Čo je pravda, kde je, kto ju má ?

Vkladajte len texty vysvetľujúce teologické otázky preberané v inej časti fóra. Ostatné budú mazané. Na články v tejto sekcii nereagujte.
stefan
Príspevky: 172
Dátum registrácie: Po Nov 01, 2010 17:57

Čo je pravda, kde je, kto ju má ?

Príspevok od používateľa stefan »

Čo je pravda ? Pýtal sa Pilatus – vyhľadaj cez „google“ stovky komentárov k tejto otázke a nenájde sa žiadna uspokojivá odpoveď, ba ani v komentároch tých najznámejších sv. otcov a patriarchov. Predsa však, skutočná odpoveď je jednoduchá, ale s inou otázkou, aby ste sám v sebe popremýšlali o tom. Položte si inú otázku napr.: Je Stalin diktátor? Odpoveď je Nie, ale v 50-tich rokoch minulého storočia to bola skutočnosť, holý fakt. Tú istú metódu aplykujte aj pri čítaní Biblie a uistite sa aká pravda bola platná pre Adama a že pre nás už nie je aplykovatelná / potrebná.

„Teda, si ty predsa Kráľ? Pán Ježiš odpovedal.: Ty dobre hovoríš, že som ja Kráľ. Ja som sa na to narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas“ (Ján18:33-38). To, čo bolo v minulosti proroctvom, bola už teraz, keď Ježiš predniesol tieto slová, pravda pravdúca. Problémom však bolo identifikovať túto skutočnosť ako pravdu, vtedy sa to nedalo, pretože ešte nebol na svetle sveta NZ, ktorý potvrdzuje tieto skutočnosti ako pravdu pravdúcu. Vtedy stáli „zatvrdený národ Júdu - J.Kristus a v Neho uverivší“ zoči-voči a nebolo jednoduché to analyzovať ako pravdu. Dnes sme si viac ako istí, že v pláne Božom bolo zakotvené „zatvrdenie“ Júdu, aby mohol prísť na svet Jeho Syn a tú pravdu zvestovať celému svetu.

Už od začiatku, ako vezmeme Bibliu do ruky, musíme rozumieť, že Biblia je akýmsi "pokroksledujúcim vyznaním / odhalením / zvesťou". To znamená, že Abrahám vedel viac ako Noe, Mojžiš vedel viac ako Abrahám a Pán Ježiš ukázal a naučil svojich dvanástich apoštolov viac ako kedykoľvek vedel Mojžiš. Ďalej v budúcnosti zmŕtvychvstalý Pán vyjavil ešte viac apoštolovi pohanov (národov) Pavlovi, ako čo naučil dvanástich apoštolov počas svojho života medzi nimi.

Spoločnou chybou je, že Biblia je rozdelená na Starý a Nový zákon. Tento "povrchný" vplyv delenia Písma narušil správne porozumenie Božej vôľe pre tento náš súčastný čas – dobu/vek, kedy sa vyžaduje až takmer „juristický spôsob“ vyjadrovania. Biblia je písaná špičkovo na dobu svojho vzniku ale to bolo už dávno, keď ešte intelekt* ľudskej populácie nebol na tak vysokej úrovni ako dnes
*(intelekt, -myšlienkové schopnosti človeka, rozum, um, súdnosť).

Starý Zákon (SZ) v skutočnosti (ak máme byť presný) nezačína Prvou knihou Mojžišovou (Genezisom). Začiatok doby keď začal platiť zákon, je od 2.Moj.Kap.20 (od toho je len odvodený názov celej knihy SZ). Noe a Abrahám žili pred časom - dobou nastolenia zákona (Gal.3:17). To samé platí aj pre Nový Zákon (NZ). Domnievať sa, že NZ začína Ev.Matúša je tiež chybou, lebo NZ má svoj začiatok v Mat.26:28 (...Lebo toto je moja , tej Novej zmluvy krv) a Luk.22:20 (...Tento kalich je tá Nová zmluva), preto všetko, čo je pred Mat.26 povedané a napísané prislúcha k SZ a je pod Mojžišovým zákonom. Nezabudnite, Pán Ježiš sa narodil v platnosti zákona - teda pod Mojžišovým zákonom (Gal.4:4) a na základe Zákona bol ukrižovaný (Mat.26:63-65 a Ján19:7), lebo ho neprijali. To má svoj hlboký symbolický zmysel.: zatvrdenosť a neprijatie Krista spôsobuje aj nám dnes odvrátenia sa Boha od nás (nepočúva naše prosby a modlitby – nesplní naše túžby a priania).

Úlohou rozdelenia častí v Biblii netkvie výhradne medzi SZ a NZ ako takým, ale v oddelení (deliť) proroctiev a tajomstiev. Čítajte pozorne Ef.3:1-6. "...Ja Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov, akže ste počuli o Správe Milosti Božej, ...Že mi v zjavení oznámil Tajomstvo,...". Hovorí k pohanom o Správe (Dispenzácia / Ekonomie), ktorá ešte nikdy v minulosti nebola nijakým spôsobom oznámená podrobnejšie synom ľudstva. Dokonca ani dvanásti apoštolovia o tom nič nevedeli. Preto, pokial táto skutočnosť, nová pravda, hlavne medzi nami pohanmi, nebude bratá na zretel, dehonestuje porozumenie Svätého Písma a rúca z neho plynúce pravdy, čo otvára dvere všetkým falošným učeniam. Kresťanské NÁBOŽENSTVO sa zväčší, a skutočným KRESŤANOM sa budú posmievať, uťahovať si z nich a dokonca prenasledovať.
Človek zabudol na jednu vec, že to bolo Júdske (židovské) náboženstvo, ktoré Pána ukrižovalo v protiklade k skutočným, pravdu milujúcim Júdom ako bol Natanael, ktorý Syna Božieho identifikoval ako kráľa Izraela (Ján 1:49-50). Tak isto je to aj s Kresťanským NÁBOŽENSTVOM, prenasledujú a vraždia (druhou smrťou) pravých KRESŤANOV a ešte si myslia, že robia Božiu vôľu. To nie je mienka jedinca ale hystorická (dejinná) skutočnosť trvajúca dodnes. Neberte to ako útok na Kresťanské NÁBOŽENSTVO, ale práve v tejto veci by malo ono dospieť k oživeniu komunity kresťanstva, oživenie ktoré zdá sa, tak márne hľadajú.

Napísať odpoveď