Nebezpečenstvo ekumenickej Biblie

Otázky, odpovede, výklady, postrehy, názory...
rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

Nebezpečenstvo ekumenickej Biblie

Príspevok od používateľa rudinec »

Žijeme vo vážnej dobe. Proroctvá Božieho Slova sa napĺňajú pred naším zrakom. Jedným zo znamení skorého druhého príchodu Pána Ježiša Krista je aj ekumenické hnutie.

V súčasnom kresťanskom svete sa veľa hovorí o ekumenickom hnutí. Túžba po jednote kresťanstva sa môže zdať pre bežného, neinformovaného človeka ako niečo nádherné a veľmi potrebné a dôležité. Všetky ekumenické bohoslužby sa nesú v znamení chválorečenia lásky a porozumenia medzi kresťanmi, kde sa často citujú verše z evanjelia Jána 17,21 – "aby všetci boli jedno." Ale to všetko je klam a zdanie.

Táto zhubná duchovná epidémia už prenikla do takmer všetkých kresťanských cirkví a náboženských spoločností. Je to len naplnenie 13. Kapitoly knihy Zjavenie. Uvedomujeme si vôbec čo sa skrýva v ekumenickom hnutí a kto ho vlastne riadi? Je to protibožská koalícia babylonských cirkví, pripravujúcich sa pod vatikánskym vedením na boj proti tým, ktorí budú zachovávať Božie prikázania a riadiť sa svedectvom Ježišovým – čo je Duch proroctva.

Nezabudnime, rímskokatolícka cirkev sa nemení a nikdy sa nevzdá nároku na neomylnosť. Katolicizmus ako náboženský systém nezodpovedá Kristovmu evanjeliu dnes o nič viac, ako v ktoromkoľvek období svojich dejín. Reformačné cirkvi uzatvárajú s katolíckou cirkvou dohody a robia ústupky, ktoré prekvapujú aj samých katolíkov do tej miery, že ich sotva vedia pochopiť. Ľudia nechápu, čo sa skrýva za hnutím ekumenizmu, ktorý nemá záujem sa zjednotiť na zásadách Božieho Slova, ale ktorý v podstate napĺňa to, čo povedal pápež Pius XI. v encyklike Mortalium animos – že ekuména je vlastne návrat do rímskokatolíckej cirkvi.

K ekumenickému hnutiu neoddeliteľne patrí aj ekumenická Biblia, ktorá sa stala spojujúcim článkom medzi matkou všetkých cirkví a odlúčenými protestantskými dcérami. Ako by to predsa vyzeralo, aby katolíci čítali z inej Biblie ako protestanti!

V minulosti nečítal katolík Bibliu, ktorú čítali protestanti, ani inú knihu, ak na nej nebola uvedená klauzula Imprimatur, čo je biskupské schválenie, že ju môže čítať. Lenže doba sa zmenila. Keď sa lepšie pozrieme na ekumenickú Bibliu, tak sa plne zhoduje s katolíckou Bibliou, ale vôbec nie z Bibliou na Slovensku najhodno-vernejšou a to preklad Biblie od prof. Jozefa Roháčka.

Je smutné, že ekumenizmus zasiahol aj adventistov siedmeho dňa a že niektorí predstavitelia ASD akoby nevideli, do akého spoločenstva sa dostali a kde vedú svoje ovečky. Keď sa pozrieme do ekumenickej Biblie, zistíme, že na jej tvorbe sa podieľala aj cirkev ASD. Pričom v prvom vydaní ekumenickej Biblie – Nový zákon sa v predhovore biskup Baláž vyjadril nasledovne: "Ekumenický preklad môže byť podstatným základom pre zjednotenie kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle." Aj v novom vydaní celej ekumenickej Biblie je v úvode tá istá myšlienka, aby daná Biblia spájala všetkých.

S kým sa chcú niektorí adventisti zjednotiť? S tými, ktorí prekrúcajú Písmo? Biblia predsa jasne hovorí o tých, čo budú meniť niečo z Božích slov, aký trest ich stihne. (pozri Zj 22,19)

V ďalšom sa podrobne pozrieme na Nový zákon a porovnáme rozdiely, ktoré sú medzi Bibliou od prof. Roháčka a ekumenickou Bibliou, ktorú tak vo veľkom a dá sa povedať skoro všade používa prevažná väčšina adventistov siedmeho dňa, ktorí si možno ani neuvedomujú toto veľké nebezpečenstvo, lebo zmeny, ktoré sú zavedené do ekumenickej Biblie, sú zavedené vedome, aby sa zastrela pravda, aby ju čitateľ nespoznal. Nezabudnime, že nepriateľ spasenia sa vždy usiloval zničiť Bibliu a keď sa mu to nepodarilo, tak dosiahol to, že ju sfalšoval a to je to nebezpečenstvo ekumenickej Biblie. Pán Ježiš povedal: "Posväť ich v svojej pravde! Tvoje Slovo je pravda" (Ján 17,17). Preto je veľmi dôležité poznať pravé Božie Slovo, za ktoré naši predchodcovia položili svoje životy a neprijímať niečo, na čo Pán Boh nikdy nevložil svoju pečať ani požehnanie. Preto ďakujme Pánovi, že sa aj pre nás Slovákov postaral o hodnoverný preklad Biblie od prof. Roháčka. Vážme si ho a chráňme si ho.

Teraz sa pozrieme na zmeny, ktoré sú zavedené v ekumenickej Biblii. Vzhľadom na množstvo vedomých a úmyselných chýb zameriame sa zatiaľ len na Nový zákon.Závažné prekladateľské zásahy v textoch Nového zákona
verš Biblia podľa prekladu prof. Jozefa Roháčka ekumenická Biblia
Mat 1,25 Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho vynechané: svojho prvorodeného

prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.Mat 5,44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte vynechané: dobrorečte tým, ktorí vás

tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás

a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. vás nenávidia; potupujúMat 6,13 A neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo vynechané: lebo tvoje je kráľovstvo

tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen i moc i sláva na veky. AmenMat 6,27 A kto z vás starajúc sa môže pridať k veľkosti svojej A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou

postavy jeden lakeť? predĺžiť život čo len o jeden ľakeť?Mat 8,29 A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, vynechané: Ježiš

Ježiš, Syn Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť?Mat 9,13 Lež iďte a naučte sa, čo je to: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. vynechané: ku pokániu

Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu.Mat 12,35 Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré vynechané: srdca

veci, a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci.– 1 –

verš Biblia podľa prekladu prof. Jozefa Roháčka ekumenická Biblia
Mat 12,47 A ktosi mu povedal: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia v ekumenickej je tento verš v zátvorke

stoja vonku a chcú s tebou hovoriť. s poznámkou, že daný verš niektoré

rukopisy vynechávajú

Mat 13,51 A Ježiš im riekol: Či ste porozumeli tomuto vynechané: Ježiš

všetkému? A oni mu povedali: Áno, Pane.Mat 15,8 Tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a rtami ma ctí, vynechané: sa mi blíži svojimi ústami

ale ich srdce je ďaleko odo mňa.Mat 16,3 a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa červená zachmúrené nebo. vynechané: Pokrytci, tvárnosť neba znáte

Pokrytci, tvárnosť neba znáte posúdiť a znamenia časov nemôžete? posúdiť a znamenia časov nemôžete?Mat 16,13 A keď prišiel Ježiš do okolia Cezáree Filipovej, opýtal sa vynechané: o mne – a tiež – kto som ja

svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto

som ja, Syn človeka?Mat 16,18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale vynechané: Skala

zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti;Mat 17,21 Ale tento druh nevychádza, iba modlitbou a pôstom. tento verš je celý vynechanýMat 18,11 Lebo Syn človeka prišiel, aby spasil to, čo bolo zahynulo. tento verš je celý vynechanýMat 19,9 A hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú vynechané: ktorý si vezme za ženu

príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, prepustenú, cudzoloží.

a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží.Mat 19,17 A on mu riekol: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba v ekumenickej takto: Čo sa ma pýtaš na

jeden, Boh. A jestli chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. dobro? Jeden je Dobrý! – vynechané slovo BohMat 19,20 Na to mu povedal mládenec: To všetko som zachoval vynechané: od svojej mladosti

od svojej mladosti, čo mi ešte chýba?Mat 19,29 A každý, kto opustil domy alebo bratov alebo sestry alebo otca vynechané: manželku a namiesto

alebo matku alebo manželku alebo deti alebo polia pre moje mnohonásobne použili slovo stonásobne

meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične.Mat 20,7 Povedali mu: Pretože nás nikto nenajal. A on im povedal: vynechané: a čo bude spravodlivé,

Iďte aj vy do vinice, a čo bude spravodlivé, dostanete. dostaneteMat 20,16 Tak budú poslední prví a prví poslední; lebo mnoho vynechané: lebo mnoho je povolaných,

je povolaných, ale málo vyvolených. ale málo vyvolenýchMat 20,22 A Ježiš odpovedal a riekol: Neviete, čo si prosíte. Či môžete piť vynechané: a pokrstiť sa krstom, ktorým

kalich, ktorý mám ja piť, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa sa ja krstím?

ja krstím? Povedali mu: Môžeme.Mat 20,23 A on im povedal: Môj kalich pravda piť budete, i krstom, vynechané: i krstom, ktorým sa ja krstím,

ktorým sa ja krstím, pokrstení budete; ale dať sedieť po mojom pokrstení budete;

pravom a po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to

bude dané tým, ktorým je to pripravené od môjho Otca.Mat 21,44 A ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa, a na je síce uvedený, ale pod čiarou je napísané,

koho by padnul, toho rozdrtí. že niektoré rukopisy ho vynechávajú

Mat 23,14 Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože tento verš je celý vynechaný

zožierate domy vdov, a to pod zámienkou dlhého

modlenia; preto ponesiete ťažší súd.Mat 25,13 Bdejte teda, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy príde Syn človeka. vynechané: kedy príde Syn človekaMat 27,35 A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac vynechané: aby sa naplnilo to, čo povedal

los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj

si moje rúcho a o môj odev hodili los. odev hodili los.Mat 28,2 A hľa, povstalo veliké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpiac vynechané: odo dverí

z neba pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom.Mat 28,19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich nepresne preložené: namiesto čiňte

vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha učeníkmi použili získavajte mi učeníkov– 2 –

verš Biblia podľa prekladu prof. Jozefa Roháčka ekumenická Biblia


Mar 1,1 Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho je síce uvedený, ale pod čiarou je napísané

že niektoré rukopisy vynechávajú výraz

Syna BožiehoMar 1,14 A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do vynechané: kráľovstva

Galilee kážuc evanjelium kráľovstva BožiehoMar 1,30 A Šimonova svokra ležala v horúčke, a hneď mu povedali o nej. namiesto svokra použili slovo testináMar 2,17 A keď to počul Ježiš, povedal im: Zdraví nepotrebujú vynechané: ku pokániu

lekára, ale nemocní. Neprišiel som povolať

spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu.Mar 6,11 A ktoríkoľvek by vás neprijali ani vás nechceli počuť, idúc vynechané: Amen vám hovorím, že

odtiaľ vytraste i ten prach spod svojich nôh im na svedectvo. znesiteľnejšie bude Sodomänom

Amen vám hovorím, že znesiteľnejšie bude Sodomänom a Gomoranom v súdny deň ako tomu mestu

a Gomoranom v súdny deň ako tomu mestu.Mar 6,33 A zástupy ich videli, že idú preč, a mnohí ho poznali. vynechané: ho poznali – a tiež –

A zbehli sa ta pešo zo všetkých tých miest a predišli zhromaždili sa k nemu

ich a zhromaždili sa k nemu.Mar 7,8 Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí – vynechané: oplakovanie krčahov a pohárov,

oplakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu aj mnohé iné tomu podobné veci robíte

podobné veci robíte.Mar 7,16 Ak má niekto uši nato, aby počul, nech počuje! tento verš je celý vynechanýMar 7,19 lebo to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha zmenený zmysel konca verša, kde napísali:

a vychádza von do stoky, ktorá čistí všetky pokrmy. Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté.Mar 9,24 Tu hneď skríkol otec mládenca so slzami a povedal: vynechané: so slzami – a tiež – Pane.

Verím, Pane; pomôž mojej nevere!Mar 9,44 Kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne. tento verš je celý vynechanýMar 9,46 Kde ich červ nezomiera, a oheň nehasne. tento verš je celý vynechanýMar 10,21 Vtedy Ježiš pozrúc na neho zamiloval si ho a povedal mu: vynechané: vezmi kríž

Jedno ti chýba: iď, predaj všetko, čo máš, a daj chudobným

a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž, poď a nasleduj ma!Mar 10,24 A učeníci sa desili nad jeho slovami. Ale Ježiš zase vynechané: ktorí dúfajú v majetok

odpovedal a riekol im: Deti, ako nesnadne je vojsť

do kráľovstva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok!Mar11,10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré vynechané: v mene Pánovom

prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!Mar 11,26 Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je tento verš je celý vynechaný

v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov.Mar 13,14 A keď uvidíte ohavnosť spustošenia, predpovedanú prorokom vynechané: predpovedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde stáť nemá (Kto čítaš, rozumej!), Danielom

vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy;Mar13,33 Hľaďte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. vynechané: modlite sa; namiesto bdejte

použili bedliteMar 15,28 Vtedy sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: A je počítaný tento verš je celý vynechaný

s bezbožnými.Mar 16,9-20 uviedli všetky verše je zaujímavé, že pod čiarou napísali, že

tieto verše sa v hlavných rukopisoch

neuvádzajúLuk 1,28 A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, Napísané takto: Raduj sa milosti plná, Pán

obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná s tebou. Vynechané: ty požehnaná medzi

medzi ženami! ženami!

– 3 –

verš Biblia podľa prekladu prof. Jozefa Roháčka ekumenická Biblia
Luk 2,33 A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. slovo Jozef nahradené slovom jeho otecLuk 2,43 a keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec slovo Jozef nahradené slovom jeho rodičia Ježiš zostal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho matka nevedeli o tom.Luk 4,4 A Ježiš mu odpovedal a riekol: Je napísané, že človek nebude vynechané: ale na každom slove Božom

žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.Luk 4,8 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satan, lebo je vynechané: Iď za mnou, satan

napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu

samému budeš svätoslúžiť.Luk 4,41 A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali vynechané: Ty si Kristus

a hovorili: Ty si Kristus, ten Syn Boží! Ale karhal

ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kristus.Luk 6,48 Podobný je človekovi, staväjúcemu dom, ktorý kopal a išiel vynechané: založený na skale

hlboko a položil základ na skale. A keď prišla povodeň,

oborila sa rieka na ten dom, ale nemohla ním pohnúť,

pretože bol dobre založený na skale.Luk 7,31 A Pán pokračujúc povedal: Komu teda pripodobním vynechané: A Pán pokračujúc povedal:

ľudí tohoto pokolenia, a čomu sú podobní?Luk 9,54 A keď to videli jeho učeníci, Jakob a Ján, povedali: vynechané: ako aj Eliáš urobil?

Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň zostúpil

z neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil?Luk 9,55 Ale Ježiš sa obrátil, pokarhal ich a povedal: vynechané: Ale Ježiš – a tiež –

Neviete, čieho ste vy ducha; Neviete, čieho ste vy ducha;Luk 9,56 lebo Syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše, vynechané: lebo Syn človeka neprišiel

ale spasiť. A išli do iného mestečka. zahubiť ľudské duše, ale spasiť.Luk 11,2-4 A on im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Náš Otče, ktorý si vynechané: Náš; ktorý si v nebesiach;

v nebesiach! Nech sa posvätí tvoje meno! Nech príde tvoje Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi,

kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi! tak i na zemi; namiesto vinníkovi napísali

Dávaj nám náš povšedný chlieb každého dňa! A odpusť nám dlžníkovi; ale nás zbav zlého!

naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame každému svojmu

vinníkovi. A neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého!Luk 17,36 Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. tento verš je celý vynechanýLuk 21,4 Lebo títo všetci hodili do darov Božích z toho, čo sa im vynechané: hodili do darov Božích

zvyšovalo;ale táto zo svojho nedostatku hodila všetku

svoju živnosť, ktorú mala.Luk 22,31 A Pán povedal: Šimone, Šimone, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vynechané: A Pán povedal

vás preosial ako pšenicu;Luk 22,64 A zakryjúc ho bili ho po tvári a pýtali sa ho vynechané: bili ho po tvári; slovo prorokuj

a hovorili: Prorokuj, ktorý ťa to uderil! nahradili slovom hádajLuk 23,17 Lebo na ten sviatok im musel vždy prepustiť jedného väzňa. tento verš je celý vynechanýLuk 23,38 A bol aj nápis napísaný nad ním, písmom gréckym, vynechané: písmom gréckym, latinským

latinským a hebrejským: Toto je kráľ Židov. a hebrejskýmLuk 23,43 A Ježiš mu povedal: Amen ti hovorím dnes, nesprávne napísané – dnes budeš so mnou

budeš so mnou v raji. v rajiLuk 24,49 A hľa, ja posielam zasľúbenie svojho Otca na vás, vynechané: Jeruzaleme

a vy buďte v meste Jeruzaleme, dokiaľ nebudete

odiati do moci z výsosti.
Ján 1,9 To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého úplne ináč preložené

človeka, prichádzajúceho na svet.– 4 –

verš Biblia podľa prekladu prof. Jozefa Roháčka ekumenická Biblia
Ján 1,14 A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, vynechané: A on

a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako

jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.Ján 1,27 To je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému vynechané: predišiel ma

som ja nie hoden rozviazať remienok na jeho obuvi.Ján 3,13 A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, vynechané: ktorý je v nebi

ktorý zostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi.Ján 3,15 Aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. vynechané: nezahynul,Ján 4,42 a žene hovorili: Už viacej neveríme pre tvoju reč, lebo sami sme vynechané: Kristus

počuli a vieme, že toto je v pravde Spasiteľ sveta, Kristus.Ján 5,3 V ktorých ležalo veliké množstvo nemocných: slepých, vynechané: očakávajúcich hnutie vody

kuľhavých, vyschlých, očakávajúcich hnutie vodyJán 5,4 Lebo anjel Pánov zostupovával časom do rybníka a búril tento verš je celý vynechaný

vodu, a kto teda prvý vošiel po pobúrení vody, ozdravel,

nech by bol býval postihnutý akýmkoľvek neduhom.Ján 6,47 Amen, amen vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. vynechané: vo mňaJán 6,69 A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, vynechané: Kristus, ten Syn živého Boha

ten Syn živého Boha. v ekumenickej je: že ty si Boží SvätýJán 8,10 Ženo, kde sú tamtí tvoji žalobníci? Či ťa niktorý neodsúdil? vynechané: tvoji žalobníciJán 8,16 Ale aj jestli ja súdim, môj súd je pravdivý, lebo vynechané: ale som ja a ten

nie som sám, ale som ja a ten, ktorý ma poslal, Otec.Ján 9,35 A Ježiš počul o tom, že ho vyhnali von, a keď ho našiel, povedal vynechané: Božieho

mu: Ty že veríš v Syna Božieho?Ján 11,41 Vtedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy. A Ježiš pozdvihol vynechané: kde ležal mŕtvy

oči hore a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma počul.Ján 16,16 Krátku chvíľu, a neuvidíte ma, a zase krátku chvíľu, vynechané: lebo ja idem k Otcovi

a uvidíte ma, lebo ja idem k Otcovi.Ján 17,12 Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostríhal v tvojom mene, vynechané: na svete; niektoré veci sú tam

ktorých si mi dal, a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, zlé preložené; napr. nezahynul nahradili

iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo. nestratil saJán 20,29 A Ježiš mu povedal: Tomáš, uveril si, že si ma videl. vynechané: Tomáš

Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili.


Sk 2,30 A teda súc prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, vynechané: podľa tela, vzbudí Krista

že z plodu jeho bedier, podľa tela, vzbudí Krista a dosadí

na jeho trón,Sk 7,30 A keď sa naplnilo zase štyridsať rokov, ukázal sa mu anjel vynechané: Pánov

Pánov na púšti vrchu Sinai v plameni ohňa, vystupujúcom z kra.Sk 7,37 Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, spomedzi vašich vynechané: Pán

bratov, ako mňa, toho budete poslúchať.Sk 8,37 A Filip riekol: Ak veríš z celého srdca, slobodno. tento verš je celý vynechaný

A odpovedal a riekol: Verím, že Ježiš Kristus je syn Boží.Sk 9,5-6 A on povedal: Kto si, Pane? A Pán povedal: Ja som Ježiš, vynechané: A Pán povedal; – tvrdo ti bude

ktorého ty prenasleduješ, tvrdo ti bude proti ostňu sa vzpečovať. proti ostňu sa vzpečovať; A on trasúc

A on trasúc a desiac sa povedal: Pane, čo chceš, aby som a desiac sa povedal: Pane, čo chceš,

učinil? A Pán jemu: Vstaň a vojdi do mesta, a povie sa aby som učinil? A Pán jemu:

ti, čo máš robiť.Sk 10,6 Ten pohostíni u nejakého Šimona, koželuha, ktorý vynechané: ten ti povie, čo máš robiť

má dom pri mori, ten ti povie, čo máš robiť.– 5 –

verš Biblia podľa prekladu prof. Jozefa Roháčka ekumenická Biblia
Sk 15,18 Známe sú Bohu od veku všetky jeho diela. vynechané: sú Bohu všetky jeho dielaSk 17,26 A učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby vynechané: A učinil z jednej krvi

bývali na celej tvári zeme, určiac vopred všetok národ ľudí – toto nahradili

odriadené časy a medze ich bývania, výrazom z jedného predkaSk 20,25 A teraz, hľa, ja viem, že už viacej neuvidíte mojej tvári, vynechané: Božie

nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo Božie.Sk 20,32 A tak teraz, bratia, porúčam vás Bohu a slovu jeho milosti, ktorý vynechané: bratia

môže vzbudovať a dať vám dedičstvo medzi všetkými

posvätenými.Sk 23,9 A povstal veliký krik, a vstali niektorí učení Písma čiastky vynechané: Neborme sa s Bohom!

farizeov a preli sa a vraveli: Nenachádzame ničoho zlého na tomto

človekovi. A jestli s ním hovoril duch alebo anjel? Neborme

sa s Bohom!Sk 24,6-8 Ktorý sa pokúsil aj o to, aby poškvrnil chrám, ktorého sme aj vynechané: chceli súdiť podľa svojho

chytili a chceli súdiť podľa svojho zákona, len prišiel na to zákona – a potom úplne vynechaný 7. verš

tisícnik Lyziáš s velikou silou a vytrhnul ho s našich rúk a odviedol

poveliac jeho žalobníkom, aby išli k tebe, od ktorého budeš môcť,

keď ho vyšetríš, i sám zvedieť o tom o všetkom, čo my na neho žalujeme.Sk 24,15 A mám nádej v Bohu, ktorú aj títo sami očakávajú, totiž že vynechané: z mŕtvych

bude vzkriesenie z mŕtvych, spravedlivých i nespravedlivých.Sk 28,16 A keď sme vošli do Ríma, stotník oddal väzňov hlavnému vynechané: stotník oddal väzňov

veliteľovi, ale Pavlovi bolo dovolené bývať osebe s vojakom, hlavnému veliteľovi

ktorý ho strážil.Sk 28,29 A keď to povedal, odišli Židia veľmi sa medzi sebou dohadujúc. tento verš je celý vynechaný


Rim 1,16 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou vynechané: Kristovo

Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi.Rim 1,29 naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, vynechané: smilstvom a v 30. verši

lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, vynechali slovo – trýzniteľov

lesti, zlých obyčají,Rim 8,1 A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu vynechané: ktorí nechodia podľa tela,

Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. ale podľa DuchaRim 9,28 Lebo zkazu, a rýchlu, vykoná v spravodlivosti; lebo záhubu, v ekumenickej je takto: Lebo Pán bude

rýchlu, učiní Pán na zemi. konať na zemi tak, že úplne a rýchlo

uskutoční svoje slovo.Rim 10,15 Aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, v ekumenickej: Aké krásne sú nohy tých,

ktorí zvestujú dobré veci! ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých

veciach.Rim 10,17 Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. V ekum. – Teda viera je z hlásania

a hlásanie z Kristovho slova.Rim 13,9 Lebo: Nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš vynechané: nepovieš falošného svedectva

falošného svedectva, nepožiadaš, a jestli je aké iné

prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove: Milovať budeš

svojho blížneho ako samého seba.Rim 14,21 Dobre je nejesť mäsa ani nepiť vína ani nerobiť ničoho, na vynechané: pohoršuje alebo čím slabne.

čom sa uráža tvoj brat alebo pohoršuje alebo čím slabne.Rim 15,29 A viem, že keď prídem k vám, prídem v plnosti požehnania vynechané: evanjelia

evanjelia Kristovho.Rim 16,24 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami, Amen. tento verš je celý vynechaný


1Kor 1,6 tak ako je svedectvo Kristovo upevnené medzi vami zmenené na svedectvo o Kristovi

– 6 –

verš Biblia podľa prekladu prof. Jozefa Roháčka ekumenická Biblia
1Kor 5,7 Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, tak ako vynechané: zabitý za nás

ste nenakvasení. Lebo veď i náš veľkonočný Baránok je

zabitý za nás, Kristus.1Kor 6,20 Lebo ste vykúpený za veľkú cenu. Nože teda oslavujte vynechané: svojím duchom, čo je oboje

Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie. Božie1Kor 7,5 Neukracujte sa navzájom, iba ak čo z obapolného súhlasu vynechané: pôst

na čas, aby ste stihli na pôst a na modlitbu, a zase sa vedno

sídite, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť.1Kor 10,28 Toto je obetované modlám, nejedzte pre toho, kto to vynechané: lebo Pánova je zem i jej náplň

oznámil, a pre svedomie, lebo Pánova je zem i jej náplň.1Kor 11,24 a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje perfektne zmenené: vynechali vezmite a

telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. jedzte; potom vynechali za vás láme1Kor 11,29 Lebo ten, kto nehodne je a pije, je a pije si súd vynechané: nehodne a nerozsudzujúc

nerozsudzujúc tela Pánovho. tela Pánovho1Kor 13,3 A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie vynechané: vynaložil na dobročinnosť

a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky

keby som nemal, nič mi to neprospieva.1Kor 15,47 Prvý človek zo zeme zemský, z hliny, druhý človek – Pán z neba. vynechané: Pán1Kor 16,22 Ak niekto nemá rád Pána Ježiša Krista, nech je anatema. vynechané: Ježiša Krista a Náš Pán ide

Maran atha, Náš Pán ide.1Kor 16,23 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami! vynechané: Krista


2Kor 4,10 vždy a všade nosiac so sebou mŕtvenie Pána Ježiša na tele, vynechané: Pána

aby bol aj život Ježišov zjavený na našom tele.2Kor 5,18 Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze vynechané: Ježiša

Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia,2Kor 11,31 Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je požehnaný vynechané: Krista

na veky, vie, že neluhám.


Gal 1,15 Ale keď sa zaľúbilo Bohu, ktorý ma oddelil od života mojej vynechané: Bohu

matky a povolal svojou milosťou,Gal 3,1 Ó, nerozumní Galaťania, kto vás tak omámil, aby ste neboli vynechané: aby ste neboli poslušní pravde

poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred

očami ako medzi vami ukrižovaný?Gal 3,17 Zmluvy, predtým uprávoplatnenej Bohom, vzťahujúcej sa vynechané: vzťahujúcej sa na Krista

na Krista, nezneplatňuje zákon, vzniknuvší po štyristo aj

tridsiatich rokoch, tak aby zrušil zasľúbenie.Gal 4,7 Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží vynechané: skrze Krista

skrze Krista.Gal 6,15 Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani vynechané: v Kristu Ježišovi

neobriezka, ale nové stvorenie.Gal 6,17 A ďalej nech ma nikto netrápi, lebo ja nosím jazvy Pána vynechané: Pána

Ježiša na svojom tele.


Ef 3,9 osvietiť všetkých, čo a jaká je to správa tajomstva, skrytého vynechané: skrze Ježiša Krista,

od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista,Ef 3,14 Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho vynechané: nášho Pána Ježiša Krista

Pána Ježiša Krista,Ef 5,30 lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí. vynechané: z jeho mäsa a z jeho kostíEf 6,10 Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. vynechané: Ostatne, moji bratia


– 7 –

verš Biblia podľa prekladu prof. Jozefa Roháčka ekumenická Biblia
Fil 3,16 Avšak k čomu sme už dospeli, v tom istom pravidle vynechané: v tom istom pravidle

aj kráčať, to isté myslieť. aj kráčať, to isté myslieťKol 1,2 svätým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: vynechané: Ježišovi; a od Pána Ježiša Krista

milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.Kol 1,14 v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov. vynechané: skrze jeho krvKol 1,28 učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme vynechané: Ježišovi

predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi,Kol 2,11 v ktorom ste aj obrezaní obriezkou, nie učinenou rukou, vo vynechané: tele hriechov ľudského tela

zvlečení tele hriechov ľudského tela, v obriezke Kristovej,
1Tes 1,1 Pavel, Silván a Timoteus cirkvi Tesaloničanov v Bohu vynechané: od Boha, nášho Otca, a od Pána

Otcovi a v Pánu Ježišu Kristovi: milosť vám a pokoj Ježiša Krista!

od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!1Tes 2,19 Lebo veď kto je našou nádejou alebo radosťou alebo vynechané: Kristom

korunou chvály - či azda nie aj vy pred naším Pánom

Ježišom Kristom, keď príde?!1Tes 3,11 Ale on sám, náš Boh a Otec, a náš Pán Ježiš Kristus nech vynechané: Kristus

ráči urovnať našu cestu k vám,1Tes 3,13 aby upevnil vaše srdcia bezúhonné v svätosti pred naším Bohom vynechané: Krista

a Otcom v čas príchodu nášho Pána Ježiša Krista so všetkými jeho

svätými.2Tes 1,8 v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, vynechané: Krista

a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista,2Tes 2,2 ako čo by už bol nastal deň Kristov. zmenené deň Kristov na deň Pánov2Tes 2, 3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň vynechané: lebo deň Kristov nenastane;

Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie, namiesto človek hriechu dali človek

a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, neprávosti2Tes 2,7 Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, zmenené bezzákonnosti na neprávosti

kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu.2Tes 2,8 A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán vynechané: bezzákonný

Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu,
1Tim 1,17 A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, vynechané: múdremu

jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov.1Tim 2,7 na čo som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu vynechané: v Kristovi

v Kristovi, neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde.1Tim 3,16 A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Boh zjavený vynechané: Boh

v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný

pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.1Tim 4,12 Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom vynechané: v duchu

.
Je to veľmi smutné a tragické, že dnes mnohí kazatelia používajú tento prekrútený, sfalšovaný ekumenický preklad

Biblie. Dokonca je použitý vo všetkých knihách od sestry Whiteovej a používa sa vo všetkých spisoch, ktoré vydáva cirkev ASD. Čo sa týka Starého zákona, tak na ukážku stačí uviesť Izaiáš 8,20, kde namiesto "k zákonu sa obráťte a k svedectvu" je napísané takto: mali náuku a svedectvo.

Je najvyšší čas povstať a chrániť tie vzácne pravdy skutočného nefalšovaného Božieho Slova. Pre všetkých, ktorí prekrúcajú Božie Slovo platí nasledovný verš: "Beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé, ktorí kladú tmu za svetlo a svetlo za tmu, ktorí kladú horké za sladké a sladké za horké!" (Izaiáš 5,20).

– 10 –

Napísať odpoveď