Podvody pre dogmu o nepoškvrnenosti matky Kristovej

Porovnávanie blízkosti a vzdialenosti rôznych učení od Božích právd, v porovnaní so Slovom Božím
cenidur

Podvody pre dogmu o nepoškvrnenosti matky Kristovej

Príspevok od používateľa cenidur »

A zde bych tedy rád poukázal těm, kteří se domnívají, že Maria později prý už nebyla Pannou, ale že měla i další děti, .......

Dôkazy o tom,že autor v tejto vete klame:
Nejedná sa o domnienky ale o fakta.

Dôkaz č.1
Marek 6:2 A keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili: Odkiaľ to tento má? A jaká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky?
3 Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom.

Pan Ježíš mal štyroch nevalastných bratov a minimálne dve sestry.


Dôkaz č.2
Galatským 1:18 Potom po troch rokoch som odišiel hore do Jeruzalema poznať Kéfaša, Petra, a pobudol som u neho pätnásť dní.
19 A iného z apoštolov som nevidel okrem Jakoba, brata Pánovho.
Je zujímavé,že meno Jakob sa vyskytuje i v dôkaze č.1 kde su uvedené mená Ježíšových nevlastných
bratov.

Dôkaz č.3
Žalm 69
9 Cudzím som sa stal svojim bratom a neznámym svojej matky synom.
10 Lebo ma zožiera horlivosť za tvoj dom, a hanenia haniacich teba padly na mňa.

To,že sa v tomto žalme hovorí o Kristu sa nedá spochybniť,čo dokazuje i následovný výrok:
Ján 7:4 Lebo veď nikto nerobí ničoho skryte a chce sa sám ukázať verejnosti. Ak tedy činíš také veci, zjav sa svetu.
5 Lebo ani jeho bratia neverili v neho.
Tento piaty verš jednoznačne korešponduje s deviatym veršom 69 žalmu.

Dôkaz č.4
Marek 3: 31 A tedy prišli jeho matka i jeho bratia a stojac vonku poslali k nemu a volali ho.
32 A sedel okolo neho zástup, a povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú.

Napísať odpoveď