali vážne život s Ježišom Kristom a nepripravovali sa na Jeho príchod, mnohí budú rodinní príslušníci veriacich, ktorí boli vytrhnutí a mnohí budú takí, ktorí nemôžu súhlasiť s režimom a nájdu pritom vieru v Boha. Táto doba bude veľmi ťažká a zlá. Nie zbytočne nás chce Boh pred ňou uchrániť. Rozhodnutie je na každom jednotlivcovi.
Tesne pred návratom Ježiša Krista späť na zem dôjde k strašnej vojne, ktorá je opísaná na viacerých miestach v Biblii. Medzi ľuďmi je táto posledná vojna známa ako armagedon. Tento názov pochádza z nedostatočných znalostí biblickej histórie. Haar Megiddo je miesto v Izraeli, od ktorého sa názov tejto katastrofy odvádza. Posledná svetová vojna v tomto veku začne v Izraeli a jej cieľom bude zabrániť tomu, aby sa vrátil Ježiš Kristus. Samozrejme, toto nebude oficiálne vyhlásenie, ale pravý úmysel satana. On vie, kam sa má Boží Syn vrátiť a urobí všetko pre to, aby Mu v tom zabránil. Do údolia Megidda zhromaždí to najkvalitnejšie vojsko, aké kedy na zemi bolo. Použijú sa pri tom nové zbrane so strašnými účinkami. Táto vojna je opisovaná na viacerých miestach v Biblii:

- pokračovanie

Napísať odpoveď