IV. DÍL ZKUŠENOSTÍ Dr. RIVERY " S Í L A " 1.diel

Porovnávanie blízkosti a vzdialenosti rôznych učení od Božích právd, v porovnaní so Slovom Božím
rudinec
Príspevky: 331
Dátum registrácie: Pi Okt 08, 2010 11:56

IV. DÍL ZKUŠENOSTÍ Dr. RIVERY " S Í L A " 1.diel

Príspevok od používateľa rudinec »

Dr. Albert Rivera, bývalý Jezuita sepsal zkušenosti svého života v řeholním řadu "tovaryšstva Ježišova." Celé dílo je složeno ze 6ti brožur. Na titulní straně vazby čtvrtého dílu jsou zobrazeny emblémy padlého babylónského modloslužebného kultu, nad kterými převzala patronát církev římskokatolická, která je plně akceptovala a přizpůsobila svému náboženskému kultu. Bystrý pozorovatel tohoto zobrazení zjistí, že to plně souhlasí se svědectvím poslední knihy Bible, se Zjevením sv. Jana, kde je v 18té kapitole a druhém verši zaznamenáno následující:

"Padl, padl Babylon ten veliký a stal se doupětem démonů, skrýši všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka."

Na druhé straně obalu je uvedeno osobní svědectví Dr. Alberta Rivery, o jeho obrácení se ke Kristu.


------------------


Robert V. Julien, mariánský misionář vydává o něm toto svědectví:

"Jako dřívější kněz si vážím Dr. Rivery, jako svého brata v Kristu. Jeho svědectví je pravdivé, má upřímně rád katolíky. Říká jim pravdu a pritom riskuje pro jejich spasení svým životem."

Dona Eubanka, jako představená kláštera se vyjadřuje o něm následovně:

"Z milosti Boží jsem dnes pravou křesťankou po 23 letech služby v sesterském klášteře Svatého Josefa. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že Dr. Rivera odhaluje pravdu o římskokatolickém systému."

Jako třetí svědectví vydává o něm Clark Butterfield, dřívější kněz:

"Po přečtení svědectví Dr. Rivery jsem poznal, že jsem nebyl jediný, kdo toužil přinést spasení milionům zotročeným římskokatolikům. Jsem hrdý na to, že mohu býti spoluúčastem ve službě Dr. Rivery".

------------------" S Í L A " - toto prorocké studium odhaluje okultní stranu "smilnice"/nevěstky "z knihy Zjevení o Babylonu - doupěti démonů, jež je skrýši velikých nečistých duchů a každého zlověstného a nečistého ptáka". /Z.j. 14,8-11;18,1-5/.

Můj příběh začíná v malé vesničce umístěné vysoko v horách na Kanárských ostrovech, jihozápadně od Španělska.

V této kdysi poklidné vesnici je od jisté doby v noci zlověstné ticho. Lidé po setmění mluví šeptem, nikdo se neodvažuje vyjít ven a ani se neozývají žádné písně.

Obyvatele děsí hrozný strach. Obchody se uzavírají brzo odpoledne. V obchodě vám řeknou: "Přijdete zítra, uděláte lépe, když pospíšíte domů. Už se pomalu stmívá".

Ve vesnici se dějí nedobré věci. Dokonce i zvířata se lekají.

Z domu vdovy Carmen Montézové se táhnou strašné srdcervoucí zvuky. Velice zbožné dceři římskokatolické církve se její noci změnily v noční múry.

Vesničané mezi sebou šuškají a ptají se jeden druhého, zda po ulicích nechodí nějací mrtví ...

Carmen zapálila svíčku a začala se modlit k panence Marii, aby se v noci tyto strašné věci nevracely. Srdce se jí chvělo a na tváři se jí objevil pot. Když se pohla, zamrazilo ji, protože uslyšela, jak se venkovní dveře otevírají. Ty stejné dveře, které po setmění tak pečlivě uzamkla. A opět to bylo nyní zde!

Vraťme se o několik let zpět, kdy tato noční múra započala. Carmen Montézová měla 13ti letou dceru. U ní se najednou začaly objevovat nekontrolovatelné epileptické záchvaty a lékaři Carmen sdělili, že pro Margueritu není léku.

Carmen dala svou dceru do kláštera panny Marie a učinila slib, že pokud svatá panna Marie uzdraví její dítě, pak jí Carmen dá za jeptišku do Carmelitánského řadu.

Zatímco se modlila k sošce blahoslavené Panny, na Margueritu přišla neznámá síla. Záchvaty zcela ustaly a lékaři byli překvapení. Malá Marguerita byla zdravá!

Byl to zázrak a Carmen chvalořečila svaté panně Marii za uzdravení dcerušky.

Uběhly tři roky a nadešel čas, aby Carmen splnila to, co slíbila panně Marii. Marguerita zvolala: "Svatá Matko! Slyším rachotit po zemi řetězy!"

Camen navštívila faráře a požádala jej o radu. "Otče, bylo to hrozné. Slyšeli jsme výkřiky a kvílení ve tmě."
Kněz k tomu sděluje: "Věřím, že to byly hlasy vaších příbuzných trpících v očistci. Domáhají se toho, aby se za ně
sloužilo více MŠÍ a zapálilo více svíček ke zmírnění jejich utrpení."

Carmen: "Otče, ale my jsme velice chudí. Copak to nevědí?"

Kněz: "Znají jenom agonii svého utrpení. Musíš jim pomoci. Pak teprve ustanou."
Carmen: "Pokusím se otče."

Konalo se více mší, ale stejně to nepřestalo. Noc co noc to bylo horší. Celá rodina byla ustrašená kromě Marguerity, která klidně seděla ve své místnosti a odřikávala ruženec. Marguerita studovala, aby se stála Karmelitánskou novickou.

Toho dne oblékala Carmen Margueritu do nového hnědého šatu carmelitánských novicek, aby zjistila, jestli jsou ji dobré, když vtom se přehnala kolem nich děsivá sila jako vichřice a zhazovala obrazy se stěn na zem. Avšak v pokoji Marguerity byl klid. Klidně seděla a odřikávala růženec.

"POMÓC"! Volala vyděšená sestra.

Marguerita klidně odřikávala:..."pochválen buď plod tvého těla, Ježiš."

Kněz, kterého Carmen navštívila byl na rozpacích. Protestanté ve vesnici znali její problém. Kněz chtěl proto mermomocí zázrak, aby tak ukázal "moc své církve" a takto dokázal neschopnosť a slabost protestantu.

Proto nám zatelefonoval na diecesi. Slíbil jsem, že přijedu a přinutím duše zemřelých z očistce, aby opustily její dům.

Připravoval jsem se na vypuzováni duchů tím, že jsem posvěcoval hostii a odřikával vhodnou mši pro tuto příležitost.

Hostie - je malý kulatý oplatek, který podle učení římskokatolické církve se během mše magickou mocí promění v Pána Ježiše Krista.

V den vypuzování řádily v domě Carmen Montézové pekelné mocnosti se stále větší silou.

Carmen zvolala: " U ž t o n e v y d r ž í m " P o m ó c !"

V tom okamžiku se místní farář objevil u jejich dveří. Měl nařízeno počkat na mne, protože já jsem byl jezuitský kněz. On mi měl pouze asistovat při vypuzování. Ale protože jej všichni žádali o pomoc pospíšil si tam beze mne. Snažil se otevřít dveře. Ty byly uzavřeny. Zatímco s nimi mocně lomcoval, tyto se najednou prudce otevřely a za výkřiku kněze: "Óggh! MATKO Boží!" - jej neznámá "Síla" vtáhla dovnitř. Dveře se zavřely a zevnitř bylo slyšet farářovo zoufalé volání.

Když jsem přišel do vesnice, zjistil jsem, že místo faráře mne uvítal jeho pomocník zakristián.

"Kde je otec?" tázal jsem se. "Pospíšil si a čeká na vás, otče Rivere." Odpověděl jsem: "To se mi nelíbí. Měl čekat zde!"

Ignatius Loyola, v době, kdy zakládal a sestavoval svůj jezuitský řád, komunikoval s duchovním světlem prostřednictvím "duchovních cvičení."

Místní farář se na mne obrátil o pomoc, neboť věděl, že jsem byl jako Jezuita vzdělaný studiem na vypuzování duchů.

Od kostela šlo procesí k domku Carmen Montézové. Když lidé viděli oplatek v monstranci, zastavili z úcty dopravu. Věděli, že buď někdo zemřel, nebo že se bude konat vypuzování duchů.

Lidé vycházeli z aut, klekali a dělali znamení k ř í ž e a věřili, že sám Ježiš Kristus je nesen před nimi v oplátku. Jímala je hrůza při pomyšlení na urážku svého "oplátku - boha", kněze a církve.

Tázal jsem se kde je farář. "Uvnitř otče!"

"Podejte mi svěcenou vodu - r y ch l e !"

Z domu bylo slyšet volání" Aáááh! P o m o ž B o ž e !"
"Svatá M a t k o !"

"Jdeme dovnitř!" řekl jsem. "Já se bojím otče! řekl můj pomocník.

Bylo slyšet ženský hlas: "Eéék... To je otec! "Svatá matko Boží!"

Ozval se mužský hlas: "Je celý z a k r v á c e n ý !
N e n í m r t e v ?"

Odpověděl jsem "A n o , j e m r t e v . Je porezán na kusy. Jakoby na něm někdo použil břitvu."

"Nemůžete jít dovnitř!" zvolal můj pomocník. "Musím!" odpověděl jsem. "Zahynete!" zvolal opět můj pomocník.

Neviditelná síla mne uchopila a táhla dveřmi dovnitř.

"Podívejte se, už se ho to zmocnilo!" zvolal mužský hlas.

"Bože můj! Zemře také!" křičel můj pomocník.

Lidé byli vystrašeni.

Zatočilo to se mnou rovnou ke stropu. Něco mi roztrhalo ornát na souběžné deseti centimetrové pásky a proměnilo jej v cáry. Uvnitř domu bylo dopuštění. Dcery se vznášely nad zemí a létaly ve vzduchu velikou rychlostí. Zvracely jakousi zelenou hmotu. Přesto se však tato s í l a nepřiblížila k Margueritě..

Slyšel jsem kvílení i smích a vítr rachotil a rozbíjel veškerý nábytek. Křesla praskala. Dopadl jsem na zem. Byla pokryta pěnou a zeleným slizem.

Když jsem se pokoušel vysvítit dům svěcenou vodou, teta Marguerity vykřikla: "Otče, nemáš kříž!" Přiskočila a popadla nůžky a rozevřela je do tvaru kříže. S í l a okamžitě přešla do druhé místností.

V tom okamžiku vešli všichni moji spolupracovníci do domu. Popadl jsem krucifix a začal se latinsky modlit.

Jakmile jsem se začal modlit, dopadly dívky na podlahu. Hlasitý smích a výkřiky nadále pokračovaly.

Potom jsem vzal hostii/oplatkový chleba/ a první podal Margueritě, neboť ona byla centrem vší této aktivity.

Když přijala hostii, hlasy se pomalu vytrácely. Dům se otřásl naposled a SÍLA byla pryč.

B y l y t o d o o p r a v d y d u š e z e m ř e l ý ch ?
N e !!

B y l i t o d é m o n i . Zahnaly je doopravdy hostie s krucifixem?? N e ! To vše byl jen chytrý podvod s a t a n ů v ,
který se snaží učinit lidi čím dál tím více závislejší na ochraně farářů. To je cena jejich duší.

Proč se satan a jeho démoni snaží získat lidské duše?

Pro odpověď se musíme vrátit zpět do dávné události, kdy Lucifer povstal v nebi proti bohu a kdy jej v této vzpouře následovala celá třetina andělů /Zjev.12,4/. "Jehož ocas strhl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. To bylo pro ně osudové rozhodnutí.

Bůh je vyhnal z nebe dolů na naši planetu Zemi a Luciferovo jméno změnil na SATANA. Protože se vzbouřili, bude jejich konečným údělem hořící jezero.

Satan se stal knížetem temnoty - ď á b l e m ...

Padli andělé - démoni se stáli jeho duchovní armádou. Jsou schopní nabývat různých tvarů a forem. Jsou to neobyčajně chytré a inteligentní bytosti a se slepou oddaností slouží svému mistru s a t a n o v i .

Na počátku svěřil Bůh A d a m o v i vládu nad celým světem.

"A požehnal jim Bůh a řekl jim: Ploďte se a rozmožujte se a naplňte zemi a podmaňte si ji a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským i nad všelikým živočíchem, hýbajícím se na zemi." /1 Moj. 1,28/. A satan jej proto nenáviděl. A když Adam zhřešil a tím se vzbouřil proti Bohu, tato vláda byla přenesena na satana.

Takto satan získal legální i duchovní kontrolu: "A řekl jemu /Kristu/ ďábel: Tobě dám tuto všecku moc i slávu těchto království, nebo mně dána jest a komuž bych koli chtěl dám ji." /Luk. 4,6/ - tedy vládu nad pozemskými královstvími. Přikázal rovněž svým démonům, aby převzali moc nad vzbouřeným lidským rodem.

"... i viděl Hospodin jak se na zemi rozmnožuje zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý." /1 Moj. 6,5/.

Celý svět se jím dal vtáhnout do okultismu a proto Bůh zničil veškeré tělo na zemi. Potopa zničila všechny kromě
N o e h o , který nalezl milost před Bohem.

Pouze Noe se svou rodinou byli zachráněni. B y l a v š a k
z n i č e n a t a t o d é m o n i c k á S Í L A ?

N E ! Když zástupy, které se topily naposled ve vodě vydechly, d é m o n i opustili jejich těla a následovali A r -
ch u a takto čekali na narození se nových obětí.

Bůh připravil pro satana a jeho padlé anděly p e k l o - ohnivé jezero:
"Potom di těm, kteří na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž je p ř i p r a v e n ď á b l u a
a n d ě l ů m j e h o." /Mat.25,41/. Satan ví, že tam bude jeho konec, až Ježiš Kristus přijde ve svém druhém příchodu převzít nadvládu nad světem.

Satan plánuje úskočným způsobem dostat lidstvo do pekla mocí, znameními a lživými zázraky. To je jeho způsob, kterým působí ve své zlosti.

Ježíš nazval satana o t c e m l ž i . "On byl vrahem od počátku a v pravdě nestál, nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, ze svého vlastního mluví, nebo lhář jest a otec lži." /Jan 8,44/.

Satan svou silou a různými znameními obelhává lidstvo, aby je dostal do ohnivého jezera: "Kteréžta nešlechetníka toho příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy a zázraky l ž i v ý m i ." /2 Tes.2,9/.

"Poněvadž tedy díky mají účastnost těla a krve "i On též podobně účasten jest jich, aby skrze smrt zahladil toho, kterýž má vladařství smrti, to jest ď á b l a ." /Žid.2,14/. Satan dobře zná biblická proroctví a věděl, že jednoho dne Bůh v osobě svého Syna se stane tělem, narodí se na Zemi a jeho jméno bude Ježíš.


Satan věděl, že Ježíš Kristus se narodí z panny a zemře na kříži /1 Moj.3,15/. Protože Ježíš přišel lidstvo hledat a zachránit od ohnivého jezera, satan jej nenávidí a snaží se zničit Boží d í l o .
Satan lstivě nastražil vlastního Ježiše, jiné evangelium a jiného ducha, aby zmátl lidí.

a. Satan se rozhodl vybudovat okultní náboženský systém, který
by ovládl celý svět. Systém, kterému by lidé věřili, pro něj se zabíjeli a pro něj ochotně pokládali své životy. K tomu, aby tento satanský systém mohl představit světu, použil dva lidi:

b. Semiramis se provdala za Nimroda a podle historických pramenů nazvala Nimroda synem, manželem své matky.

c. Prvním městem jím postaveným po potopě byl B a b y l o n.
/1 Moj. 10,8-1O/.
V něm satan postavil svůj hlavní stan.
Babylónskou královnou byla S e m i r a m i s a N i m r o d
vedl lid ke vzpouře proti Bohu.

Satan okamžitě vytvořil základy /úhelný kámen/ pro svou náboženskou mašinérii, která měla vzdorovat Bohu. Tato obluda dostala do pekla miliardy lidských duší.

Jak se to satanovi podařilo?

Skrze S e m i r a m i s. Byla to krásná a mocná čarodějnice, zcela zaprodaná satanu. Od něj dostávala mnoho svých myšlenek.

Semiramis stavěla na lidském odporu proti Božím zákonům o manželství. Vyhlásila celibát, jenž byl náboženským pláštěm přikrývajícím cizoložství, smilstvo, homosexualitu, lesbicismus a sodomismus.

Odtud vzešel ř í m s k o k a t o l i c k ý c e l i b á t.

Takto bylo kněžstvo odděleno od lidu a prohlášeno za svaté. Podobně jako dnes tak i tehdy se věřilo, že svatost celibátu je vyšší než-li svatost manželství /změnili Boží přikázání satanskou tradicí/.

"Duch pak výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se ..." /1 Tim. 4,1-3/. /ekumen. překlad - toto jsou satanovy doktríny/.

Řádové sestry byly chrámovými prostitutkami a sloužily kněžím - podobně jako i dnes. Tedy se jim říkalo panny vestálky, dnes se jim říká nevěsta Kristova.Semiramis zavedla z p o v ě ď za účelem vyzvědění tajem-
ství svých následovníků. /Dívka: "Provedla jsem strašnou věc ...
Kněz: "Svěř se mi s důvěrou ..."/.

Lidé slepě důvěřovali svým kněžím, báli se vydírání za své činy. Satanovi se to zalíbilo a proto využil zpovědníci ke zničení národů.

Smrt ukřižováním byla také jedním z nápadů Semiramis.

Kříže byly původně okultními symboly a používaly se ve starověkém Babylonu a též i v Egyptě.

Nimrod byl jako muž obratným čarodějníkem. Pod jeho vedením se vyvinula astrologie. Položil základy bíle a černé magie. Byl nazván MOLOCHEM. Obětování Molochovi nebylo tehdy nic neobvyklého.

Jeden ze synů Noeho - SEM, ještě žil a zabil Nimroda, aby ukončil okultismus.

Poté co se Semiramis prohlásila bohyní, dožadovala se, aby jí byly obětovány malé děti. Na prsou se jim vyřízl symbol kříže a vyňalo se jim srdce.

Semiramis měla v tom zalíbení a oplátkou bůh Nimrod byl usmířen.

S E M I R A M I S byla vtěleným ďáblem.

Když byl Nimrod zabit, lidé jej oplakávali jako svého mrtvého hrdinu. Nimrodova smrt se velmi hodila satanovi.

Semiramis jej ihned prohlásila za boha. Nazvala NIMRODA BAALEM - bohem Slunce a vyžadovala jeho uctívání.

Pak otěhotněla a o sobě prohlásila, že je ještě stále pannou. Porodila syna a dala mu jméno T A M U Z a prohlašovala, že je to převtělený N I M R O D .

Semiramis se prohlásila za b o ž í h o d u ch a vtěleného do lidské matky.

Byla pannou - matkou a záhy se všude objevily její sošky, na nichž drží malého boha slunce a vyhlásila, že on je jejich
s p a s i t e l e m.

Právě tohoto zneužil satan v budoucnosti ke svedení milionů lidí. Připravoval se na příchod Ježíše Krista.

Příběhy o Semiramis, Nimrodovi a Tamuzovi se brzy rozšířily po celém světě. Tyto báchorky se stály velice populární a sen o bohu a bohyni se stal skutečností. Zakotvily v mytologiích a všechny byly založeny na těchto lidech. Tak se z nich stála svatá rodina.

Semiramis se stála známou jako královna nebes. Sváděla svět falešnými zázraky. Satan použil "s í l u" k tomu, aby jeho démoni občas v historii nabyli podobu Semiramis, a zjevovali se na různých místech v různých tvarech. Tento mimořádný jev byl nazýván zázrakem.

Satan toto vše přizpůsobil lidským rasám: japonské, kavkazské, hinduistické, černé, španělské atd. Jedná se o převtělování v plné podobě a vždy se jedná o démonické síly.

Každá země svého vlastního patrona nebo pannu.

"I zvolal mohutným hlasem: "Padl, padl veliký Babylon a stal se doupětem démonů, skrýši všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka; neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a magnáti země bohatli z její rozmařilosti a přepychu." /Zjevení 18,2.3/.

Je satan schopen vytvořit sochu, aby se pohybovala a vydala hlas?

Ano, dělal to v minulosti a bude to provádět i v budoucnosti. Těmito zázraky svádí lidi a n a v ž d y zatracuje jejich duše.

"I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomuto obrazu šelmy, aby i mluvil obraz šelmy a aby to způsobila, kterížkoli neklaněli by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni." /Zjev. 13,15/.

"A viděl jsem, ano z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vyšli tři duchové ďábelští, ješto činí divy a chodí mezi krále zemské a všeho světa, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího." /Zjev. 16,13.14/.

Tato vidění a zjevy v pohanských náboženstvích i v římskokatolické církvi se dějí pod různými jmény, jako na příklad: Venuše, Diana, Isis, Quadelupa, Fatima a jiné. Čím více sa přibližuje doba druhého příchodu Ježíše Krista, stanou se tyto zázraky hybnou silou. Dokonce již v minulosti Židé uctívali tuto královnu nebes.

"Zdaliž sám nevidíš, čeho se v jutských městech a na ulicích Jeruzaléma dopustějí? Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláče pro královnu nebes a přinášejí ůlitby jiným bohům a tak mne urážejí. Urážejí tím opravdu mne? je výrok Hospodinův. Což nedělají ostudu sami sobě? Proto praví panovník Hospodin toto: "Hle, můj hněv a mé rozhořčení se vyleje na toto místo, na lidi i dobytek, na stromoví na poli i na plody země a bude hořet a neuhasne." /Jer. 7,17-2O. Ekumen.překlad/.

Zjevení Fatimy je působivý politický trik, který zinscenoval Vatikán. V těchto zjeveních je obsaženo proroctví, ve kterém panna Maria říká svým následovníkům, že pokud se budou modlit za mír na zemi, obrátí se Rusko na římskokatolickou víru. Vatikán cítil, že Spojené státy jakoby ztrácely na své světské moci, proto se snažil orientovat na marxismus.

Vatikán se dnes snaží obnovit staré smlouvy s Moskvou. Vyrukoval s novým pojetím marxismu, který bude světu přijatelnější. Proto byl 16. října 1978 zvolen papež z komunistického bloku. Dostal jméno J a n P a v e l II., od kterého se očekává, že by mohl změnit světové smýšlení.

Pozorujme tuto velkolepou hru ve sdělovacích prostředcích za účelem propagace Fatimy. Pozorujte také jakým způsobem římští katolíci v této zemi následují papeže. Podporují odzbrojení a kontrolu zbrojení, aby mohli převzít vládu.

Ve Starém zákoně čteme, že Bůh vyčlenil izraelský národ k tomu, aby byl světlem těm národům, kteří žijí v satanově temnotě. Tito lidé jej měli representovat. Nazývali se dětmi Izraele.

Bůh dopustil, aby se stáli po dobu 4OO let otroky v Egyptě. Během této doby "stavěli faraónovi města pro sklady - Pitom a Raamses." /2 Moj.1,11/.

V Egyptě bylo rozšířeno náboženství Semiramis a Nimroda. Uctívání slunce se stálo národním náboženstvím. Babylónská božstva dostala egyptská jména.

Egyptští kněží praktikovali v chrámech transsubstanciaci - proměnu chleba v tělo. Prohlašovali, že mají magickou sílu, která jim umožňuje proměnit velkého boha slunce Osirise do oplatku.

Během náboženského obřadu jedli věřící svého boha, aby občerstvovali své duše. Znaky I H S znamenají trojici egyptského božstva - I Z I S , H O R U S , S E B !

Bůh vybral Mojžiše k tomu, aby vyvedl děti Izraele z Egypta, daleko od smrtonosného okultního náboženství.

Když faraón odmítl propustit izraelský národ, zasáhl Bůh Egypt ranami. Předvedl množství zázraku proto, aby umožnil svému lidu odejít. Bůh rozdělil rudé moře a když děti Izraele bezpečně skrze ně prošli, moře se uzavřelo a armády faraóna byly zničeny.

Bůh vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj D E S A T E R O přikázání. První přikázání znělo: "nebudeš míti jiných bohů přede mnou." /2 Moj.20,3/. A druhé přikázání: "Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž jsou na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět, ani je ctíti ..."
/2 Moj.2O,4.5/.

Bůh dobře věděl, že za každým náboženským předmětem, ke kterému se lidé modlí, vzývají nebo uctívají, stojí démoni připraveni převzít od lidí poctu.

Po poušti chodily děti Izraele 4O let. Když Mojžíš zemřel, Bůh si vybral Jozueho, aby dovedl lid do zaslíbené země -
K a n a á n u. Obyvatele Kanaánu pěstovali okultismus. Bůh proto nařídil Jozuemu, aby zabral zemi a zničil její obyvatele.

Satanská korupce a její moc se z Babylóna rozšířila i do kanaánu a spolu s tím přišla i S Í L A . Jeden z jejich bohů se nazýval M O L O C H, což bylo jiné jméno NIMRODA. Obětovali mu děti tím, že je házeli do ohně.

S pokračujícími boji byli Izraelité válkami znechucení a unaveni a proto se jich vzdali. Spříznili se s původními obyvateli a začali sloužit jejich bohům.

Kvůli jejich vzpouře Pán Bůh dovolil, aby byli uvrženi do otroctví, zbaveni svobody a trpěli, dokud se nerozhodli činiti pokání ze svých hříchů. Pak jim nechal povstat vůdce, který je vysvobodil.

Bůh zjevil proroku Ezechielovi tři ohavnosti, jichž se děti a vedení Izraele dopouštěli v tajnosti.

Bůh na ně Ezechielovi poukázal a řekl mu:

"Vejdi a viz ohavnosti tyto nejhorší, které oni činí zde. Protož všed, uzřel jsem a aj všeliké podobenství zeměplazu a hovad ohyzdných i všech ukydaných bohů /hnusné modly/ domu izraelského bylo vyryto na stěně vukol a vúkol. A sedmdesáte mužů starších domu izraelského s Jezaniášem synem Sefanovým, stojícím uprostřed nich, stáli před nimi, mají každý kadidelnici svou v ruce své, takže hustý oblak kadění vzhůru vystupoval. I řekl mu: Viděl-lis synu člověčí, co starší domu izraelského činí ve tmě, jeden každý v pokojích svých malovaných? Nebo říkají: Nikoli na nás nepatří Hospodin, opustil Hospodin zemi. Dále mi řekl: Obrátě se, uzříš ještě větší ohavnosti, kteréž oni činí: I přivedl mne k vratům brány domu Hospodinova, kteráž jest na půlnoci a aj, ženy seděly tam, plačíce TAMUZE". /Ezech. 8,14/.
/Tamus = Nimrod/.

Pak Bůh ukázal Ezechielovi tu nejhorší ohavnost jež těžce urážela Boha: "Tedy uvedl mne do síně domu Hospodinova, a aj, u vchodu do chrámu Hospodinova mezi síňci a oltářem bylo okolo dvaceti pěti můžu, jejichž záda byla obrácena k chrámu Hospodinovu, tváře pak jejich k východu, kteríž se klaněli proti východu slunce." Ezech. 8,16 /Baalovi - bohu slunce/.

Izrael se takto vzepřel poslušnosti Bohu, ale navenek vypadal velmi zbožně a svatě.

Děti Izraele nenáviděly proroky, protože hlásali pokání, a ve veřejné vzpouře mnohé ze svých proroků povraždili.

Po napsání knihy Malachiášovy se Bůh na 4OO let odmlčel ...Židovští knězi připravovali oběti podle Mojžišových zákonů, ale jejich srdce při tom nebyla. Z obřadů se stála náboženská show busines.

Okultismem nakažení náboženští vůdcové Izraele odtahovali lid od Boha. Nabyli velkou moc. Lidé se stáli otroky jejich náboženského systému podobně jako v době Semiramis.

Satan inspiroval pisatele apokryfů sériemi padělků svatých knih a jeho záměrem bylo zničiti Biblí. Tyto spisy byly uznány římskokatolickým koncilem Tridentským v r. 1546 jako inspirované Bohem.

Jednou z apokryfních knih jsou knihy Makabejské, z nichž církev přijala myšlenku očistce.

Roku 1611 vybral anglický král Jakub skupinu mužů, kteří měli za úkol přeložit Biblí. Mezi nimi byli rovněž hojně zastoupení tajní /infiltrovaní/ Jezuité, kteří se vydávali (přetvařovali) jako členové anglikánské církve. Bůh však ve své milosti chránil své psané slovo, takže je nebyli schopní pozměnit, tak jak si to původně naplánovali. Když praví křesťané objevili tento podvod, odmítli apokryfní knihy z protestantské Bible. Odmítnutím křesťané objevili tento podvod, odmítli apokryfní knihy z protestantské Bible. Odmítnutím apokryfních knih odstranili kacířství z protestantské Bible, avšak dnes obnovený výtisk vydaný roku 1611, opět obsahuje bezbožné apokryfy /díky jezuitům/.

V této době satan velmi zaneprázdněn, připravoval totiž svět na nadcházející události.

L I T U R G I E - oslnivé náboženské ceremonie za účelem mocného
působení na lidi, aby uvěřili náboženským vůdcům jako svatým.

K A N O N I C K É P R Á V O - souhru náboženských zásad lidských přikázání. "Nadarmoř mne ctí, učice učení jež jsou přikázání lidská." /Mat. 15,9;Mar. 7,7/.

D O G M A - Pravda /v souladu s tím, jak jednotlivý clown provádí své show/.

Vatikán stojí smrtelně na liturgií, zákonu a dogmatech. Katolíci dnes obdrželi dočasné povolení k vyjádření svých vlastních úsudků, aby získali důvěru uprostřed ekomenického a charismatického hnutí. Kdo by však oponoval, nebo změnil základy jejich učení, bude navždy zatracen.

Po 4OO letem odmlčení Bůh promluvil! Opustil nebesa a narodil se na naší planetě jako člověk. Objevil se satanův smrtelný nepřítel. Jeho jméno bylo JEŽIŠ.

Bible nám říká, že Duch svatý sestoupil na pannu Marii. Moc s výsosti ji zastínila a ona počala a porodila Stvořitele vesmíru v podobě těla, které bylo pojmenováno J E Ž Í Š .
Bible říká, že muž Marie - Josef ji nepoznal, což znamená, že se s ní sexuálně nestýkal až do narození dítěte.

"Potom měli Josef a Marie další děti: "A když on ještě mluvil k zástupu, aj matka a bratři jeho stáli vně, žádajíce s ním promluviti. I řekl jemu jeden: A matka vás a bratři tvoji stojí vně, chtějíce s tebou promluviti." /Mat.12,46,47/.

"Zdaliž není tento syn tesařův? A zdaliž matka jeho neslove Maria a bratři jeho Jakub a Jozes a Šimon a Judas? A sestry jeho zdaliž také všecky u nás nejsou? Odkudž tedy má tyto všecky věci?" /Mat. 13,55,56/.

"Potom sestoupil do Kafarnaum on i matka jeho i bratři jeho i učedníci jeho a pobyli tam nemnoho dní." /Jan 2,12/.

Byli to Ježišovi nevlastní sourozenci. Dva jeho nevlastní bratři napsali dvě knihy Bible. Byli to Jakub a Juda.

Ježiš věděl, že se satan bude snažit učinit z Marie bohyni. V Písmě svatém ji nikdy nenazývá "matkou". Aby ji uchránil, tituluje ji pouze "ženo".

Chudinku Marii ani ve snu nenapadlo, že během následujících staletí budou v jejím jménu povražděny miliony lidí a že satan ji zamění za Semiramis, a nazve ji královnou nebes.

Napísať odpoveď