Vytrhnutie nasledovníkov Ježiša Krista - 2.časť

Vkladajte len texty vysvetľujúce teologické otázky preberané v inej časti fóra. Ostatné budú mazané. Na články v tejto sekcii nereagujte.
leona
Príspevky: 4
Dátum registrácie: Št Dec 29, 2016 19:45

Vytrhnutie nasledovníkov Ježiša Krista - 2.časť

Príspevok od používateľa leona »

Návrat Ježiša Krista a milénium
Súčasne s touto prebiehajúcou vojnou dôjde na Zemi - alebo vo vesmíre - k javom, o ktorých sa Biblia zmieňuje na mnohých miestach v Starej aj Novej zmluve. Slnko aj Mesiac sa zatmejú, hviezdy budú padať z neba, nebeské moci sa budú pohybovať a nebo sa zvinie ako knižný zvitok. Tieto javy nájdeme opísané v častiach: Izaiáš 13,9-13, Izaiáš 34,4 Joel 2,10, Joel 2,31, Joel 3,14-16, Matúš 24,29, Lukáš 21,25, Zjavenie 6,12-17 a i. Nemôžeme tušiť, ako k týmto javom dôjde, ale stanú sa.
Hneď po týchto udalostiach nastane najúžasnejší okamih v histórii celého univerza. Pán Ježiš v evanjeliu Matúša 24,30 hovorí: „A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou veľkou.“ Boh sa v osobe svojho Syna vráti na Zem a miestom Jeho príchodu bude Olivová hora. Prorok Zachariáš Jeho príchod opisuje takto: „A Jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalemu od východu a Olivový vrch sa rozdvojí od svojej polovice na východ a na západ v dolinu veľmi veľkú. Polovica vrchu uhne na sever a jeho druhá polovica na juh,“ – Zachariáš 14,4. Aj Jeruzalem bude zasiahnutý zemetrasením, Olivová hora sa roztrhne a chrámová hora sa vyvýši nad všetky vrcholy hôr (Izaiáš 2,2, Micheáš 4,1). Celý povrch Izraela sa premení, keď sa vráti Mesiáš (Zachariáš 14,10). Stane sa to v jeden deň, ktorý je popísaný u proroka Zachariáša 14,6.7: „A stane sa toho dňa, že nebude svetlo, bude šero a chlad. A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi; nebude to deň, ani to nebude noc, ale stane sa, že v čas večera bude svetlo.“ Začne prvý deň nového veku ľudstva.
Až teraz národy sveta pochopia, proti komu bojovali a koho odmietli. Ale Ježiš Kristus sa nevráti sám. Budú Ho sprevádzať Jeho svätí, ktorí boli predtým vzatí zo Zeme (Zachariáš 12,5, Zjavenie 19,8 + 19,14) a tiež Jeho anjeli (Matúš 16,27). Národy, ktoré sa nechali naviesť do vojny proti Izraelu, budú súdené Bohom. „Učiním koniec všetkým národom, medzi ktorých som ťa rozptýlil. Všetci tí, ktorí ťa zožierajú, budú zožratí a všetci tvoji protivníci pôjdu do zajatia a tí, ktorí ťa plienia, budú v plen a všetkých, ktorí ťa olupujú, dám v lúpež,“ prihovára sa ústami proroka Jeremiáša Boh Izraelu (Jeremiáš 30,11.16). Izaiáš tiež hovorí o súdoch, ktoré postihnú národy: „Pristúpte národy, aby ste počuli a ľudia pozorujte ušami! Nech počuje zem i jej náplň, okruh sveta i všetky jeho plody! Lebo Hospodin je rozhnevaný na všetky národy a rozľútený na všetko ich vojsko, vyriekne nad nimi kliatbu úplnej záhuby a skazí ich, vydá ich na pobitie,“ (Izaiáš 34,1.2).
Zem bude po týchto katastrofách úplne zničená. Ľudstvo bude zdecimované. Bude zničená príroda, zamorené vody, vyčerpané prírodné zdroje. Je pravdepodobné, že mnohé kraje sa ocitnú pod morom, iné zeme sa z mora vynoria. Tento stav bude dôsledkom toho, že človek odmietol Božiu vládu nad sebou.
Ježiš Kristus sa vráti na Zem ako Pán pánov a Kráľ kráľov. Satan bude poviazaný reťazou a vrhnutý do priepasti, kde bude uväznený tisíc rokov (Zjavenie 20,1-3). Antikrist a jeho pomocník budú živí hodení do ohnivého jazera, horiaceho sírou a ostatní ľudia, ktorí sa zhromaždili bojovať proti prichádzajúcemu Božiemu Synovi, budú pobití mečom (Zjavenie 19,19-21).
Keď bude odstránený hlavný nepriateľ, objavia sa tróny, na ktoré si posadajú svätí, ktorí sa vrátili z neba – Zjavenie 20,4.5 a dostanú právomoci sudcov. Všetci tí, ktorí sa odmietli pokloniť šelme a odmietli si dať jej znamenie a boli preto zabití, teraz vstanú z mŕtvych. Stávajú sa spoluvládcami Ježiša Krista, Jeho kňazmi a budú s Ním kraľovať tisíc rokov.
Začne sa veľká obnova Zeme. V Ezechielovi 39,12 je napísané, že Izraelci budú sedem mesiacov pochovávať mŕtvych, ktorí zahynuli v ich zemi a budú čistiť krajinu od zbraní. Jeruzalem sa stane miestom, odkiaľ bude vládnuť židovský Mesiáš celému svetu. Z Izraela sa stane národ kňazov a všetko v ich zemi bude zasvätené Hospodinovi (Izaiáš 60). Všetky národy sveta budú každoročne prichádzať do Jeruzalema, aby sa klaňali Kráľovi. Ktorý národ by neprišiel, stratí požehnanie (Zachariáš 14,16.17). Až teraz sa ľudstvo dostane na tú úroveň, kde bol na začiatku Adam. Zem sa premení na rajskú záhradu a až teraz bude človek schopný naplniť svoje poslanie a spravovať tento hmotný vesmír, do ktorého bol vsadený. Tisíc rokov sa nebude počuť o vojne a násilí. Bude to zlatý vek ľudstva, o ktorom snívali národy sveta počas mnohých generácií.

Keď uplynie tisíc rokov z nejakých dôvodov bude satan rozviazaný. Nevieme, či sa to stane z rozhodnutia Boha, alebo sa nájde „dobrá duša“, ktorá mu pomôže, alebo to bude najskôr z dôvodov, o ktorých my nemôžeme mať ani potuchy. Faktom bude to, že bude znovu voľný. Znovu sa pokúsi o to isté, čo už toľkokrát skúšal: začne zvádzať národy a zhromaždí do boja nespočítateľné množstvo vojska (Zjavenie 20,7-10). Títo obkľúčia tábor svätých aj Jeruzalem. Na to zostúpi oheň z neba a strávi ich. To bude posledná vzbura ľudstva proti Bohu. Satan bude tiež uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kam boli vhodení aj Antikrist a jeho pomocník.
Aj keď je táto informácia o poslednej vzbure proti Bohu veľmi stručná, môžeme si z nej vydedukovať niekoľko vecí:
· ľudstvo sa za tisíc rokov veľmi rozmnoží, keďže je napísané, že toho vojska bude ako piesku v mori
· diablovi sa znovu podarí zviesť ľudí aj napriek pokoju, prosperite, zdraviu, ktoré si ľudia budú užívať pod vládou Mesiáša
· táto vzbura sa uskutoční na zemi, alebo ak bude technický rozvoj pokračovať aj v Miléniu, tak možno vo vesmíre, ale v každom prípade v našom hmotnom svete, pretože oheň, ktorý napokon toto vojsko zničí, príde z neba


Posledný súd
Po tomto poslednom boji, po uplynutí 7000 rokov od stvorenia, nastáva vzkriesenie všetkých mŕtvych a ich súd. Objaví sa veľký biely trón a pred Tým, Ktorý naň zasadne, sa rozplynú zem aj nebo (Zjavenie 20,11-15). Všetci ľudia, ktorí kedy žili, sa postavia pred tento trón. Jediná skupina ľudí sa nepostaví pred sudcu: ľudia, ktorí prijali slová Pána Ježiša a uverili Bohu, majú večný život a nepôjdu na súd, ale prešli zo smrti do života – Ján 5,24. Len títo ľudia sa vyhnú súdu. Pre týchto ľudí Pán Ježiš pripravoval miesto, kde budú mať svoj domov v nikdy nekončiacom živote (Ján 14,1-3). Všetci ostatní sa postavia pred Sudcom a budú súdení podľa svojich skutkov. Skutky človeka, ktoré konal počas svojho života v tele napokon rozhodnú, kde dotyčný strávi večnosť.
Pán Ježiš rozprával podobenstvo o tomto poslednom súde. Je zaznamenané v evanjeliu Matúša 25,31-46. Je tu opísaný súd, pri ktorom sa všetci ľudia, ktorí kedy žili, postavia pred súdnou stolicou. Budú rozdelení na dve strany: napravo a naľavo. Tých, ktorí budú po pravici, Kráľ pozve do svojho kráľovstva za to, čo konali počas svojho života: dali hladnému jesť, smädnému piť, obliekli nahého, prichýlili cudzinca, navštívili chorého aj väzňa. Pokiaľ to urobili pre jediného človeka, urobili to pre Neho. Toto sú skutky spravodlivosti, ktoré im otvoria raz dvere do večnosti.
Tí po ľavici budú počuť slová: „Choďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom,“ (verš 41). Dôvodom bude to, že neprejavili milosrdenstvo, súcit, neposkytli pomoc vtedy, keď mohli. Verš v Zjavení Jána 20,15 stručne poznamenáva: „A ak niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.“ V ohnivom jazere skončili Antikrist, jeho pomocník falošný prorok, diabol, smrť aj peklo (Zjavenie 19,20; 20,10; 20,14). Toto je miesto, o ktorom Pán Ježiš hovorí, že je to ohnivé peklo, kde červ, ktorý zožiera tam prítomného, nezomiera a oheň nehasne - Marek 9,48. Nie je to výmyseľ na strašenie ľudí, ale desivá realita. Je to tak hrozné miesto, že sám Boh sa rozhodol, že obetuje svojho Syna, len aby ľudia nemuseli ísť na toto miesto hrôzy, bolesti, utrpenia. Toto miesto nebolo stvorené pre človeka, ale pre satana a jeho anjelov (Matúš 25,41). Ale dostane sa tam každý človek, ktorý svojimi skutkami spôsobuje iným ľuďom bolesť, strach, neriešiteľnosť životných situácií; toto je totiž charakter diabla.

Po tomto poslednom súde náš vesmír v tejto podobe, ako ho poznáme, zanikne. Ján píše: „A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem pominuli a mora už nebolo,“ - Zjavenie 21,1. Izaiáš tiž vedel o tomto novom stvorení: „Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem a nebudú sa spomínať drievne veci ani neprídu na myseľ,“ - Izaiáš 65,17. Boh stvorí niečo úplne nové, dokonalé. V tomto novom vesmíre už nebude hriech, nebude diabol, ktorý by zvádzal ľudí. Nastane prielom Božieho kráľovstva do nového sveta v podobe nebeského mesta, nového Jeruzalema, ktoré zostúpi od Boha z neba (Zjavenie 21,2-27).

Čo je svätosť?
Z citovaných textov si môžeme domýšľať, že k vytrhnutiu Cirkvi dôjde pred tým, ako na Zemi prevezme vládu diabol. Diktátor bude vládnuť už 3,5 roka a podmienky pre veriacich budú veľmi tvrdé. Už v súčasnosti sa začína nenápadne sťahovať sľučka okolo nasledovníkov Pána Ježiša. Napr. po schválení homosexuálnych partnerstiev v Anglicku začala polícia perzekvovať tých kresťanov, ktorí sa vyjadrujú proti homosexuálom. Dôvodom je „netolerancia voči menšinám“. V Nemecku sa formuje náboženská polícia, ktorá bude mať na starosti monitorovanie činnosti siekt, medzi ktoré zaraďujú aj kresťanské charizmatické spoločenstvá. Diktátor sa všetky tieto snahy o likvidáciu skutočných veriacich bude snažiť dotiahnuť do zdarného konca. Bude vyvíjaný psychický nátlak na veriacich zameraný na to, aby svoju oddanosť Ježišovi Kristovi nebrali až tak vážne a boli ochotní urobiť aj aké-také kompromisy, ktoré ich časom odvedú od nasledovania Božieho Syna. Lákadlá budú veľmi silné: svojvôľa, bohatstvo, popularita, kariéra, možnosť nadvlády a manipulácie s ľuďmi. Je veľmi ťažké odolávať hodnotám, ktoré si okolitá spoločnosť vysoko cení aj keď vieme, že nie sú správne. Ale tomu, čo nastane po odchode Cirkvi a uchopení moci diablom, sa nevyrovná žiadna doterajšia diktatúra. Aby sme mohli pochopiť, že nejde o žiadne šírenie poplašnej zvesti, musíme si uvedomiť, o kom je reč.
Satan, po slovensky odporca, protivník, nie je čert s rohami. Je to stvorená bytosť, anjel, ktorý svojou krásou a inteligenciou neporovnateľne prevyšuje aj toho najkrajšieho a najgeniálnejšieho človeka. Jeho pôvod, úloha v nebi, jeho pád - to všetko je opísané v knihe proroka Ezechiela 28,12-19. Satan nie je jeho meno, ale vyjadrenie toho, čo robí: vystupuje ako Boží protivník, rebel, ktorý chce prevziať vládu a moc. Človek, ktorý je stvorený na Boží obraz, je jeho prirodzeným nepriateľom. Preto každý, kto si myslí, že so satanom sa dá dohodnúť, je v pozícii myšky, ktorá sa chce skamarátiť s kocúrom. Satan nie je ľudomil, ale vrah a klamár od počiatku – tak to povedal sám Boží Syn, ktorý ho osobne pozná (Ján 8,44). A keď sa táto mocná bytosť ujme vlády na Zemi, jeho prvým cieľom bude vyhladenie každého, kto uctieva skutočného Boha – Boha, ktorého post chce obsadiť a ďalším cieľom bude zabrániť návratu Mesiáša na Zem a tým znemožniť realizáciu Jeho panstva aj v tomto vesmíre. S pomocou Písma môžeme sledovať, ako sa budú tieto ciele uskutočňovať.
Z 12. kapitoly Zjavenia sa dozvedáme, že prvá vec, ktorú diabol na Zemi urobí, bude zahájenie prenasledovania Židov, ktorí odmietli prijať jeho panstvo. Izrael je tu znázorňovaný ako žena, ktorá je matkou Mesiáša (5. verš) a zároveň z nej pochádzajú veriaci Izraeliti aj nasledovníci Ježiša Krista (17. verš). Môže sa vynoriť otázka, ako je to možné, že po vytrhnutí cirkvi ešte budú na Zemi Jeho nasledovníci? V predchádzajúcich častiach sme z Písma mohli vidieť, ako dôjde k vytrhnutiu. Je zrejmé, že na Zemi zostane veľké množstvo ľudí, ktorí teraz viac alebo menej intenzívne žijú náboženským životom, ale nikdy sa celkom neoddelili od spôsobov tohoto sveta. Každý jeden veriaci človek, ktorý tu zostane po vytrhnutí, sa bude musieť rozhodnúť, či chce naďalej nasledovať Ježiša, alebo Ho opustí. Iná možnosť nebude. A tí, ktorí sa rozhodnú pre Neho, pôjdu cestou mučeníctva.
Dve skupiny ľudí: veriaci Židia a nasledovníci Mesiáša sa stanú prvým terčom diabla. Má k dispozícii vymeraný čas: 42 mesiacov = 3,5 roka a on tento čas využije naplno. Bude bojovať proti svätým a premôže ich (Daniel 7,25, Zjavenie 13,7). Veriaci Izraeliti sa budú skrývať na púšti (Zjavenie 12,6 + 12,14). Zrejme to bude negevská púšť, miesto, kde sa nachádza aj pevnosť Masada, do ktorej sa uchýlili poslední odporcovia rímskej okupačnej armády v r. 72 n.l. Diabol vyšle vojsko, aby sa zmocnil týchto ľudí, ale zasiahne Boh a toto vojsko bude zničené (Zjavenie 12,15.16). V Izraeli povstanú dvaja proroci, Boží svedkovia, ktorí dostanú od Boha obrovskú moc. Ich pôsobenie je opísané v Zjavení v 11. kapitole a píše o nich aj prorok Zachariáš v 4. kapitole svojej knihy. Títo dvaja svedkovia budú trestať obyvateľov Zeme pre to, že sa poklonili satanovi. Budú vykonávať svoje poslanie 1260 dní, čo je 3,5 roka. Potom budú zabití. Ich smrť spôsobí na Zemi všeobecnú radosť, prepuknú oslavy, ktoré ale budú mať krátke trvanie. Telá zabitých prorokov budú ponechané na uliciach Jeruzalema, aby sa každý mohol presvedčiť, že skutočne zomreli. Na všeobecné zdesenie po 3,5 dňoch ožijú a pred očami televíznych kamier vystúpia do neba.
Po celom svete dôjde k prenasledovaniu veriacich ľudí ale tiež aj tých ľudí, ktorí si odmietnu dať na ruku alebo na čelo znamenie. Títo budú disponovať slobodnou vôľou a preto budú nebezpeční pre diabla. Mnohí odmietnu znamenie nie z náboženských dôvodov, ale intelektuálnych – nebudú súhlasiť s režimom. Mnohé kriminálne živly odmietnu kontrolu nad svojím životom. Bude mnoho rôznych dôvodov na odmietnutie totálnej kontroly nad človekom. Takíto „slobodní“ ľudia sa stanú terčom prenasledovania a likvidácie. Zrejme rodičia, ktorí odmietnu znamenie, prídu o svoje deti (tak, ako to bolo v komunistickom Rusku). „Neoznačení“ budú vytesnení zo spoločnosti, nebudú mať možnosť obživy, nebudú mať prístup ku zdravotnej starostlivosti, ku vzdelaniu. Z hľadiska ostatných ľudí to budú potenciálni zlodeji a postrach „slušných“ ľudí. Nedať si znamenie kvôli viere bude znakom fanatizmu. Pre takto stíhaných ľudí bude veľmi malá šanca prežiť. Preto je v Zjavení 13,7 napísané, že „šelma bojovala proti svätým a premohla ich“. Tu sa znovu naplnia slová Pána Ježiša, že „nepriateľmi človeka sa stanú jeho domáci“ (Matúš 10,36). Celé prenasledovanie bude zamerané na vyhladenie skutočných uctievačov pravého Boha.
Popri veriacich kresťanoch úhlavnými nepriateľmi diabla bude Izrael. V dejinách sa už mnohokrát pokúsil Židov vyhladiť z povrchu Zeme. Za čias Hitlera sa mu to takmer podarilo. Výsledkom však bolo znovuoživenie štátu Izrael. Tentoraz sa o to znovu pokúsi. So súhlasom celého zmanipulovaného ľudstva rozpúta vojnu proti Izraelu. Nastane doba, ktorú Biblia nazýva časom Jakobovho súženia – najdeme to aj v Starej aj v Novej zmluve: Jeremiáš 30,7, Daniel 12,1, Matúš 24,21. Preto Jakobovho, lebo sa bude týkať genetických potomkov Jakoba - Židov.
Popri tomto rozsiahlom prenasledovaní diabol prinesie svetu prosperitu. Ľudia budú spokojní a bude sa zdať, že veľké spoločenské a hospodárske problémy sú minulosťou. Ale stane sa, ako je napísané: „Lebo keď budú hovoriť Pokoj a bezpečnosť!, vtedy náhle na nich príde zahynutie. . .“ (1.Tesaloničanom 5,3). V čase, keď sa bude zdať, že svet sa začína politicky a ekonomicky stabilizovať, dôjde k rozsiahlym katasrofám. U všetkých ľudí, ktorí budú mať na sebe znamenie šelmy, dôjde k nejakej reakcii ich organizmu na cudzie teleso. Biblia stručne hovorí, že na týchto ľuďoch sa „vyhodí odporný a zlý vred“ (Zjavenie 16,2). Organizmus človeka bude reagovať na cudzí element v sebe vznikom zhubného nádoru.
Ďalšia katastrofa sa bude týkať životného prostredia. V Zjavení 16,3-7 sa dočítame, že more, rieky aj pramene vôd sa premenili na krv. Je ťažké predstaviť si, čo sa vlastne stane, ale výsledok bude ten, že ľudstvo príde o pitnú vodu.
V ďalších dvoch veršoch tejto časti Zjavenia sa píše, že Slnko svojou žiarou bude spaľovať ľudí. Ľudia sa však miesto pokánia budú Bohu rúhať. Po tomto všetkom sa kráľovstvo šelmy zatemní a ľudia budú prežívať veľké bolesti. Prestane nárast ekonomiky, ľudstvo bude trápené nejakou formou rakoviny, pitná voda sa stane vzácnosťou a každý sa bude musieť ukrývať pred slnečnou žiarou, pokiaľ sa bude chcieť vyhnúť popáleninám – začína pád Antikristovej ríše.
Svetový náboženský systém, ktorý vyrástol na pôde kresťanských cirkví na čele s Rímsko-katolíckou cirkvou tiež prepadne Božiemu súdu. Venuje sa tomu celá 18. kapitola Zjavenia. Anjel volá: „Vyjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. Lebo jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti,“ – Zjavenie 18,5.6. Aj keď celý náboženský systém bude podriadený satanovi, nájdu sa v ňom ľudia, ktorí budú ctiteľmi pravého Boha. A práve týchto anjel vyzýva, aby opustili matku cirkev, aby neboli odsúdení s ňou. Centrum svetového náboženstva sa bude nachádzať v Ríme (Zjavenie 17. kapitola + 18,10). Toto mesto bude spálené ohňom v priebehu krátkeho času – v jednej hodine (Zjavenie 18,8-10). Nevieme, čo bude príčinou takého rýchleho zániku, možno to bude prírodná katastrofa, možno teroristický útok. Výsledkom bude zrútenie náboženského systému a jasot v nebi nad jeho zánikom: „Veseľ sa nad ním, nebo, aj svätí a apoštolovia a proroci, pretože Boh vykonal váš súd na ňom,“ (Zjavenie 18,20).

Posledných 3,5 roka svetových dejín sa teda bude niesť v znamení spoločenských a prírodných katastrof, v znamení prenasledovania nasledovníkov Ježiša Krista a v príprave a rozpútaní vojny proti Izraelu. Má to byť vyhladzovacia vojna, ktorej výsledkom musí byť zánik Izraela ako vo forme krajiny, tak aj vo forme národa. Meno Izrael musí diablovi veľmi rezať uši, lebo toto slovo znamená Boh bojuje a tiež sa dá preložiť aj Boh vládne. Národ a štát Izrael je stále prítomným svedkom toho, že Boh existuje a vládne. Preto nebolo a nebude možné tento národ vykynožiť. Nie pre ich kvality, ale preto, lebo sú veľvyslancami Boha na tejto Zemi aj v tomto vesmíre. Satan to vie (na rozdiel od ľudí) a preto je jeho nenávisť zameraná proti tomuto malému národu. Keďže sa mu podarí väčšinu ľudstva dostať pod svoj priamy vplyv, zničením Izraela a vyhubením učeníkov Mesiáša – čiže odstránením reprezentantov Božej moci na Zemi - by získal morálne právo na tento vesmír, ktorý bol stvorený pre človeka. V Zjavení 16,13.14 sa píše, že satan a jeho služobníci prostredníctvom svojich vyslancov – démonov budú robiť veľké divy a podarí sa im presvedčiť svetových vládcov, aby sa zhromaždili do boja proti Izraelu. Táto vojna sa odohrá na mieste, ktorá sa volá Haar Megiddo – údolie Megidda (Zjavenie 16,16).
Mnohé prorocké knihy Starej zmluvy hovoria o tejto poslednej vojne. Prorok Joel v 3. kapitole svojej knihy píše o tom, že v tom čase, keď Boh navráti Židov do svojej zeme – teda dnes – Boh zhromaždí aj národy sveta do Jozafatovho údolia v Izraeli. Aj keď to bude vyzerať tak, že svetové vojská obsadia Izrael, skutočnosť je tá, že sa to deje rozhodnutím Boha. Prorok Zachariáš v 12.,13. a 14. kapitole svojej knihy opisuje posledné udalosti pred návratom Mesiáša Ježiša. Aj tu môžeme čítať o tom, že sa svetové vojská zhromaždia do Izraela, aby ho zničili.
Dosť podrobne je táto vojna popísaná v knihe Ezechiela v kapitole 38,10-23 a kapitole 39,1-21. Tu popisovaná vojna sa odohrá v našich dňoch, lebo v odseku 38,8 je napísané, že sa to udeje na konci rokov. Vojská zo všetkých národov sveta pokryjú izraelskú zem ako mračno.
Bude to veľmi zdrcujúca vojna a výsledok môže byť len jediný – vyhladenie židovského národa. Bude to najstrašnejšie obdobie v dejinách Židov. Dôjde dokonca k občianskej vojne v Izraeli: „Júda bude bojovať proti Jeruzalemu,“ – Zachariáš 14,14. Už dnes je izraelská spoločnosť rozdelená. Časť je ochotná ustupovať Palestíncom a medzinárodnému nátlaku a ďalší si chcú udržať zem, ktorú im zveril ich Boh. Zachariáš tento čas opisuje slovami: „A stane sa po celej zemi, hovorí Hospodin, že dve čiastky v nej budú vyplienené a zomrú a tretina zostane ponechaná v nej. Ale aj tú tretinu uvediem do ohňa a prepálim ich, ako prepaľujú striebro a skúsim ich, ako skúšajú zlato. On bude vzývať moje meno a ja ho vyslyším. Poviem: Je mojím ľudom a on povie: Hospodin, môj Boh,“ (Zachariáš 13,8.9).
Situácia bude úplne beznádejná a vtedy sa Izraelci vo svojom zúfalstve obrátia k svojmu Mesiášovi a budú robiť celonárodné pokánie. Vo verši Zachariáš 12,10 sa píše: „A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným.“ O výsledku tejto vojny nerozhodne napokon človek. Do tohoto boja zasiahne priamo Boh: „A Hospodin vyjde a bude bojovať proti tým národom ako bojoval kedysi v deň bitky,“ – Zachariáš 14,3. Bude to deň súdu nad vojskami Antikrista. Zachariáš 14,12 hovorí: „A toto bude rana, ktorou raní Hospodin všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalemu: jeho telo bude hniť, kým bude stáť na svojich nohách a jeho oči sa rozlejú vo svojich dierach a jeho jazyk zhnije v ich ústach.“
Súčasne s touto prebiehajúcou vojnou dôjde na Zemi - alebo vo vesmíre - k javom, o ktorých sa Biblia zmieňuje na mnohých miestach v Starej aj Novej zmluve. Slnko aj Mesiac sa zatmejú, hviezdy budú padať z neba, nebeské moci sa budú pohybovať a nebo sa zvinie ako knižný zvitok. Tieto javy nájdeme opísané v častiach: Izaiáš 13,9-13, Izaiáš 34,4 Joel 2,10, Joel 2,31, Joel 3,14-16, Matúš 24,29, Lukáš 21,25, Zjavenie 6,12-17 a i. Nemôžeme tušiť, ako k týmto javom dôjde, ale stanú sa. Nastane tiež obrovské zemetrasenie, aké nebolo, odkedy je človek na Zemi - Zjavenie 16,18-21. Mestá národov budú zničené, ostrovy zaniknú. Súčasné každodenné zemetrasenia naznačujú, že sa pod zemskou kôrou hýbu obrovské sily, ktorých dosah nie sme schopní si zatiaľ uvedomiť.
Hneď po týchto udalostiach nastane najúžasnejší okamih v histórii celého univerza. Pán Ježiš v evanjeliu Matúša 24,30 hovorí: „A vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch s mocou a slávou velikou.“ Boh sa v osobe svojho Syna vráti na Zem a miestom Jeho príchodu bude Olivová hora. Prorok Zachariáš Jeho príchod opisuje takto: „A Jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalemu od východu a Olivový vrch sa rozdvojí od svojej polovice na východ a na západ v dolinu veľmi velikú. Polovica vrchu uhne na sever a jeho druhá polovica na juh,“ – Zachariáš 14,4. Aj Jeruzalem bude zasiahnutý zemetrasením, Olivová hora sa roztrhne a chrámová hora sa vyvýši nad všetky vrcholy hôr (Izaiáš 2,2, Micheáš 4,1). Celý povrch Izraela sa premení, keď sa vráti Mesiáš (Zachariáš 14,10). Stane sa to v jeden deň, ktorý je popísaný u proroka Zachariáša 14,6.7: „A stane sa toho dňa, že nebude svetlo, bude šero a chlad. A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi; nebude to deň, ani to nebude noc, ale stane sa, že v čas večera bude svetlo.“ Začne prvý deň nového veku ľudstva.
Až teraz národy sveta pochopia, proti komu bojovali a koho odmietli. Ale Ježiš Kristus sa nevráti sám. Budú Ho sprevádzať Jeho svätí, ktorí boli predtým vzatí zo Zeme (Zachariáš 12,5, Zjavenie 19,8 + 19,14) a tiež Jeho anjeli (Matúš 16,27). Národy, ktoré sa nechali naviesť do vojny proti Izraelu, budú súdené Bohom. „Učiním koniec všetkým národom, medzi ktorých som ťa rozptýlil. Všetci tí, ktorí ťa zožierajú, budú zožraní a všetci tvoji protivníci pôjdu do zajatia a tí, ktorí ťa plienia, budú v plen a všetkých, ktorí ťa olupujú, dám v lúpež,“ prihovára sa ústami proroka Jeremiáša Boh Izraelu (Jeremiáš 30,11.16). Izaiáš tiež hovorí o súdoch, ktoré postihnú pohanské (t.z. nie židovské) národy: „Pristúpte národy, aby ste počuli a ľudia pozorujte ušami! Nech počuje zem i jej náplň, okruh sveta i všetky jeho plody! Lebo Hospodin je rozhnevaný na všetky národy a rozľútený na všetko ich vojsko, vyriekne nad nimi kliatbu úplnej záhuby a zkazí ich, vydá ich na pobitie,“ (Izaiáš 34,1.2).
Zem bude po tejto vojne strašne zničená. Ľudstvo bude po všetkých tých prírodných katastrofách, chorobách a vojne veľmi zdecimované. Bude zničená príroda, zamorené vody, vyčerpané prírodné zdroje. Tento stav bude dôsledkom toho, že človek odmietol Božiu vládu nad sebou.
Ježiš Kristus sa vráti na Zem ako Pán pánov a Kráľ kráľov. Satan si ešte zhromaždí vojská, pomocou ktorých bude chcieť poraziť Božieho Syna (Zjavenie 19,19). Vtedy nastane jeho konečná porážka. On sám bude poviazaný reťazou a vrhnutý do priepasti, kde bude uväznený tisíc rokov (Zjavenie 20,1-3). Antikrist a jeho pomocník budú živí hodení do ohnivého jazera, horiaceho sírou a ostatní ľudia, ktorí sa zhromaždili bojovať proti prichádzajúcemu Božiemu Synovi, budú pobití mečom (Zjavenie 19,19-21).
Keď bude odstránený hlavný nepriateľ, objavia sa tróny, na ktoré si posadajú svätí, ktorí sa vrátili z neba – Zjavenie 20,4.5 a dostanú právomoci sudcov. Všetci tí, ktorí sa odmietli pokloniť šelme a odmietli si dať jej znamenie a boli preto zabití, teraz vstanú z mŕtvych. Stávajú sa spoluvládcami Ježiša Krista, Jeho kňazmi a budú s Ním kraľovať tisíc rokov.
Začne sa veľká obnova Zeme. V Ezechielovi 39,12 je napísané, že Izraelci budú sedem mesiacov pochovávať mŕtvych, ktorí zahynuli v ich zemi a budú čistiť krajinu od zbraní. Jeruzalem sa stane miestom, odkiaľ bude vládnuť židovský Mesiáš celému svetu. Z Izraela sa stane národ kňazov a všetko v ich zemi bude zasvätené Hospodinovi (Izaiáš 60). Všetky národy sveta budú každoročne prichádzať do Jeruzalema, aby sa klaňali Kráľovi. Ktorý národ by neprišiel, stratí požehnanie (Zachariáš 14,16.17). Až teraz sa ľudstvo dostane na tú úroveň, kde bol na začiatku Adam. Zem sa premení na rajskú záhradu a až teraz bude človek schopný naplniť svoje poslanie a spravovať tento hmotný vesmír, do ktorého bol vsadený. Tisíc rokov sa nebude počuť o vojne a násilí. Bude to zlatý vek ľudstva, o ktorom snívali národy sveta počas mnohých generácií.
Keď uplynie tisíc rokov z nejakých dôvodov bude satan rozviazaný. Nevieme, či sa to stane z rozhodnutia Boha, alebo sa nájde „dobrá duša“, ktorá mu pomôže, alebo to bude najskôr z dôvodov, o ktorých my nemôžeme mať ani potuchy. Faktom bude to, že bude znovu voľný. Znovu sa pokúsi o to isté, čo už toľkokrát skúšal: začne zvádzať národy a zhromaždí do boja nespočitateľné množstvo vojska (Zjavenie 20,7-10). Títo obkľúčia tábor svätých aj Jeruzalem. Na to zostúpi oheň z neba a strávi ich. To bude posledná vzbura ľudstva proti Bohu. Satan bude tiež uvrhnutý do jazera ohňa a síry, kam boli vhodení aj Antikrist a jeho pomocník.
Aj keď je táto informácia o poslednej vzbure proti Bohu veľmi stručná, môžeme si z nej vydedukovať niekoľko vecí:
· ľudstvo sa za tisíc rokov veľmi rozmnoží, keďže je napísané, že toho vojska bude ako piesku v mori
· diablovi sa znovu podarí zviesť ľudí aj napriek pokoju, prosperite, zdraviu, ktoré si ľudia budú užívať pod vládou Mesiáša
· táto vzbura sa uskutoční na zemi, alebo ak bude technický rozvoj pokračovať aj v Miléniu, tak možno vo vesmíre, ale v každom prípade v našom hmotnom svete, pretože oheň, ktorý napokon toto vojsko zničí, príde z neba
Po tomto poslednom boji, po uplynutí 7000 rokov od stvorenia, nastáva vzkriesenie všetkých mŕtvych a ich súd. Objaví sa veľký biely trón a pred Tým, Ktorý naň zasadne, sa rozplynú zem aj nebo (Zjavenie 20,11-15). Všetci ľudia, ktorí kedy žili, sa postavia pred tento trón. Jediná skupina ľudí sa nepostaví pred sudcu: ľudia, ktorí prijali slová Pána Ježiša a uverili Bohu, majú večný život a nepôjdu na súd, ale prešli zo smrti do života – Ján 5,24. Len títo ľudia sa vyhnú súdu. Pre týchto ľudí Pán Ježiš pripravoval miesto, kde budú mať svoj domov v nikdy nekončiacom živote (Ján 14,1-3). Všetci ostatní sa postavia pred Sudcom a budú súdení podľa svojich skutkov. Skutky človeka, ktoré konal počas svojho života v tele napokon rozhodnú, kde dotyčný strávi večnosť.
Pán Ježiš rozprával podobenstvo o tomto poslednom súde. Je zaznamenané v evanjeliu Matúša 25,31-46. Je tu opísaný súd, pri ktorom sa všetci ľudia, ktorí kedy žili, postavia pred súdnou stolicou. Budú rozdelení na dve strany: napravo a naľavo. Tých, ktorí budú po pravici, Kráľ pozve do svojho kráľovstva za to, čo konali počas svojho života: dali hladnému jesť, smädnému piť, obliekli nahého, prichýlili cudzinca, navštívili chorého aj väzňa. Pokiaľ to urobili pre jedinného človeka, urobili to pre Neho. Toto sú skutky spravodlivosti, ktoré im otvoria raz dvere do večnosti.
Tí po ľavici budú počuť slová: „Choďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom,“ (verš 41). Dôvodom bude to, že neprejavili milosrdenstvo, súcit, neposkytli pomoc vtedy, keď mohli. Verš v Zjavení Jána 20,15 stručne poznamenáva: „A ak niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.“ V ohnivom jazere skončili Antikrist, jeho pomocník falošný prorok, diabol, smrť aj peklo (Zjavenie 19,20; 20,10; 20,14). Toto je miesto, o ktorom Pán Ježiš hovorí, že je to ohnivé peklo, kde červ, ktorý zožiera tam prítomného, nezomiera a oheň nehasne - Marek 9,48. Nie je to výmyseľ na strašenie ľudí, ale desivá realita. Je to tak hrozné miesto, že sám Boh sa rozhodol, že obetuje svojho Syna, len aby ľudia nemuseli ísť na toto miesto hrôzy, bolesti, utrpenia. Toto miesto nebolo stvorené pre človeka, ale pre satana a jeho anjelov (Matúš 25,41). Ale dostane sa tam každý človek, ktorý svojimi skutkami spôsobuje iným ľuďom bolesť, strach, neriešiteľnosť životných situácií; toto je totiž charakter diabla.
Po tomto poslednom súde náš vesmír v tejto podobe, ako ho poznáme, zanikne. Ján píše: „A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem pominuli a mora už nebolo,“ - Zjavenie 21,1. Izaiáš tiž vedel o tomto novom stvorení: „Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem a nebudú sa spomínať drievne veci ani neprídu na myseľ,“ - Izaiáš 65,17. Boh stvorí niečo úplne nové, dokonalé. V tomto novom vesmíre už nebude hriech, nebude diabol, ktorý by zvádzal ľudí. Nastane prielom Božieho kráľovstva do nového sveta v podobe nebeského mesta, nového Jeruzalema, ktoré zostúpi od Boha z neba (Zjavenie 21,2-27). Toto je to miesto, ktoré Pán Ježiš pri svojom odchode sľúbil pripraviť svojim učeníkom (Ján 14,1).
Toto nebeské mesto je monumentálna stavba. Jeho šírka a dĺžka sú rovnaké a merajú dvanásťtisíc štádií, čo je po prepočte 2220 km. Rozloha mesta je teda 2220*2220=4.928.400 km². Mesto je obklopené múrom, ktorý je vysoký tiež 2220 km. Hrúbka múru je 144 lakťov, čiže 72 m. Mesto má štvorcový pôdorys a z každej strany má tri brány, spolu ich je teda 12. Na každej bráne stojí anjel a na bránach sú napísané mená dvanástich pokolení Izraela. Každá brána je jedna perla.
Múr mesta pozostáva z drahokamu jaspisu a má dvanásť základov. Na nich sú napísané mená dvanástich apoštolov Pána Ježiša. Základy múru mesta sú z drahokamov jaspisu, zafíru, chalcedonu, smaragdu, sardonyxu, karneolu, chrysolitu, berylu, topázu, chryzoprazu, hyacintu a ametystu.
Ďalšie šokujúce skutočnosti sa nachádzajú vo vnútri mesta. Ulice mesta sú z priezračného zlata. Nenachádza sa v ňom chrám, lebo v ňom prebýva Boh. Nepotrebuje svetlo hviezd ani umelé osvetlenie, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho sviecou je Boží Baránok - náš Pán Ježiš. Nebude tam nikdy noci, zrejme preto, lebo Božia sláva nikdy nezapadá. Do tohoto mesta nevojde nikdy nič nečisté a hriešne a môžu do neho vstúpiť len tí, ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka. Z Božieho trónu, ktorý sa tam nachádza (21. kapitola Zjavenia) vyteká kryštálovo čistá rieka života, ktorá preteká stredom mesta. Na oboch stranách rieky rastie strom života, ktorý rodí dvanástoré ovocie a zarodí každý mesiac. Aj lístie stromu života bude ľuďom na požehnanie.
Nevieme, aké pomery nastanú v tom novom vesmíre, ktorý Boh stvorí. Zrejme sa naplní Jeho úmyseľ s človekom, ktorý mal vtedy na počiatku, keď stvoril Adama. Budúce ľudstvo už nebude mať prekážky na ceste k tomu, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať smerom, ktorý nám Boh určil. Obeť Jeho Syna, Ježiša Krista, nás znovu navrátila do tej línie, ktorá bola pre človeka pripravená. Jeho krv očisťuje každý hriech a tým odstraňuje prekážku, ktorá nám bráni žiť v spoločenstve s naším Stvoriteľom. Platia slová žalmistu:
„Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.
Oslavujte Boha bohov, lebo Jeho milosť trvá na veky.
Oslavujte Pána pánov, lebo Jeho milosť trvá na veky.“
Žalm 136

1)Michael Drosnin : The Bible Code 1997
2) http://www.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

Napísať odpoveď