Strana 1 z 1

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Št Apr 09, 2015 7:11
od používateľa rudinec
Národní zhromáždení schválilo návrh zákona  dne 14.října 1949. Již 1.listopadu byli vypláceny platy duchovních všech církvi.


Až na pět  výjimek všichni duchovní platy přijali.


Koncem  roku 1949 a na počátku roku 1950 složili duchovní v celé republice sliby věrnosti  na národních výborech.Podle platného zákona č. 218/1949 Sb. mohou duchovenskou činnost vykonávat jen ti občané,kteří k tomu mají předchozí státní souhlas KNV a složí slib věrnosti tohoto znění:
/Poznámka duchovni Kresťanských zborov vykonali sľub až v roku 1956/

Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, jejímu socialistickému zřízení a že nepodniknu nic, co by bylo proti jejím zájmům, bezpečnosti a celistvosti.

Budu jako občan socialistického státu svědomitě plnit povinnosti, jenž vyplývají z mého postavení a vynasnažím se podle svých sil podporovat  budovatelské úsilí směřující k blahu lidu.

 

Opis z knihy „Náboženství v dějinách i v současnosti“ strana 371 a 373.

Vydáno v roce 1961.

Ako je možné brať plat od červených diablov za hlásanie evanjelia Božieho.Či si azda apoštol Pavol pýtal povolenie na hlásanie evanjelia od zákonikov a farizeov, alebo od rímskeho miestodržiteľa. Alebo či bral plat od týchto bezbožníkov? Nič takého v Biblii nie je. 


Aký je to obrovský protiklad oproti tomu, čo sa píše v Biblii:

 
1 Tesalonickým 2:9  Lebo veď sa pamätáte, bratia, na našu úsilnú prácu a námahu, lebo sme pracovali dňom i nocou, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu a tak sme vám hlásali evanjelium Božie.

1 Kor.9,14-18

14  Tak i Pán nariadil tým, ktorí zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia.

15  Ale ja som nepoužil ničoho z toho. A nepísal som tohoto nato, aby sa pri mne tak dialo, lebo lepšie by mi bolo zomrieť, než aby niekto vyprázdnil moju chválu.

16  Lebo keď zvestujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť, ale beda by mi bolo, keby som nezvestoval.

17  Lebo ak to robím ochotne, mám odplatu, ak neochotne, úrad mi je sverený.
18    Čo tedy je moja mzda? Aby som zvestujúc evanjelium predložil evanjelium Kristovo beztrovné, aby som nevyužil svojho práva pri evanjeliu.


Ak niekto pozná kazateľa, ktorý sa správa pri hlásaní evanielia Božieho, ako apoštol Pavol, nech napíše jeho meno, rád mu vzdám česť a úctu.

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Št Apr 09, 2015 9:27
od používateľa pavel
Opäť zavádzanie. Príslušníci Kresťanských zborov (samostatná cirkev viď: https://www.google.sk/?gws_rd=ssl#q=kre ... egistracia ) boli prenasledovaní počas celého obdobia socializmu až do roku 1989. Nepoberali žiaden plat, žiadnu dotáciu. A to z jednoduchého dôvodu. Vo vnútornom poriadku KZ prijatom 11.4.1971 sa od str 6 píše:

Kresťanské zbory neuznávajú rozdelenie cirkvi na duchovenstvo a laikov. Nemajú preto nijaké duchovenské úrady ani nijakú viditeľnú hlavu na zemi. Taktiež nemajú žiadne nadzborové orgány (ústredie, radu, predsedníctvo a pod.), ktoré by mali právo riadiť zbory. Zbory si však na základe spoločnej dohody vytvárajú medzizborové orgány pre svoju spoločnú činnosť.

...Nemajú stanovených (ordinovaných) služobníkov pre tzv. duchovenskú činnosť

... a) Každý Kresťanský zbor je po duchovnej i hospodárskej stránke samostatný a samosprávny. Zbor je právnym subjektom. Pred úradmi je zastupovaný poverenými staršími zboru (obvykle dvoma).

... a) Každý kresťanský zbor svoju činnosť a podľa potreby aj činnosť s ním spojených miestnych zhromaždení spravidla z peňažných a vecných darov svojich príslušníkov. Môže tiež prijímať finančnú pomoc od iných zborov i dary jednotlivých veriacich zo Slovenska aj iných krajín.

Tentoraz upozorňujem admina na porušenie pravidiel zo strany rudinca, konkrétne Bod III. ...nie je dovolené na týchto stránkach propagovať režimy potláčajúce ľudské práva, podnecovať rasovú, národnostnú a náboženskú neznášanlivosť

Z obdobia socializmu:

V roku 1949 bol vydaný cirkevný zákon, ktorý ustanovoval štátny dozor nad cirkvami. Vyžadoval cirkvi s menom a hierarchickou organizáciou a ustanovil, že duchovenskú službu v nich môžu vykonávať iba tí, čo dostanú k nej štátny súhlas. Keďže to všetko bolo v rozpore s ich dovtedajším biblickým poznaním a duchovnou praxou, nedokázali sa bratské zbory do zákonom ustanoveného termínu vyjadriť, že sa mu podriaďujú. Preto v roku 1951 komunistická vláda zakázala ich verejné zhromažďovanie.

Keď sa napriek tomu naďalej zhromažďovali v malých skupinách po domoch, mocensky proti nim zasiahla. V zinscenovaných procesoch bolo v roku 1955 odsúdených desať vedúcich bratov zo zborov v Bratislave, Nitre a Batizovciach do väzenia (na 3-12 rokov). Pán Boh však predivne zasiahol v prospech ťažko skúšaných zborov. Uväznení bratia a veriaci v zboroch zažili zázrak Božieho vyslobodenia. Predivným Božím zásahom bolo osem z uväznených bratov po roku prepustených (jeden zomrel vo väzení a jeden si musel ešte odpykávať trest z ďalšieho inscenovaného politicky motivovaného procesu).

Socialistická vrchnosť bola ochotná urobiť pre tieto zbory výnimky z ustanovení cirkevného zákona, ktoré ich zástupcovia žiadali. V nich bola síce obídená jeho litera, ale bol zachovaný jeho duch. Od roku 1956 sa bratské zbory stali štátom uznanou náboženskou spoločnosťou pod názvom Kresťanské zbory. Ako také žili po 40 rokov v obmedzených podmienkach socialistického štátu. V nich rozvíjali hlavne svoj vnútorný život a vzájomné spoločenstvo. Toto spoločenstvo bolo v celom tomto období veľmi silné, aj spolupráca zborov s evanjelikálnymi spoločenstvami bola veľmi dobrá.

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Št Apr 09, 2015 13:36
od používateľa pavel
Na tejto stránke nájdete prehľad financovania jednotlivých cirkví. U Kresťanských zborov bola a je stále nula "0,-€"

http://www.culture.gov.sk/vdoc/250/prav ... ti-2f.html

Keby aj ostatné cirkvi sa riadili pravidlom sebestačnosti, ich pomer by sa zásadne zmenil... som za odluku cirkvi od štátu, ale to je už iná parketa...

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Št Apr 09, 2015 16:20
od používateľa pavel
Rudincovi je to proste jedno... nájde stránku, kde píšu niečo čo mu vyhovuje a okamžite to pokladá za pravdu a šíri to ďalej. Takto zmýšlajúci "veriaci" by nemal na našom fóre mať miesto... Svojimi príspevkami iba degraduje toto fórum na úroveň nedôveryhodného, zavádzajúceho. Navrhujem adminovi opäť zamedzenie prístupu rudincovi.

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Št Apr 09, 2015 19:03
od používateľa admin
Užívatelovi rudinec bol zamedzený prístup na toto fórum. IP adresa bola zablokovaná. Admin.

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Št Apr 09, 2015 19:21
od používateľa baranok
admin napísal:Užívatelovi rudinec bol zamedzený prístup na toto fórum. IP adresa bola zablokovaná. Admin.
To s blokovaním IP je v poriadku ? Pochybujem, že rudinec ma autentickú a jedinečnú IP adresu.

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Št Apr 09, 2015 20:21
od používateľa admin
Je to prvý krok... nieje problém blokovať užívateľské mená IP adresy nicky... ak rudinec pridá svoje charakteristické príspevky pod iným menom aj tie budú blokované...

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Št Apr 09, 2015 21:13
od používateľa rudinec
Bojite sa diskusie ?

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Št Apr 09, 2015 21:45
od používateľa rudinec
Keby aj ostatné cirkvi sa riadili pravidlom sebestačnosti, ich pomer by sa zásadne zmenil...

Biblické vyberanie peňazí spočíva v tom, že do pokladnice v rohu modlitebne vkladajú peniaze dobrovoĺne.

Prečo, vraj neberiete peniaze od štátu.?

Mate vypracovaný ten najdiabolskejši spôsob vyberania peňazí pomocou podávania košíka z ruky do
ruky.Takže každý chtiac nechtiac vloží nejaký ten peniaz do košíka, aby ich iný neohovárali.

O tom ako sa s peniazmi nakladá sa nebudem radšej rozpisovať.

Re: Kresťanské zbory a kolaboracia s komunistami

Napísané: Pi Apr 10, 2015 7:23
od používateľa baranok
rudinec napísal:Keby aj ostatné cirkvi sa riadili pravidlom sebestačnosti, ich pomer by sa zásadne zmenil...
Biblické vyberanie peňazí spočíva v tom, že do pokladnice v rohu modlitebne vkladajú peniaze dobrovoĺne.
Prečo, vraj neberiete peniaze od štátu.?
Mate vypracovaný ten najdiabolskejši spôsob vyberania peňazí pomocou podávania košíka z ruky do
ruky.Takže každý chtiac nechtiac vloží nejaký ten peniaz do košíka, aby ich iný neohovárali.

O tom ako sa s peniazmi nakladá sa nebudem radšej rozpisovať.
Odkiaľ máš takéto informácie ? Pracuješ v SIS-ke ?