Strana 2 z 2

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Po Jún 25, 2012 17:41
od používateľa stefan
moj čerstvý pohľad na sebaukájanie....

Boh utvoril človeka s akýmsi biologickým hnacím mechanizmom sexuality a na konci povedal.: Boh videl všetko čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré (1.Moj.1:27 a 1:31). Tým je nám celkom jasne povedané, že Boh principiálne zaujal k sexualite jedno veľké ÁNO! Tým sa však ale zároveň dá povedať, že množstvo mienok veriacich vo veci sex, ktorý tvrdia že sex je niečo nečisté a hriešne, je neopodstatnené a nepovrditeľné. 1.Moj.1:28 hovorí.: A Boh ich požehnal a riekol im, Ploďte sa a množte sa a naplňte Zem. Ono ÁNO sa stalo Požehnaním, ešte prv než prišiel na svet hriech. Až zákonom prijatým Mojžišom, boli dané akési hranice a obmedzenia sexuálneho života v manželskom partnerstve, ktoré sú v ňom priamo zakotvené. Ježiš to ešte podrobnejšie upresnil. Tak možno povedať, že sex v manželstve si Boh praje a vedie k radosti a k naplneniu.

Čo presne hovorí Božie Slovo k samoukájaniu?
Pre mnoho mladých kresťanov je porozumiteľné, že sexuálne spolužitie je Bohom určené len v rámci manželského života. Ale čo je samoukájanie?
Najčastejším výrokom z Písma k tejto téme je použitá citácia z 1.Moj.38:1-11. Tu ide o to, že Onan radšej vypustil semeno na zem, akoby mal svojej ovdovelej švagrinej vzbudiť semeno dedičstva. V tom čase fungoval zákon Levirátu (Švagrovské právo - 5.Moj.25:5-7). Onan to odmietal a nechcel. Bol neposlušný a preto musel zomrieť. Pozor: On musel zomrieť z princípu neposlušnosti a to je dôležité na tomto príbehu rozpoznať. Niektorý si myslia, že musel zomrieť, lebo vypustil semeno na zem. Nie, je to opačne.
Inak však neobsahuje Písmo žiadne miesto, ktoré prejednáva direkt túto tématiku. Ale aj napriek tomu, že Boh nezaujal k tomu žiadne špeciálne podrobné stanovisko, môžeme na iných miestach predsa len rozpoznať súvisiace verše Sv.Písma ako jasné slová pravdy.
Žalm 119:160 hovorí.: „Výslednou sumou tvojho slova je pravda...“, ale výslednú sumu treba dať dohromady.
Mat. 5:27-28, Ježiš hovorí.:
27./ Počuli ste, že bolo po¬vedané starým: Nez¬cudzoložíš.
28./ Ale ja vám hovorím, že každý, kto by po¬zrel na ženu s myšlien¬kou požiadať ju,
už aj zcudzoložil s ňou vo svojom srdci.

Samoukájanie začína tak ako všetky naše ostatné hriechy v myšlienkach, našich hlavách. Mojžiš dostal do rúk zákon (bolo povedané starým) v ktorom stál paragraf „Nezcudzoložíš“, ale Ježiš šiel s detailami cudzoložstva trochu hlbšie a sám označil už len takúto myšlienku pri pohľade na cudziu ženu za zhrešenie proti zákonu vo veci cudzoložstva.
Oko človeka je scanerom, snímačom okolia a patrí k telu, resp. k zmyslom tela človeka. Na základe videných objektov sa v hlave človeka tvoria diablove chtíčske scénáre. Presne tak ako žene v Raji pri pohľade na strom poznania dobra a zla. Ten istý myšlienkový proces prebieha v hlave každého človeka a je pritom dôležité rozpoznať zo scanovaného obrazu zlo a brániť sa zlu, lebo v opačnom prípade, z túžobnej pôžitkovej vôle mať ju, je hriešnosť.
Ktorýsi mudrc kedysi povedal.: „Bitevným poľom Diabla sú naše myšlienky“. To úplne sedí s citáciou Ježiša.
To znamená, že je to Božia vôľa, udržať naše myšlienky v prísnej disciplíne a nenechať sa pošpiniť žiadostivosťou plynúcou z tela, ale udržať dušu v čistote. Boh po nás chce, aby našou mysľou prebiehali len myšlienky pravdivé, počestné, spravodlivé a hlavne čo je mravne čisté – pozri Fil.4:8. Nie je tu náhodou nejaká nezhoda v myšlienkach výriacich v hlave samoukájateľa ako v spomenutom verši? Samozrejme že je nám jasné nad slnko, že je to prakticky veľmi ťažké a je potrebné vynaložiť veľa disciplíny v sebaovládaní práve z našej strany.
Naše myšlienky vyvierajú z toho, čo prostredníctvom svojich zmyslových orgánov uložíme do naších sŕdc. Preto je veľmi dôležité nenechať brázdiť naše oči kade-tade a špiniť si srdce. Pokial pozeráme na pornografickú literatúru, brázdime internetom po sexstránkach, tak sa nemôžme diviť našim nečistým myšlienkam.
Zoberme si príklad z Jóba (Job 31:1), ktorý urobil zmluvu s vlastnými očami. Predsavzal si, že nebude čumieť na každú okoloidúcu krásnu ženu, alebo Bildboard, atd, atd. Alebo Mat.5:27-30 hovorí, že radšej si vylúpiť oko, akoby malo zahynúť celé telo uvrhnutím do pekla. A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, utni ju a zahoď od seba – (pohoršuje, robí ťa zlým, horším, v akomkoľvek zmysle, toto je tá ruka sprostredkujúca samoukájanie)
To ale vyžaduje od nás stále odriekanie a povedať NIE požiadavkam žiadostivostí nášho tela. Všetko čo žiada telo v rámci pôžitkárčenia je hriechom. Preto je v prípade masturbácie samozrejme nutný učebný proces zbavenia sa škodlivého návyku. Boh chce, aby sme sa učili, predovšetkým v mladosti, zaobchádzať so sexualitou a prevziať nad ňou nadvládu. V skutočnosti vieme, že existujú len dve možnosti.: buď nás ovláda sexualita, alebo my ovládame sexualitu. Práve preto nám dal svojho Ducha aby sme to rozpoznali a aby „výslednou sumou našej mysle bola pravda“ (Žalm 119:160) a k tomu prispôsobili naše jednanie v činoch. Lebo nám Boh dal Ducha moci, lásky a zdravého rozumu – aj pri učebných procesoch (2.Tim.1:7). Keď získame nadvládu nad týmito vecami a nenecháme sa hnať našimi telesnými žiadosťami, tak sa staneme schopnými vykonávať Božie úlohy. Samozrejme že nás Boh v tom nenechá samotných, On ide s nami krok po kroku. On je milujúci, On nám pomáha a keď padneme, On je to, ktorý nás znovu a znovu dvíha.
Boh chce, aby sme naše údy ako nástroje poskytli práve Jemu. V Rim.6:12-14 stojí.:
12./ Nech tedy nek¬raľuje hriech vo vašom smr¬teľnom tele, aby ste ho po¬slúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiados¬tiach
13./ ani ne¬vydávaj¬te svojich údov za nás¬troje ne¬právos¬ti, ale sa od¬daj¬te Bohu jako živí z mŕt¬vych a svoje údy za nás¬troje spraved¬livos¬ti Bohu;
Naše vlastné ÚDY ako nástroje neprávosti, sú tie údy, ktoré prinášajú nášmu telu rozkoš (ruka a penis, či ruka a vagina) – podvoľujeme sa hriechu (telu, ako plynie z v.12 – a telo je najväčším nepriateľom ducha). Zomrime hriechu a žime Bohu ako živí z mŕtvych, lebo my sme údmi Kristovho tela, tak nešpiňme telo Kristovo.
Ďalej chce od nás Boh aby sme učinili nasledovné (Rim.13:14).:
14./ Ale si ob¬lečte Pána Ježiša Kris¬ta a ne¬pečuj¬te o telo tak, aby sa v ňom zo¬búdzaly zlé žiados¬ti.
Máme zohrať nevšednú úlohu a napodobiť samotného Ježiša vo svojej nádhere a čistote a v 1.Kor.6:19 nám zasa pripomína.:
19./ Alebo či ne¬viete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, k¬torý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?
Nie sme sami svoji ! Patríme do Božieho vlastníctva na základe Ním zvereného nám Ducha a Pavol v 1.Kor.6:18 nám podáva definíciu hriechu mimo tela a proti telu, kam môžeme zaradiť aj masturbáciu a znie.:
Každý hriech, ktorý by vy¬konal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smil¬ní, hreší proti svoj¬mu vlast-nému telu. A ako sme už spomenuli, masturbácia je smilnením v mysli, takže sa previňujeme masturbáciou proti svojmu vlastnému telu použitím dvoch svojich údov – ruky a pohl. orgánu.

Suma sumárum, zo spomenutých veršov Písma môžeme nie celkom jasne rozpoznať, že samoukájanie je HRIECHom.

U mnohých je to tak, že po samoukojení sa objaví v človeku akási prázdnota alebo aj silný pocit viny. Našou úlohou v tomto prípade je, uznať že páchame hriech a veriaci môže dosiahnuť odpustenie ako sa hovorí v 1.Ján.1:9 ..:
9./ Keď vy¬znávame svoje hriechy, ver¬ný je a spraved¬livý, aby nám od¬pus¬til hriechy a očis¬til nás od každej ne¬právos¬ti.
Po týchto slovách si možno hovoríš: ...no hej, ale vo veci masturbácia som padol k hriechu stovky krát !!!
No a ?
Ak sme padli tisíc krát, tak sme tisíc krát vstali, ale veríme ďalej neprestajne. Ale nezostaneme predsa len tak ďalej ležať ! A ešte niečo, nebuďme s týmto stavom spokojný, stále a stále do toho jedného a toho istého hriechu upadať. Ježiš je víťazom a On žije. Existuje z toho oslobodenie, ktoré je spomenuté v Ján.8:36 ..:
36./ Tedy keď vás Syn vy¬slobodí, budete skutočne slobod¬ní.
Je však potrebné urobiť prvý ústretový krok k oslobodeniu sa od tohoto neduhu, uznať že páchame tým hriech, požiadať Ducha o pomoc k oslobodeniu sa z tohoto „jarma“. Raz to oslobodenie predsa len musí prísť. Myslíme si, že sme jediný, ktorý s tým bojujeme, ale to nie je pravda, strašne veľa veriacich má s tým problém.
Nakoniec by som rád poukázal na toho, ktorý nás lepšie pozná ako my sami seba – Ježiša. Utečme k nemu s našimi hriechmi, starosťami, strachmi, problémami a pýtajme sa Ho. On nám rozumie aj keď nám už inak na celučkom svete nikto nerozumie – On áno. Nie je napísané v Žid.4:15 o ňom ako o veľkňazovi ?..:
Súcíti s našimi slabosťami, a bol pokúšaný vo všetkom, podobne ako sme my pokúšaný,...
Tento verš nám prezrádza, že Ježiš mal znalosť vo všetkom, hádam aj o neduhu masturbácie.

Pane, otvor nám oči viac a viac, daj sa nám dosýta najesť z poznania ducha o veciach neviditeľných, aby sme mohli dokonale rozpoznať svoje hriechy a daj nám silu s nimi bojovať.
Ďakujeme.

dodatok.:
***/cudzoložstvo má svoj vyhranený význam a nie som tak ďaleko so svojim vyhraneným názorom, aby som osvetlil tento problém, pretože "cudzoložstvo" je útok na cudzie LOŽE, t.j. lože už niekomu patriace, zvyčajne manželovi. Rozumie sa tým pár muža a ženy, obyčajne oddaných sobášom, resp. manželia. Nie však lože slobodnej ženy, ktorá nemá protipól (muža). Ale o tom pozdejšie. Počkám ako sa vyvinie diskusia.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Po Jún 25, 2012 18:42
od používateľa javen
Niet už čo dodať, dúfam, že môžem byť taky smelý v Kristovi našom Pánovi a ako bratovi navrhnúť aj tykanie veď v Kristovom tele nemajú byť rozdieli, nech ťa Boh požehná všetkým duchovným požehnaním v mene nášho Pána Ježiša, lebo si nezaprel Jeho meno, toho ktorý môže urobiť oveľa viac ako si dokážeme predstaviť nech doplní to čo potrebuješ aby sme došli k úplnému poznaniu pravdy v mene nášho Pána Ježiša amen.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Po Jún 25, 2012 20:49
od používateľa pavel
To: Stefan, Javen

Myslím, že ste vystihli podstatu toho, ako masturbaciu postaviť do svetla hriechu a ako z toho von. Je tu však ešte veľa otázok.

Stefan spomenul Joba, 31:1. Ak čítam ďalej, Job nevylučuje možnosť dokonca nevery! verš 9 a následnej odplaty, odčinenia, trestu za hriech. Ostatné vaše citácie sú z NZ. Iste, pre nás je najdôležitejší NZ, ktorý je vlastne naplnením SZ a obdobím Milosti. O to viac je dôležitejšie chápať všetky súvislosti.

Ak zoberieme príbeh Davida, ktorý zobral ženu svojmu veliteľovi, a David s ňou mal dieťa, a dokonca nechal jej manžela zavraždiť v boji... následný trest (smrť nevinného dieťaťa) sa nezdá z pohľadu tej doby taký krutý. Keby žil v období NZ v období Milosti NZ, vtedy sa podľa vami odcitovaných veršov mohol ten dotyčný človek minúť stavom spásy!!! A to by bol (podľa mňa), tažší trest. Takže paradoxy tu sú.

Osobne sa domnievam že: (a k tomu môžete zaujať svoje stanovisko i postoje a vysvetlenia všetci diskutujúci)

1. Sexualita je darom Boha, ktorý sa má využívať v rozumnej miere tak ako aj jedlo, nápoje, a všetky ostatné veci, ktoré človeku robia dobre.
2. Masturbácia rozhodne do sexuality patrí a tým, že ide o vybitie sexuálnej žiadostivosti v rámci jednotlivca bez účasti iných osôb, je tento spôsob zvládnutia osamelosti, obdobia sexuálnej zdržanlivosti (bez ohľadu na vek) prijatelnejší, ako keby mal človek ísť za plateným sexom, alebo cudzoložiť s inou ženou. Zaradil by som ho medzi šedé, Písmom nedefinované hriechy.
3. Všetok sex prebieha v dvoch rovinách. Jedna je čisto chemická a druhá čiste duševná. Chemická prebieha na základe tvorby testosterónu, ktorý svojou prítomnosťou pôsobí na mozgové bunky, ktoré štartujú ďalšie procesy vedúce k predstavivosti a samotnej fyzickej žiadostivosti. Duševná rovina pôsobí v súlade so zamilovanosťou, túžbou a viazanosťou na konkrétny objekt a osobu. Taktiež vedie k následným chemickým procesom. Obidve roviny sú takpovediac previazané a tam kde absentuje jedna, nahradí ju druhá. Takto fungujú naše telá cca od 12 rokov po 60.
4. Verím, že Boh dokáže ustrážiť všetky tieto reakcie, všetky myšlienky, veď On je ten, kto to všetko pre človeka nastavil a ktorý nad tým má kontrolu, pokiaľ človek Ho o to požiada. Boh nekoná proti vôli človeka, iba túto vôlu použije a využije na to, aby jednotlivca (za pôsobenia vonkajších okolností a vplyvov) dostal tam, kde patrí (pokiaľ je jednotlivec zapísaný v knihe života).
5. Taktiež verím, že Boh nedopustí pokúšanie človeka, ktoré by už nemohol zvládnuť. K tomu sa v Písme už vyjadril. Preto sa domnievam, že i tento šedý hriech je dôkazom toho, ako je človek slabý a ako si musí v každom takomto páde uvedomiť, ako veľmi potrebuje Milosť a Ospravedlnenie skrze Krista, Ospravedlnenie zadarmo z Milosti, lebo my sami sa nedokážeme očistiť, nedokážeme žiť ani jeden deň bez hriechu (a tu nemám na mysli zrovna masturbáciu).

Zatiaľ iba toľko.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Ut Jún 26, 2012 12:39
od používateľa stefan
pre.: pavel,
Stefan spomenul Joba, 31:1. Ak čítam ďalej, Job nevylučuje možnosť dokonca nevery! verš 9 a následnej odplaty, odčinenia, trestu za hriech.
Kamkoľvek sa okolo seba pozrieš sa tá nevera a cudzoložstvo praktizuje bez akýchkoľvek výčitok - dnes. Job ale hovorí niečo iné.: On vylučuje možnosť nevery u seba, lebo urobil zmluvu s vlastnými očami a ja to volám "disciplinárny krok" a "zapísal si to na čelo" s výrokom.: Či nie zahynutie nešľachtnému a pomsta činiteľom neprávosti? ...nech ma odváži na váhe spravodlivosti, ...nech melie moja žena inému a nech sa zohýňajú nad ňou iní . Kto s chlapov by dopustil, aby sa niektorý iný chlap vyspal s jeho ženou? Práve preto, nechce v žiadnom prípade podstúpiť to riziko byť sám cudzoložným za takýchto podmienok, aby iní cudzoložili s jeho ženou. Následne verše 11-12....a ostatné srdcervúce výlevy.
Takto som to myslel a tak mi vraví moj duch.
Ak zoberieme príbeh Davida, ktorý zobral ženu svojmu veliteľovi, a David s ňou mal dieťa, a dokonca nechal jej manžela zavraždiť v boji... následný trest (smrť nevinného dieťaťa) sa nezdá z pohľadu tej doby taký krutý. Keby žil v období NZ v období Milosti NZ, vtedy sa podľa vami odcitovaných veršov mohol ten dotyčný človek minúť stavom spásy!!! A to by bol (podľa mňa), tažší trest.
Áno David mal SEDEM žien a Bat-šeba bola tou, kvôli ktorej pristúpil k doslova mafianskej metóde zbavenia sa jej manžela, aby ju mohol získať pre seba ako manželku, potom ako s ňou cudzoložil. Na jej manžela Uriáša zosnoval plán aby bol zabitý Moábskou rukou. Boh poslal k nemu svojho služobníka Nátana, aby mu vysvetlil a urobil jasno, čo spáchal, aké hriechy. Davidovi to bolo strašne ľúto a preto nemusel zomrieť a Hospodin povedal, že privedie na jeho dom a famíliu veľké problémy. A to boli problémy s veľkým "B"
Dnes v dobe Milosti, by už nemal sedem žien, ale len jednu. To je však všetko minulosť, tak to nechajme tak.

----
k tým bodom.:
1. / Sexualita je darom Boha, ktorý sa má využívať v rozumnej miere tak ako aj jedlo, nápoje, a všetky ostatné veci, ktoré človeku robia dobre.
Možno súhlasiť, ale sú pripomienky --- "sa má využívať v rozumnej miere"
Kde sú hranice rozumnosti a zviercieho pudu. Napr. Chlap, si hladá ženu, spoznáva rôzne, ale ani jedna nie je krásna ako Klaudia Schiefer a zároveň dostatočne múdra, aby mu mohla "byť roveň". Vždy s tých dvoch požiadaviek niečo chýba. A teraz je to dilema, mať krásnu ženu do postele a zároveň "sliepku", alebo nejakú, ktorá je múdra, ale nie je dostatočne krásna, vábivá, erotopríťažlivá atd. ?
Chlapský mladý rozum volí vždy tú rozkoš s Klaudiou a nemusí byť dostatočne múdra k jeho požiadavkam. Je tak?
No a tu je ten problém, pretože je "sprostá", raz nastane monent, kedy mu pôjde na nervy a ako zázrakom spozná inú, vydatú, lepšiu a už nemusí byť ani tak krásna, pretože spoznal, že krása je pominuteľná. Cudzoložstvo.
Mladému chlapovi sa srdce hompáľa v gaťách a tým istým srdcom aj rozmýšľa až do doby, kedy vyzreje. Až keď je človek dostatočne zrelý, dokáže rozpoznať tieto hranice rozumnej miery. Často však túto hranicu koriguje samotná VIERA jedinca o kúsok v predstihu. Puberťák nepozná žiadne hranice.
---
2./ Masturbácia rozhodne do sexuality patrí
Duchovne nepatrí, je to prejav Darwinovho predchodcu človeka - primáta, forma samouspokojenia tela.
India je domovom a ochrancom opíc, ktoré sa bežne pohybujú po uliciach a bežne masturbujú v prítomnosti divákov a dokonca aj detí na námestiach a v parkoch. Ak teda pochádzame z ludoopov, tak je masturbácia pre nás bežná - normálna. "A nehambia sa", ako tvrdí výrok v Genezis. Človek však so svojim Duchom, už pozná hambu a tam je rozdiel.
---
3. Všetok sex prebieha v dvoch rovinách. Jedna je čisto chemická a druhá čiste duševná.
Toto je téma skôr pre psychoanalytika...
k bodom 4./ a 5./ sa zatial nevyjadrujem...

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Ut Jún 26, 2012 17:11
od používateľa javen
Pre Pavel:
Verím, že Boh dokáže ustrážiť všetky tieto reakcie, všetky myšlienky, veď On je ten, kto to všetko pre človeka nastavil a ktorý nad tým má kontrolu, pokiaľ človek Ho o to požiada. Boh nekoná proti vôli človeka, iba túto vôlu použije a využije na to, aby jednotlivca (za pôsobenia vonkajších okolností a vplyvov) dostal tam, kde patrí (pokiaľ je jednotlivec zapísaný v knihe života).
Áno, dá sa súhlasiť, je tu však jedna podmienka a to Duch Svatý, ktorý človeka oslobodzuje od všetkého.

„A kde je Pánov Duch, tam je sloboda!“ (2 Kor, 3, 17)

Osoba Ducha Svatého je jedinečná a nikdy sa nestotožní z hriechom. Sú dve možnosti: Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život. (1 Jn 5,13)
buď Ho máme alebo nie, tretia cesta neekzistuje. Pointa je v tom, že človek, ktorý žije v Duchu nemôže hrešiť, ako si Pavel správne postrehol, Boh potom dokáže ustrážiť všetky tieto reakcie ak človek žije v Duchu. Čo však kresťan ktorý zhreší, je možné urobiť kompromis v takomto prípade? Nie, Boh nerobí kompromisi čo sa týka hriechu - akéhokoľvek hriechu! Boh hriech odsudzuje!
ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho (Rim 8,9)
Tu už prichádzame do bodu nekonečnej lásky nášho Pána Ježiša, ktorý nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. (2 Pt 3,9) Možno povedať: Boh nás neodsudzuje za to ak náhodou padneme do hriechu, ako Štefan povedal: lebo hrešíme stále a budeme veď sme len slabý ľudia, Boh nás nekonečne miluje a túži po nás, Boh nám dáva milosť a silu aby sme znovu vstali, Boh ale odsudzuje hriech ktorého sme sa dopustili v tele ktoré je chrámom a má byť chrámom, príbytkom živého Boha.
Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? …
Môj pohľad na body 4 a 5, ostatné body nejdem komentovať to už urobil Štefan, ktorý vystihol pointu kresťanského života do detailu.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: St Jún 27, 2012 11:23
od používateľa stefan
javen uviedol.:
Sú dve možnosti: Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život. (1 Jn 5,13)
Jasné, ale -
Rád by som vedel ako sa pozeráte na vyjadrenie má/nemá.

1./ možnosť.:
- kto má Syna Božieho má život (večný, na základe Viery v Neho) aj napriek tomu, že masturbuje? (učenie Milosti, zabudne na jeho hriechy)

alebo,
2./ možnosť.:
- kto nemá Syna Božieho, nemá život (večný, aj napriek tomu že v Neho verí), lebo masturbuje nemá v konečnom dôsledku Syna Božieho a tým pádom ani Milosť ?

alebo,
3./ možnosť.:
Kto neverí v Neho, nemá Syna Božieho a tým pádom ani život večný a je jedno či masturbuje alebo nie.

To nie je kviz, ani prijímacie pohovory, ujasnime si v duchu, kde je pravda.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: St Jún 27, 2012 15:40
od používateľa javen
K danej téme ma zaujal výňatok z 1 Jánovho listu. Stále sa bavíme o masturbácii, či to je správne alebo nie? Tu sa píše: ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme klameme a nerobíme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Sú dve strany mince, jedna je tá kde je úmysel - idem masturbovať - úmyselne sa na to pripavujem a viem o tom, že to urobím, ak áno tak hrešíme a chodíme v tme, v takom prípade klameme sami seba a nerobíme čo je pravda - to znamená, že nám chýba svetlo - Kristus a - nevládzeme vzdorovať. Druhá strana mince hovorí : Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Mať Syna v tomto prípade znamená mať život. To je jediná cesta, inej niet. Ak aj nevedomky, nechtiac, bez akéhokoľvek postranného úmyslu padneme čo sa môže vždy stať a sa aj stane, krv Ježiša, nás očisťuje od každého hriechu. Svetlo - Kristus je mocnejší než akýkoľvek hriech. Kto má syna má život, kto nemá Syna nemá života, človek si môže vybrať: buď bude plný svetla, alebo ho pohltí tma. Takto som to pochopil.
A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy. Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s Ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, Jeho robíme klamárom, a Jeho slovo v nás neprebýva. (1Jn 5-10)

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: St Jún 27, 2012 20:05
od používateľa javen
Ešte sa raz vrátim k tomu čo som hore napísal, zaujalo ma podobenstvo o 10 pannách, 5 bolo rozumných a 5 bolo pochabých, tie rozumné si vzali olej do lampy, olej v tomto príbehu predstavuje Pánovho Ducha. Rozumné panny mali Pánovho Ducha a chodili vo svetle preto ich nemohla ani tma prekvapiť, boli pripravené na svadbu, na vytrhnutie, na stretnutie s Pánom. Pochabé panny si nevzali dosť oleja do lampy, hovorili tím rozumným dajte aj nám lebo naše lampy hasnú, čiže strácali Pánovho Ducha až nakoniec ich lampy prestali svietiť. Prečo pochabé panny nemali dosť oleja? Prečo v nich vyhasol Pánov Duch? Urobili kompromis zo svetom? Žiadosti tela, starosti o život čo budeme jesť, čo budeme piť to všetko ich nakoniec pripravilo o konečné finále, aj keď vedeli, že má prísť Pán žili svoj život svojím štýlom. Pán Ježiš upozorňoval: o telo sa nestarajte aby v ňom vznikali zlé žiadosti, skúsme to zobrať v rovine masturbácie, keď sa hovorí o pretlaku hormónov nakoniec to vedie k strate Pánovho Ducha. Ako som už povedal: kde Pánov Duch tam sloboda, keď vás Syn oslobodí budete skutočne slobodný. To je úžasná vec môcť zahodiť a roztrhať všetky putá ktoré nás viažu k nášmu telu a našej závislosti na ňom, Ježiš nás oslobodzuje od všetkého čo nás zotročuje, čo nás núti na hriech. Vždy je tu ale ten vystretý prst, že môžeme zhrešiť, vždy je tu tá možnosť to sa nevylučuje, ale pozor na tú tenkú hranicu medzi životom a zatratením medzi peklom a kráľovstvom nebeským. Tam pochabé panny nemohli vojsť, lebo prekročili túto pomyslenú hranicu preto zostali von, aj keď volali Pane Pane otvor nám, vidíme, že im Pán neotvoril. Neposlúchať svoje telo, nestarať sa oň, nerobiť kompromis so svetom, zdá sa to byť ťažké a priam nemožné zvládnuť, preto je napísané: Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda, vždy je tu tá možnosť, že aj rozumné panny občas padnú, vždy je tu ten vystretý prst - daj si pozor aby si neskončil ako pochabé panny, nehrešiť úmyselne, vedome. Kto má syna má život, kto nemá syna nemá života, múdre panny v podobenstve určite mali syna, mali život, úžasné, krásne, vieme, že aj keď občas padneme Kristus nás miluje a odpustil nám.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Št Jún 28, 2012 10:02
od používateľa stefan
pre.: javen,
ale pozor na tú tenkú hranicu medzi životom a zatratením medzi peklom a kráľovstvom nebeským.
Bratu, nie medzi peklom a kráľovstvom nebeským, ale:
medzi peklom a Milosťou.
Na Kráľovstvo nebeské čakajú židia, ktorí neuverili v mesiáša a ukrižovali Ježiša.
Milosť bola slúbená cez Pavla pohanom - to sme my. My sme tí, čo sa spoliehajú na Milosť (pokial samozrejme nemáš židovské korene a nedržíš sa zákona). Pozri Rim.11:7-15 ....Izrael bude zase prijatý, ale sa najprv musí dosiahnuť plnosť pohanov. Skôr nie --- Rim.11:25.
keď sa hovorí o pretlaku hormónov nakoniec to vedie k strate Pánovho Ducha.
...by som to tak nepovedal, aj pri hlbokej viere sa dá masturbovať a nedochádza k strate Pánovho Ducha. Ide však o to, kedy sa dotyčnému dostavia výčitky svedomia a začne toho ľutovať, pretože vie, že nerobí dobre. Že uspokojuje len telo a je proti Duchu.
Toto je len jedna stránka z neduhov, ktoré človek vykonáva voči svojmu Duchu. Je kopec vecí, ktoré konáme hriešne bez toho, že by sme to vôbec spoznali. Kdesi v Pavlových listoch je zmienka, že urobiť si krásnu záhradu ako pastvu pre oči, je vlastne hriechom, lebo vzbudzujeme tým diabla v okoloidúcich pozorovateľoch a podnecujeme chtivosť takúto záhradu mať aj okolo svojho domu. Toto však nikto nevidí v reálnom svete ako hriech, alebo podnecovaním k hriechu niečo mať, vlastniť, pýšiť sa a byť niečim extra. Preto nenávidím svoju krásnu záhradu. Je k ničomu, mám starosti len s burinou, ktorá by tam nemala byť. Krumple sú užitočnejšie. Tiež pácham hriech, pýtam sa, aký je rozdiel medzi týmto hriechom a dajme tomu masturbovaním? Viete si predstaviť koľko hriechov činí človek bez toho aby si to uvedomil? Kde je naša uvedomelosť keď sme zarytí nosami v biblii dennodenne a aj napriek tomu sme slepí a hluchí? Pane, úpenlivo ťa prosím, poraď čo mám robiť, pretože vidím, že všetko čo robím je hriechom !!!
--- Myslím, že práve pre toto je tu Milosť, aby nás Pán sprostil našich hriechov cez Vieru, lebo inak to na tomto svete nejde.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Št Jún 28, 2012 11:48
od používateľa stefan
Ešte ma napdla jedna bezhlavá myšlienka, čo sa masturbácie týka.:
Pozrite, resp. preštudujte duchovne 1.Moj.17:6-14
Bol daný príslub Abrahámovi rozplodenie a následne prišla na svet ZMLUVA, aby som to jemne povedal, akási nezmyselná s podmienkou OBRIEZKY (viem, paralela s obrezanosťou Ducha v potomnom veku). Ale prečo práve obriezka mužského prirodzenia? Len tak okrajovo, čo zo ženami?
Hosp. hovorí, obriezka pre vašu neobrezanosť. Čo bolo konkrétne myslené tou neobrezanosťou (ja viem, paralela)?
Ale myslím si, že to muselo byť kruté pre každého chlapa, aby mu niekto siahol nožom na jeho "mužný" úd.
Nebol to náhodou nejaký iný dôvod, ktorým sa zmietlo zo sveta práve u chlapov niečo nekalé? Nebola to bohapustá masturbácia? Ktorá by zrušením, či zabránením v tejto nežiadúcej činnosti uvolnila početnosť pôrodnosti u Hebrejov tým, že bez predkožky nemali možnosť masturbovať a Boh očakával týmto zákrokom hojnejší rast potomstva?
Verš 14 hovorí o najtvrdšej sankcii.
Dalo by sa o tom uvažovať, žiaľ, nie sú k tomu žiadne podrobnosti, ale tie sankcie... .
No nič, mám len také podozrivé tušenie... a to nie je zatial riešenie.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Št Jún 28, 2012 15:17
od používateľa javen
Pozrite, resp. preštudujte duchovne 1.Moj.17:6-14
preštudujem, určite napíšem.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Pi Jún 29, 2012 8:58
od používateľa marek
stefan
...by som to tak nepovedal, aj pri hlbokej viere sa dá masturbovať a nedochádza k strate Pánovho Ducha.
Ibaže paradoxne potom musí byť v tej hlbokej viere vlažný a ľahostajný... A preto pokiaľ aj stále má Pánovho Ducha, tak ten Duch je v ňom nečinný, lebo prevláda iný duch, a to démonický, satanský... Totiž vo Svätom Duchu sa predsa nedá hrešiť...
Ide však o to, kedy sa dotyčnému dostavia výčitky svedomia a začne toho ľutovať, pretože vie, že nerobí dobre. Že uspokojuje len telo a je proti Duchu.
Toto je len jedna stránka z neduhov, ktoré človek vykonáva voči svojmu Duchu.


Áno, toto by už skôr mohol byť dôsledok opätovne prebudenej hlbokej viery.... Len ten duch ktorého spomínaš mi nesedí. Duch ktorého má kresťan totiž nie je jeho, ale je Boží, je to Kristov Duch, ako sám píšeš vyššie. A teda áno, v mojom duchu môžem hrešiť vždycky, ale v Božom, teda aj v Kristovom Duchu Nikdy. Lebo tento Duch je Svätý...
Je kopec vecí, ktoré konáme hriešne bez toho, že by sme to vôbec spoznali. Kdesi v Pavlových listoch je zmienka, že urobiť si krásnu záhradu ako pastvu pre oči, je vlastne hriechom, lebo vzbudzujeme tým diabla v okoloidúcich pozorovateľoch a podnecujeme chtivosť takúto záhradu mať aj okolo svojho domu. Toto však nikto nevidí v reálnom svete ako hriech, alebo podnecovaním k hriechu niečo mať, vlastniť, pýšiť sa a byť niečim extra. Preto nenávidím svoju krásnu záhradu. Je k ničomu, mám starosti len s burinou, ktorá by tam nemala byť. Krumple sú užitočnejšie. Tiež pácham hriech, pýtam sa, aký je rozdiel medzi týmto hriechom a dajme tomu masturbovaním? Viete si predstaviť koľko hriechov činí človek bez toho aby si to uvedomil?


Nuž teraz by si už mal pochopiť prečo konáme hriešne... Ja to považujem za úpadok kresťanskej viery...
Kde je naša uvedomelosť keď sme zarytí nosami v biblii dennodenne a aj napriek tomu sme slepí a hluchí? Pane, úpenlivo ťa prosím, poraď čo mám robiť, pretože vidím, že všetko čo robím je hriechom !!!
Naša uvedomelosť je vo Svätom Duchu, ktorého sme od Boha dostali skrze Milosť... To je ten dar Božej Milosti, ktorý sme dostali, aby sme už viac nehrešili... Ale kde je tento Duch Milosti, povedz mi to, kde je tento Svätý Duch, keď vravíme, že veríme, máme Ducha, ale aj tak hrešíme...?
--- Myslím, že práve pre toto je tu Milosť, aby nás Pán sprostil našich hriechov cez Vieru, lebo inak to na tomto svete nejde.
Áno, táto veta sedí, len to konečné chápanie Milosti sa stalo a je dvojité...

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Pi Jún 29, 2012 9:33
od používateľa stefan
Ešte jeden podnet, ktorým chcem rozvinúť podozrenie dôvodu prístupu k obriezke v tej spomínanej zmluve.:
Prečo boli ženy z toho vynechané?
Odpoveď by mohla byť - stačilo urobiť na mužoch kozmetickú úpravu obriezkou a tým by sa muži viac obracali so sexuálnou židostivosťou na ženy a tým by sa jaj ženy uspokojili.
Náramná postupnosť vývoja viery v jediného Boha prebiehala u vyvoleného národa rôznym odbúravaním zvykov ľudského myslenia a konania, podobne ako Boh nastolil odstránenie obety nevinného dieťaťa upálením na hranici, aby sa docielila dobrá úroda, alebo pokoj v spoločnosti, známym pohanským zvykom "nechať prejsť cez oheň". Sám Abrahám bol k tomu samotným Bohom vyzvaný, aby upálil svojho syna Izáka a dostal príučku, že postačuje viera a nie upálenie, a keďže chcú obetovať, zaviedol Baránka a iné spôsoby obety, čo má zase svoj hlboký duchovný zmysel. Chcem tým povedať, že Boh používal k prevýchove svoje metódy, ako primäť človeka k dobrote a k láske a odbúrať z neho tie podlosti, ktoré mu boli dovtedy samozrejmosťou.
K tomuto je dobrým študijným materálom.:
2.Král.16:3 aj 17:31
3.Moj.18:21
Jer.32:25
Ez.16:21 aj 20:26-31 aj 23:37
Kráľ Júdu Achaz prebral zvyky Kanaáncov - proti zákonu Boha.

Možno je to blbosť, ale je aj možné, že sme ešte nedospeli chápaním tak ďaleko... hm?
V období Milosti je potrebná obriezka srdca a z toho plynúce ponaučenia.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: Pi Jún 29, 2012 10:02
od používateľa stefan
pre.:marek
dobre hovoríš,
"vlažný a ľahostajný..." ...beda, beda nám.

"ale v Božom, teda aj v Kristovom Duchu Nikdy." ...tak by to malo byť, činy človeka vidieť na jeho výsledkoch.

"Nuž teraz by si už mal pochopiť prečo konáme hriešne... " ... chápem, ale pripomenúť niekym iným nie je na škodu. Chápem.

Ale kde je tento Duch Milosti, povedz mi to, kde je tento Svätý Duch, keď vravíme, že veríme, máme Ducha, ale aj tak hrešíme...? ... asi máš pravdu, v tej ľahostajnosti a okrem toho poznáš výrok "šak to robia aj celebrity, tak môžme aj my, ne? ". Ak si pozrieš Múdr.1:5, tak uznáš, že Duch nie je momentálne prítomný - utiekol, kedykoľvek pomyslíš na neprávosť. Takže tu je najdôležitejšia kontrola mysle. Kto má takú sebadisciplínu? Kto? Preto je tu ponúknutá MIlosť. Preto prišiel Ježiš a naše hriechy sú už dávno vykúpené jeho drahocennou krvou.

chápanie Milosti je dvojité... ...áno. Robme teda niečo a ujasnime si to v gebuliach a prinúťme ruky robiť to, čo nám duch prikazuje (bez urážky) - dovoľuje a nie telo diktuje.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: So Jún 30, 2012 12:06
od používateľa javen
Takže tu je najdôležitejšia kontrola mysle. Kto má takú sebadisciplínu? Kto?
A odpoveď? Nikto, lebo všetci zhrešili. Štefan spomenul milosť, milosť sa dáva hriešnikovi na odpustenie hriechov.

[Quite]Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda. (1 Jn )[/quote]

Ak sme úprimný voči sebe, musíme priznať a zvolať s apoštolom Pavlom: „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ (R 7,24)
„Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána! A tak teda ja - ten istý - svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu.“ (Rim 7,24)
„Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa toho, ale podľa ducha]“ (Rim 8,1)
„Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť.“ (Rim 8,10)
Položme si otázku: kedy je Kristus v nás? Odpoveď: keď je telo mŕtve pre hriech! Nie len v hlave, ale aj v srdci, zmyslami: zrakom, hmatom atd. som zomrel hriechu a nesúhlasím s nijakým hriechom, ale nemôžem povedať, že som nezhrešil, lebo potom klamem sám seba, lebo všetci zhrešili, tak to chápem ja.
„A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umŕtvujete, budete živí.“ (Rim 8,12-13)
Áno, sebadisciplína je dôležitá, umŕtvovať skutky tela, neukájať svoje telo a žiť duchom. Len tak je to možné, len tak je možné mať takú sebadisciplínu, len ak je vo vás Kristus. Sami od seba sme nie schopný takej sebakontroly, musíme sa vo všetkom podriadiť Kristovi a tak nebudem už žiť ja ale vo mne bude Kristus. Vzdať sa samého seba pre Krista, zomrieť samému sebe, vtedy poznáme, že len Boh je spravodlivý. Ťažká úloha, ale nie nesplniteľná, lebo Kristove zasľúbenia platia a budú platiť...!
Človek vždy hľadá nejaké výhovorky a ospravedlnenie pre svoje záľuby, čo je pre nás v živote najdôležitejšie? Túto otázku by sme si mali položiť všetci.

Re: Masturbácia žien a mužov

Napísané: So Máj 25, 2013 16:17
od používateľa frantisek
Ja si rad často užijem so svojou pravačkou a dakedy aj ľavačkou.....Je to velky hriech???